Reindriften frykter for alpinplaner på Kvaløya

Kvaløya reinbeitedistrikt mener det må lages ny konsekvensutredning for alpinplanene i Håkøybotn.
Eksklusiv

Reinbeitedistriktet viser i sine merknader til reguleringsplanen for Finnheia alpinlandsby at avtalen om kompensasjon for tap som reindriften lider i forbindelse med prosjektet ble underskrevet før prosjektet ble utvidet.

– Vårt utgangspunkt er derfor at den avtalen ikke er gyldig for det utvidede prosjektet som nå er presentert. Det må lages en helt ny konsekvensutredning som ser på de samlede konsekvensene av hele prosjektet for reindriften, og ikke bare enkeltdeler av prosjektet, skriver Kvaløya reinbeitedistrikt.

De viser til at de er svært belastet i forbindelse med utbyggingen av vindmøllepark på Kvitfjell og Raudfjell, og at Finnheia fra gammelt av og fortsatt er et viktig beiteområde for reinen.

Alpinanlegget er ifølge reinbeitedistriktet planlagt i et samlende område for reinen, som er viktig under kalving og hele barmarksperioden.