«Ett PCI-senter for hele Nord-Norge»

Styret i Helse Nord skal 25.10.2017 behandle sak om en eventuell etablering av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Formannskapet i Tromsø har komemt med en samlet uttallelse om PCI-senter i Bodø. Foto: Jon Terje Eiterå

meninger

Formannskapet i Tromsø mener etablering av en satellitt til dagens PCI-senter i Tromsø vil være feil bruk av faglige og økonomiske ressurser.

Utfra dagens pasientgrunnlag og landsdelens geografi, og manglende risikoanalyser, mener vi at tiltaket verken er faglig fornuftig eller forsvarlig. Formannskapet ber derfor styret i Helse Nord om ikke å vedta etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

I årsrapporten fra Norsk hjerteinfarktregister 2016 går det tydelig fram at flertallet av norske hjerteinfarktpasienter får god behandling i tråd med retningslinjene. Dette vises bl.a. i resultatene for 30 dagers overlevelse.

Nasjonalt er overlevelsen på 91 prosent. Bodø kommune ligger helt på topp i nasjonal overlevelse, men det er for 2016 ikke påvist signifikante forskjeller mellom helseforetakene.

Med dette viser årsrapporten at man langt på vei har lykkes med en gjennomgående effektiv og god behandling av høy kvalitet for pasienter med hjerteinfarkt i Nord-Norge.

Flest hjerteinfarkt
oppstår i Helse Nord, med 35 prosent flere infarkt enn landsgjennomsnittet. Nord-Norge er lange avstander, spredt bosetting og utfordrende klima.

Likevel har dagens hjertebehandling i nord gode resultater: Tre av de fire helseforetakene i Helse Nord RHF lå i 2016 over landsgjennomsnittet i 30-dagers overlevelse (Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og UNN HF), mens Finnmarkssykehuset lå noe under.

Målt etter boområde for de enkelte sykehus, var tre av de fire på topp i de nasjonale resultatene for lokalsykehus i Region Nord (Nordlandssykehuset, Sandnessjøen og Mo i Rana). Disse gode resultatene skyldes et langvarig utviklings- og kvalitetsarbeid med fokus på godt samarbeid mellom ambulansetjenestene, primærhelsetjenesten, luftambulansetjenestene, lokalsykehusene og regionens PCI-senter.

Det er fortsatt godt dokumenterte forbedringspotensialer, men det er ingen tunge hjertemedisinske fagmiljø i Norge som har pekt på en eventuell etablering av et PCI-senter i Bodø som en forbedring.

Tvert imot: Det advares sterkt fra det fagmedisinske miljøet mot en oppsplitting av et velfungerende, høyspesialisert hjertemedisinsk PCI-senter ved UNN Tromsø.

I høringssvar 23.1.2017 skriver St. Olavs Hospital HF «Hvis PCI-senteret ved UNN svekkes ved en desentralisering, vil hele regionen lide. Det kan da oppstå en situasjon hvor behandlingstilbudet i Nord-Norge i sum blir svekket sammenlignet med øvrige helseregioner (fagutvikling, forskning, utdanning)».

Vår klare oppfatning er at to PCI-sentre i Nord-Norge vil svekke det totale tilbudet for Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland. Det vil svekke et møysommelig oppbygd høyspesialisert fagmiljø som skal tjene hele befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard.

Det strider også mot anbefalte internasjonale retningslinjer og mot de utredningene Helse Nord selv har foretatt.

Vi klarer heller ikke å se resonnementet for at innstillingen skal utjevne regionale forskjeller.

Enstemmig uttalelse fra Formannskapet i Tromsø