Debatt

«Sametingets innsigelse mot nye E8 i Ramfjord»

Per Mathis Oskal  Foto: Privat

debatt

Justisminister Per-Willy Amundsen reagerer kraftig på nye E8-innsigelser knyttet til vern av eldgamle fangstgroper og kulturminner i Ramfjord, og han tolker innsigelsen som et åpenbart forsøk på omkamp, som han vil stoppe.

Sametinget har behandlet reguleringsplanen for E8 Ramfjord i tråd med den kulturminnemyndighet for samiske kulturminner som vi har. I dette tilfellet så var helt riktig arealdisponeringene for den planlagte østre traseen fastlagt gjennom stadfestelsen av kommunedelplanen for E8 Ramfjord. Men i forbindelse med det reguleringsplanforslaget som nå ble sendt ut på høring går det klart frem at reguleringsplanen strekker seg utenfor de arealer som ble fastlagt gjennom kommunedelplanen. Arealdisponeringene i planforslaget innebærer at det registrerte fangstanlegget blir mye mer berørt og flere fangstgroper vil gå tapt enn det som ville ha vært tilfelle dersom man hadde holdt seg til de arealer som var stadfestet i kommunedelplanen. Kulturmiljøets og landskapets verdi vil etter vår vurdering derfor bli meget sterkt forringet.

Å gjøre kulturminnefaglige vurderinger er nettopp Sametingets plikt som kulturminnemyndighet. Da reguleringsplanforslaget åpenbart er i strid med kulturminnelovens bestemmelser reiste Sametinget derfor også innsigelse til reguleringsplanforslaget. Dette er fullt i tråd med bestemmelsene i både kulturminneloven og plan- og bygningsloven.

Vi antar at en justisminister mener at lover og regler er til for å følges? Vi har også påpekt at det ikke er en tilfeldighet at det er både fangstgroper og en flyttevei for rein i det samme aktuelle området, men at det viser til en kontinuitet i den samiske bruken av området med en stor tidsdybde.

For ordens skyld vil vi også påpeke at det ikke er kun Sametinget som har reist innsigelse til reguleringsplanforslaget, uten det har blant annet Troms fylkeskommune også gjort, nettopp med bakgrunn i planforslagets konflikt med automatisk fredete kulturminner.