Valg 2017: Dette er partienes familiepolitikk

Her kan du lese de ni største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om barn, familie og oppvekst.

VALG: Er du forvirret foran årets stortingsvalg? Da kan kanskje denne oversikten være til nytte.  Foto: iStock/Babyverden

familieogoppvekst

Har de politiske partienes syn på fødetilbud, barnehageplasser, barnetrygd og foreldrepermisjon noe å si for hvem du vil stemme på? I så fall kan denne oversikten hjelpe deg.

Her er de 15 spørsmålene vil stilte de politiske partiene:

 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?
 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?
 3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?
 4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?
 5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?
 6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?
 7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?
 8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?
 9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?
 10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?
 11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?
 12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?
 13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?
 14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon: Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?
 15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

12-åring var jordmor da lillebroren ble født | Fødsel | Babyverden.no

Disse navnene burde vært mer populære nå | Navn | Babyverden.no

Svarene viser at de ulike partiene er enige om enkelte saker, mens avstanden er stor i andre. Arbeiderpartiet ønsker for eksempel å gjeninnføre 14 uker fedrekvote, noe også Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er enige i.

Flere av partiene ønsker å åpne for eggdonasjon, mens det ser ut til å være enighet om ikke å tillate surrogati.

Les alle svarene ved å klikke på boksene under. Svarene er uredigert.

ARBEIDERPARTIET

Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Arbeiderpartiet vil at alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Norsk svangerskapsomsorg er i verdensklasse. Det er særlig takket være de som jobber i svangerskapsomsorgen. Men i dag gjør dessverre dårlig økonomi i kommunene at jordmortilbudet ikke er godt nok alle steder.

Arbeiderpartiet vil øke kommunenes inntekter i de fire neste årene, slik vi også har foreslått de fire årene Høyre og FrP har styrt. En bedre kommuneøkonomi, vil gi rom for bedre tjenester til gravide og nye foreldre.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

De fleste mødre og fedre jeg kjenner har mange godord å si om hvordan de ble tatt imot og ivaretatt under fødsel. Men i perioder er det stort press på fødeavdelingene. En av grunnene til dette er for dårlig sykehusøkonomi.

De siste årene har vi hørt enkelthistorier om kvinner som føder på sykehus uten jordmor til stede. Det er også for mange som føder på vei til sykehus. Sånn skal vi ikke ha det.

Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre er blitt enige om i statsbudsjettene. Vi vil sikre en god sykehusøkonomi for de neste fire årene.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Ingen skal sendes hjem fra sykehus etter fødsel uten å føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger når de kommer hjem. Arbeiderpartiet vil sørge for mer penger til kommunene, slik at de har mulighet til å prioritere hjemmebesøk etter fødsel.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Arbeiderpartiet vil øke fedrekvoten til minst 14 uker innenfor dagens permisjonstid, og sørge for en tredeling.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene fremfor økt engangsstønad.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Det holder ikke med ett barnehageopptak i året. Arbeiderpartiet vil gradvis utvide retten til barnehageplass, slik at alle barn får tilbud fra den måneden de fyller ett år.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Arbeiderpartiet vil bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon. I tillegg vil vi gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Kvaliteten i barnehagene skal bli bedre, og til det trengs flere og kvalifiserte voksne. Arbeiderpartiet vil innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen. Halvparten av dem som jobber i barnehagen skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Arbeiderpartiet vil avvikle kontantstøtten. Familier som har søkt om barnehageplass, kan motta ventestøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Arbeiderpartiet vil at alle barn skal tilbys et enkelt skolemåltid hver dag gjennom et spleiselag mellom staten, kommuner og frivillige betalingsordninger for foresatte. Skjermingsordninger skal etableres. Vi vil i tillegg gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Arbeiderpartiet vil gjøre om SFO til en aktivitetsskole (AKS). AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp – og samtidig gi elevene muligheter for lek.

Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.

Vi vil vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og AKS.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Arbeiderpartiet anerkjenner at mulighetene bioteknologi gir, også kan reise krevende etiske dilemmaer.

Vi vil:

 • Hjelpe flere til å få barn ved å tillate eggdonasjon.
 • Åpne for assistert befruktning og enslige.
 • Ikke tillate surrogati. For barn født i utlandet som opplever manglende rettigheter når de kommer til Norge, skal barnas beste settes først.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Arbeiderpartiet vil skape trygghet i hverdagen for gravide og småbarnsforeldre.

