Kjøring på rødt lys, manglende bilbelte og kjøring i kollektivfelt. Så mye koster det deg å bryte de ulike trafikkreglene.

Følger du ikke veitrafikkreglene, kan det koste deg dyrt.

Blir du tatt i å kjøre på rødt lys, kan det koste deg 6800 kroner.  Foto: Hans O. Torgersen

bil

Tre brudd på trafikkreglene avdekkes oftere enn andre i kontroller, forteller assisterende sjef i Utrykningspolitiet (UP), Roar Skjelbred Larsen.

Den første er brudd på fartsgrensen. Målet fra trafikkmyndighetene er at 70 prosent av norske bilister skal overholde fartsgrensen i 2022. Det er et stykke igjen før det målet er nådd: Ifølge Statens vegvesens målinger brøt 40 prosent av norske bilister fartsgrensen i 2017.

I 2018 ble nær 100.000 bilister tatt av politiet ved hjelp av laserfartsmålere og gjennomsnittsmålinger. I tillegg ble over 68.000 bilister «knipset» i fotoboks og bøtelagt.

– Det er kanskje flere mindre alvorlige overtredelser som skjer oftere, som for eksempel at man ikke blinker ut av en rundkjøring. Vi prioriterer de overtredelsene som ofte er foranledning eller medvirkende årsak til at det skjer alvorlige ulykker, sier Skjelbred Larsen.

Så mye koster det deg å bryte fartsgrensen

Dette må du betale når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t: 800 kroner.
 • til og med 10 km/t: 2100 kroner.
 • til og med 15 km/t: 3800 kroner.
 • til og med 20 km/t: 5500 kroner.
 • til og med 25 km/t: 8500 kroner.

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t: 800 kroner.
 • til og med 10 km/t: 2100 kroner.
 • til og med 15 km/t: 3400 kroner.
 • til og med 20 km/t: 4700 kroner.
 • til og med 25 km/t: 6400 kroner.
 • til og med 30 km/t: 8500 kroner.
 • til og med 35 km/t: 10.200 kroner.

Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • 36 km/t til og med 40 km/t: 10.650 kroner.

Skal ta flere for ulovlig mobilbruk

På annenplass over overtredelsene politiet avdekker oftest i trafikken, ligger ulovlig mobilbruk.

Tidligere har man kun fått forenklet forelegg om man er blitt stoppet i en politikontroll, men fra 1. januar i år ble det innført prikkbelastning.

Blir du stoppet mens du bruker mobiltelefonen ulovlig under kjøring, vil du nå få to prikker i førerkortet og fire prikker om du har førerkortet på prøve.

I tillegg vil du få et forenklet forelegg på 1700 kroner.

– Vi har erfart at forbudet mot bruk av håndholdt telefon i svært liten grad blir respektert, og derfor håper vi at prikkbelastning vil øke etterlevelsen av forbudet mot bruk av håndholdt telefon under kjøring, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko. Det er medvirkende årsak til flere alvorlige trafikkulykker, ifølge Utrykningspolitiet.  Foto: Shutterstock

Kjøring uten gyldig førerkort

Kjøring uten gyldig førerkort ligger på tredjeplass over de vanligste trafikkovertredelsene. I 2018 ble 10.846 personer tatt for dette i trafikken.

– Kjører du uten gyldig førerkort blir du anmeldt av politimannen på stedet. I tillegg får du en standardbot på 8000 kroner første gang og seks måneders utsettelse på å ta førerkortet, forklarer Larsen.

Blir du stoppet uten å ha varseltrekant i bilen, kan det koste deg 500 kroner.  Foto: Shutterstock

Dette må du betale hvis politiet tar deg i å bryte trafikkreglene

Det kan bli dyrt ikke å følge reglene i trafikken. Enkelte overtredelser kan koste deg 500 kroner, mens andre kan tappe kontoen din for nesten 7000 kroner.

Overtredelsene avgjør også om du får et forenklet forelegg, et ordinært forelegg eller et gebyr. Se faktaboks under.

Dette kan skje om du bryter veitrafikkloven

Politiet vurderer hva som er passende reaksjon i hvert enkelt trafikklovbrudd.

Forenklet forelegg: Dette kan du få ved mindre alvorlige brudd på veitrafikklovgivningen, som for eksempel kjøring på rødt lys eller ulovlig bruk av mobiltelefonen. Et forenklet forelegg er definert som en bot og det regnes således som en straff og registreres i straffesaksregisteret. Boten skrives ut i veikanten og du må der og da bestemme deg for om du vil godta den eller ikke. Størrelsen på bøtene avhenger av det enkelte lovbruddet. Dersom du godtar, vil du få en giroblankett som du betaler boten med. Etter det er saken ute av verden, og du blir ikke registrert i bøteregisteret. Det er altså en forenklet måte å få avgjort straffesaken på, og derfor heter det forenklet forelegg. Hvis du nekter å vedta et forenklet forelegg, vil politiet skrive ut en anmeldelse på forholdet.

