–Trasévalg med negative følger

Troms fylkeskommune mener østre trase i Ramfjord får konsekvenser som ikke er utredet godt nok.

ØSTRE TRASÉ: Kartet viser ny E8 i rødt. Eksisterende E8 er markert med sort linje. Illustrasjon: Statens vegvesen

nyheter

– Vi mener at negativ konsekvens for friluftsliv er for svakt beskrevet og muligheter for avbøtende tiltak og kompenserende løsninger er dårlig belyst. Eneste omtalte utfartsparkering på strekningen er ved kryss E8/fylkesvei 91, midt i en trafikkmaskin, skriver fylkeskommunen i sine merknader til planen for E8.

LES OGSÅ: Fylkesråd fremmer innsigelse mot ny E8-trasé i Ramfjord

Fylkeskommunen mener planen strider mot statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport.

– Den foreslåtte trase gir redusert samfunnsøkonomisk nytte, påfører næringsliv og øvrige reisende økte transportkostnader, bidrar til å øke utslippene for transportsektoren og medfører store inngrep i kulturminner og arealer til friluftsliv og reindrift.

LES OGSÅ: «Hvis Tromsø fortsetter å krangle om østre kontra vestre E8, så får vi ingen av delene»