HØYRE

Svarene er gitt av Svein Harberg, komitéleder i Stortingets familie- og kulturkomité.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Høyre har ikke i sitt program for neste stortingsperiode gått inn for å innføre ultralyd fra uke 12 for alle gravide. Dette er heller ikke foreslått av regjeringen i Bioteknologimeldingen som ble lagt frem før sommeren.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Vi har en god svangerskapsomsorg i Norge i dag. Høyre mener likevel det er grunn til å tenke nytt om hvordan vi kan forbedre dagens svangerskapsomsorg. Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.

Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking, bidra til dette. Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis.

Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Norge har en fødselsberedskap i verdenstoppen, med lav dødelighet og høy brukertilfredshet. Det er derfor veldig trygt å føde i Norge.

Likevel ser vi visse utfordringer med høy pågang av fødende i visse perioder av året, særlig om sommeren. Mange har planlagt å få barn på et tidspunkt som passer med fristen for å få barnehageplass påfølgende år. Samtidig skal de ansatte ha ferie.

Helse- og omsorgsministeren har vært veldig tydelig overfor helseregionene at de må sikre en-til-en-oppfølging under fødsel, og planlegge ferieavvikling så man gir et trygt tilbud.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Høyre mener vi trenger stabil og tilgjengelig jordmortjeneste i kommunene. Det er fortsatt for få jordmødre i kommunene, noe som går ut over følgetjenesten og hjemmebesøk.

Regjeringen er i ferd med å bøte på dette ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Tilsammen har regjeringen bevilget mer enn én mrd. kroner til disse tjenestene. Samtidig har vi lovfestet krav til at kommunene skal ha jordmorkompetanse. Høyre er opptatt av at barselkvinnene skal få besøk innen tre dager og skal være trygge på at det er jordmor til stede.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Høyre mener foreldrepermisjonen har passe lengde i dag. Det er ti uker til mor og ti uker til far, og resten til fri fordeling. Fellesperioden blir da 26 eller 36 uker avhengig av om man velger 80 prosent eller 100 prosent uttak. Far må imidlertid «skjerpe seg» og delta.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Høyre har programfestet at vi vil øke engangsstønaden til unge foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet. For unge i overgangen mellom studier og arbeid har dette vært en ekstra stor utfordring.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Høyres landsmøte har vedtatt at vi skal se på innretningen på barnetrygden for å gjøre den mer treffsikker slik at den kan bli til god hjelp for dem som trenger det mest. For lavinntektsfamilier og familier med spesielle behov er barnetrygden ofte avgjørende for å kunne gi barna gode muligheter for deltagelse sammen med andre i oppveksten. Derfor må vi se på om vi kan omfordele de pengene som brukes på barnetrygd.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Høyre har som mål å fullføre finansiering av løpende opptak i barnehagen, og at alle skal ha rett til plass når de fyller ett år.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Høyre har etablert en sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage som fungerer godt og gir flere med lav inntekt en bedre hverdag. Det er relativt kort tid siden dette ble etablert, og vi ser ingen grunn til å endre på det nå.

Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for dem som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Norske barnehager er veldig gode, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsheving i tilbudet og kompetanse hos ansatte. Det er satset kraftig på etter- og videreutdanning for ansatte, og dette må videreføres slik at også de ufaglærte får en mulighet til å få den nødvendige utdanning for videre arbeid i barnehagen.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Høyre vil vurdere innretningen på dagens kontantstøtte for å sikre at pengene utløser ønsket intensjon, men dette er ikke ferdig utredet ennå.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Det viktigste er at både skole og barnehage serverer sunn mat til barna og gir dem gode matvaner den delen av dagen de er der. Om det skal være varm mat, må vurderes av den enkelte ut fra lengden på barnas dag og reisetid. Vi må ha tillit til at dette avgjøres lokalt, men bidra til kompetanse omkring kosthold hos dem som er sammen med barna i løpet av dagen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Høyre vil først og fremst videreutvikle modeller som gi blant annet barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta på SFO. Det er også viktig at kommunene utvikler gode kvalitative SFO-er.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Høyre har programfestet nei til surrogati, men vil ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet. Høyre har også vedtatt at vi vil si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav.