Ordinært forelegg: Dersom lovbruddet er mer alvorlig, som for eksempel at du som sjåfør har utvist særlig trafikkfarlig adferd og at lovbruddet har ført til en nestenulykke, vil politimannen på stedet vurdere om han skal skrive en anmeldelse på forholdet. Da vil du ikke få et forenklet forelegg. Anmeldelsen vil bli vurdert av en politijurist. Dersom politijuristen mener at saken må forfølges videre, vil vedkommende sende deg et ordinært forelegg. Dersom du godtar dette forelegget er saken ute av verden, men du blir registrert i bøteregisteret. Dersom du ikke godtar dette, vil saken bli sendt til retten for pådømmelse der. Det samme skjer dersom overtredelsen er så grov at den ikke kan avgjøres med et forelegg i det hele tatt. Da vil saken bli sendt direkte til retten.

Gebyr: Dette kan ilegges både av politiet og Statens vegvesen blant annet for feilparkering, overlasting og manglende bilbeltebruk. Gebyr er formelt sett ikke straff.

Dette må du betale i form av et forenklet forelegg, om du bryter disse trafikkreglene:


Kjøring på rødt lys6800 kroner
Kjøring med for kort avstand til forankjørende6800 kroner
Brudd på vikepliktsreglene6800 kroner
Kjøring i strid med disse trafikkskiltene: «Innkjøring forbudt», «Trafikkforbud», «Svingforbud», «Vendingsforbud», «Påbudt kjøreretning», «Påbudt kjørefelt», «Påbudt rundkjøring», «Tungtrafikkfelt», «Kollektivfelt», «Sambruksfelt», «Envegskjøring» og «Gågate»5500 kroner
Kjøring på fortau, sykkelfelt, gangvei, sykkelvei og gang- og sykkelvei4200 kroner
Feil felt eller plassering ved svinging4200 kroner
Kjøring i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer4200 kroner
Kjøring på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje4200 kroner
Ulovlig forbikjøring6800 kroner
Kjøring uten å gi påbudt tegn2600 kroner
Kjøring uten å ha påbudt lys tent eller med lys som blir brukt på feilaktig måte2600 kroner
Kjøring uten å ha tilstrekkelig utsyn2600 kroner
Kjøring med for mange i kjøretøyet eller med personer på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for2600 kroner
Kjøring uten kjennemerker eller skilt2600 kroner
Unnlatt sikring av barn under 15 år i bilen2300 kroner
Kjøring med trimmet motorsykkel/moped5500 kroner
Kjøring på motorvei eller motortrafikkvei med moped eller kjøretøy som ikke lovlig kan kjøre i minst 40 km/t1700 kroner
Kjøring med defekt parkeringsbrems når kjøretøyet har under 3,5 tonn tillatt totalvekt2600 kroner
Kjøring med defekt parkeringsbrems når kjøretøyet har 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt5250 kroner

Ved brudd på vikepliktsreglene kan du få et forenklet forelegg på 6800 kroner. Dette gjelder blant annet om du ikke følger skiltene «Vikeplikt» eller «Stopp», om du ikke viker overfor trafikk fra høyre eller ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område.  Foto: Tom Kolstad

Dette må du betale i form av et gebyr, om du bryter disse trafikkreglene:


Kjøring uten bilbelte1500 kroner
Glemt førerkort, mopedførerbevis, bevis for yrkessjåførkompetanse, vognkort eller varseltrekant500 kroner
Kjøring med dekk med for liten mønsterdybde750 kroner
Kjøring uten vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt. Obs! det gis ett begyr for hvert dekk med ulovlig mønsterdybde eller manglende vinterdekk.750 kroner
Kjøring uten sikkerhetsbelte i bil og uten hjem på moped/motorsykkel1500 kroner
Kjøring uten hastighetsmåler eller med hastighetsmåler som ikke virker500 kroner
Ulovlig kjøring med piggdekk eller kjettinger, eller uten å medbringe kjettinger1000 kroner
Kjøring med signalhorn med varierende styrke eller tonehøyde1500 kroner
Ved ulovlig stans ved «Stans forbudt»-skilt eller ulovlig parkering ved «Parkering forbudt»-skilt på offentlig vei900 kroner