Høyre har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om eggdonasjon, og vil nå vurdere spørsmålet i en større helhet i vårt prinsipprogram. Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Høyre vil fortsette å styrke svangerskaps-, barsels- og fødselsomsorgen neste periode. Vi mener alle landets kommuner bør ha en god jordmortjeneste, og har endret lovverket slik at kommunene plikter å ha jordmor ansatt. Dette er viktig både i svangerskaps- og barselomsorgen. Mor, barn og familier skal ha trygghet for god tilgang på jordmor og jordmorkompetanse, uansett hvor i landet man kommer fra eller hvilken kommune man bor i.

KRISTELIG FOLKEPARTI

Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Nei. Vi ønsker ikke et sorteringssamfunn. Dette er også et ressursspørsmål: Skal vi bruke helsevesenets ressurser på å intensivere jakten på avvik hos fostre? Nei, la oss heller gjøre alt vi kan for å støtte og tilrettelegge for at flere foreldre kan få lov til å bære frem de barna de ønsker – uavhengig av barnas kromosomantall.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også. Men KrF har i programmet at svangerskapsomsorgen skal styrkes med tettere oppfølging av jordmor og følgetjeneste med jordmor.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

KrF vil jobbe for god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for opphold med trygghet for foreldrene. Vi vil også at den nybakte moren skal få den tiden hun trenger på sykehuset/fødestuen, for å få ro og tid til å komme i gang med amming og forebygge fødselsdepresjon

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Vi vil ha en helhetlig oppfølging hele veien gjennom svangerskapet og videre etter fødsel. Her er jordmorbesøk og helsestasjonen svært viktige. Vi synes derfor det er bekymringsfull at helsestasjonene mange steder må nedbemanne og innskrenke åpningstidene. Det er både fantastisk og krevende å bli foreldre, kanskje spesielt for første gang, og da er det viktig at det finnes tilgjengelig hjelp og ressurser på helsestasjonene.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

KrF vil øke den totale foreldrepermisjonen fra 49 uker til 53 uker. De fire ekstra ukene vil vi skal øremerkes far, slik at det blir 14 uker både til far og mor, i tillegg til fellesdelen. Vi vil også at far skal få rett til to ukers betalt permisjon når barnet blir født/adoptert.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden: KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 prosent allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automatisk.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Vi vil at den skal styrkes for alle. Vi vil bevare den som universell og prisjustere den. Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden, vil KrF skattlegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Ja, KrF ønsker løpende opptak på sikt. Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene. Dessuten må vi få på plass bemanningsnorm som også sikrer at det er tilstrekkelig med voksne som kan ta imot de nye barna.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

KrF har kjempet for å få på plass den maksprisen som nå er, i tillegg til gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier. Vi vil ikke fjerne disse ordningene, da vi tror det er viktig for alle barn å få mulighet til å gå i barnehagen før de begynner på skolen.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Vi vil gjøre det enklere for ufaglærte å ta utdanning mens de er i jobb. Norske barnehager er gode, heldigvis, men vi er glade for at vi nå har fått på plass en pedagognorm og vil kjempe for en bemanningsnorm i neste periode. Spesielt med tanke på at antallet ettåringer øker i barnehagene, er det viktig at det er tilstrekkelig med voksne. Dette handler også om å ivareta de ansatte og deres ønske om å få være til stede for alle barna og gjøre en god jobb både som pedagoger og trygghetspersoner.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å bevare og styrke kontantstøtten i år. Det betyr at enda flere foreldre får muligheten til å velge noen måneder ekstra sammen med sin ettåring. Det er kun for barn mellom 13–23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye. Noen begynner å gå først når de nærmer seg to, noen bruker tid på å finne ord og språk. KrF vil at foreldrene skal få vurdere hva som er best for det enkelte barnet, og da er kontantstøtten et viktig verktøy som gir større valgfrihet for mange.

Jeg synes personlig det kunne vært interessant å utvide kontantstøtten med en periode øremerket til far. Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte. Vi ser allerede at det er en betydelig økning i fedre som mottar kontantstøtte, og det synes vi er en flott utvikling. (Dette er ikke diskutert i partiet og er i så fall ny politikk – men er noe jeg vil løfte frem som et innspill til diskusjon i partiet.)

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Ja, men vi vil prioritere i budsjettene det som foreldrene selv ikke kan sørge for, nemlig at det kommer på plass en bemanningsnorm i barnehagen og en lærernorm i skolen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Ja, vi ønsker en lavere makspris på SFO.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

KrF er på barnets side. Vi mener barnets rett til å kjenne til og få vokse opp med sitt opphav er viktigere enn voksnes ønsker, selv om de kan være sterke og oppriktige. Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold. Vi er derfor mot surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

KrF er et familieparti. Vi tror det viktigste for gravide og småbarnsforeldre er en helhetlig politikk, som vektlegger familienes valgfrihet i kombinasjon med høy kvalitet i barnehage og skole. KrFs vilje til å prioritere familiene i budsjettene vil få konkret betydning for småbarnsforeldres hverdag.

VENSTRE

Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Venstre har ingenting imot at gravide ønsker ultralyd i uke 12, men vil bare innføre dette som et offentlig tilbud dersom det viser seg at det er gode helseeffekter for mor og barn, slik at det forsvarer ressursbruken. En eventuell innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet.

Stortinget har nettopp behandlet «Prioriteringsmeldingen» som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Svangerskapsomsorgen kan alltid bli bedre. Svangerskapet og det første leveåret har stor betydning for resten av barnets liv. Derfor vil Venstre gi alle gravide og småbarnsforeldre tett og kvalifisert oppfølging. Venstre vil fortsette opptrappingen av helsestasjonene blant annet ved å ansette flere jordmødre og innføre frivillige foreldreveiledningskurs for alle.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

I dag er jordmordekningen ujevn, og mange steder mangelfull. En god jordmortjeneste yter grunnleggende tjenester i svangerskap-, fødsel og barselomsorgen som virker helsefremmende og forebyggende, så Venstre mener det må ansettes flere jordmødre i hele landet. De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Kort liggetid på sykehus er bare greit så lenge mor føler seg trygg og får den oppfølgingen hun trenger i kommunen. I dag vet vi at mange kommuner ikke følger anbefalingen om oppfølging av jordmor innen tre dager etter hjemkomst, noe vi vet er svært viktig for å forebygge svangerskapsdepresjoner, skjevutvikling i tilknytning, problemer med amming og så videre. Opptrappingen av helsestasjonene må derfor fortsette også i neste periode.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Venstre ønsker å tredele permisjonen, der hver av foreldrene får 15 uker hver, og 16 uker kan fordeles fritt mellom foreldrene.

Vi ønsker en lengre foreldrepermisjon for flerlingeforeldre, der far får rett til å være hjemme samtidig med mor i to uker før fødsel og 12 uker etter, og der permisjonen i tillegg forlenges med ti uker ekstra til fri fordeling.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Venstre vil differensiere barnetrygden slik at de som trenger det mest får mest.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Ja, Venstre vil ha løpende barnehageopptak. Gjennom denne perioden har vi sørget for at flere og flere er sikret barnehageplass ved fylte ett år, og i flere kommuner er det nå full barnehagedekning. Målet er at alle skal ha rett til plass ved fylte ett år.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Nei, vi vil beholde maksprisen og i tillegg vil vi ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier. Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Nei, og derfor vil Venstre ha et kvalitetsløft i barnehager. Vi vil ha en norm for bemanning i barnehagen, vi mener at minst 80 prosent av alle barnehageansatte skal ha barnefaglig kompetanse og at minst 50 prosent av alle ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse. I tillegg vil vi styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for alle barnehageansatte.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Venstre vil fjerne kontantstøtten, men innføre en ventestønad for dem som ikke har fått tilbud om barnehageplass, eller av andre særlig gode grunner ikke kan ha barn i barnehage. Ca. 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak, blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene, styrking av helsestasjonene og barselomsorgen.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Venstre ønsker å tilrettelegge for forsøk med skolemåltid i grunnskolen. Vi har prioritert flere fagutdannede og mer etter- og videreutdanning i barnehagene, fremfor et krav om at alle skal få varm mat.

Når det gjelder matservering i barnehagene, så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger. Kommuner kan også lage egne ordninger for mat i grunnskolen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Venstre mener at alle barn bør få mulighet til å delta på SFO, og Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier.

Vi vil også utvikle dagens skolefritidsordning gjennom en rammeplan og et bredere tilbud av aktiviteter. Venstre vil også inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet ved SFO.

Det er kommunene selv som setter prisen på SFO og det er lov å ta selvkost, noen kommuner velger å subsidiere ordningen, mens andre tar betaling for det det koster. Prisene vil derfor variere fra kommune til kommune.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Venstre vil bare åpne for altruistisk surrogati i Norge. Mange reiser til utlandet for surrogati, og gjør dette kommersielt og kanskje uregulert i andre land. Det er både usikkert, rettighetene til kvinnen i utlandet er ofte dårlige, og det krever store økonomiske ressurser fra dem som ønsker seg barn. En åpning for altruistisk surrogati i Norge vil bidra til at færre reiser til utlandet, men vi vil understreke at det er veldig viktig at ingen føler seg presset til å gi et familiemedlem et barn.

Det er nå mulig, uten store komplikasjoner for kvinner, å donere egg. Når flertallet i befolkningen, fagfolk, helsedepartementets rådgivere og Bioteknologirådets flertall vil åpne for å tillate eggdonasjon så mener Venstre det er på høy til å åpne opp for eggdonasjon, på lik linje med sæddonasjon. Men, det skal ikke være lov med anonyme donorer og barnet skal ha rett til å få vite om sitt opphav.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Det viktigste vårt parti kan gjøre, er å føre en politikk som legger best mulig til rette for at foreldre og barn kan få en trygg og sunn tilknytning, som vi vet er den viktigste grunnmuren vi kan gi et barn.

Videre vil vi sørge for at alle barn skal få utfolde seg og lære gjennom lek i høykvalitetsbarnehager. Barnehagen er det stedet etter familien som er viktigst for å bygge trygge og robuste barn. Klarer vi den gode tidlige innsatsen, vil barna ha bedre forutsetninger for å lykkes i skolen og de vil få gode ferdigheter de kan ha glede av hele livet.

FREMSKRITTSPARTIET

Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Fremskrittspartiet ønsker å åpne for å kunne benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og at ultralyd også skal kunne brukes før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Svangerskapstilbudet varierer rundt om i landet. Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud.

Fremskrittspartiet mener at jordmor har en viktig funksjon i kommunene – derfor har vi nettopp lovfestet krav til jordmor i kommunene.

I regjering har vi i perioden styrket helsestasjon- og skolehelsetjenesten med over 1 milliard inkl. kr 200 mill. øremerket årlig. Ifølge helt ferske Kostra-tall for 2016 har antall årsverk for jordmødre økt.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Vi mener at helseforetakene må kvalitetssikre sine føde- og barseltjenester for eksempel gjennom å utvikle systemer for bemanningsplanlegging som gjør det mulig å ha tilstrekkelig jordmortetthet, og til å håndtere store svingninger i aktivitet og pasientbelegg. Kravet om en jordmor til stede under fødselen skal følges. For første gang er sykehusene også pålagt å rapportere om dette kravet ikke følges opp.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet for å sikre at de fødende og deres familier får en god og trygg fødselsopplevelse. Svangerskapstilbudet varierer rundt om i landet. Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i. Det er også grunnen til at vi har lovfestet krav til jordmor i kommunene.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Fremskrittspartiet ønsker å videreføre dagens lengde på foreldrepermisjonen, og ønsker samtidig at begge foreldre skal gis selvstendig opptjenings- og uttaksrett. Vedrørende fordelingen mellom mor og far, mener vi at dette er noe som skal bestemmes av foreldrene selv, ikke av politikere.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Fremskrittspartiet har i regjering i samarbeid med KrF og Venstre økt engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 35.263 kroner til 61.120 kroner. Dette handler om å gi barnefamilier mer frihet i egen hverdag.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Fremskrittspartiet mener at statlig barnetrygd bør erstattes av en kommunal barnetrygd. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene. Ytelsene skal være rettighetsbasert og overføres øremerket fra staten til kommunene.

Fremskrittspartiet vil ta stilling til nivå på ytelsen i forbindelse med landsmøtet 2018.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Fremskrittspartiet vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Fremskrittspartiet var med på å innføre makspris for foreldrebetaling i sin tid. Dette støtter vi fortsatt. Samtidig er det viktig for Fremskrittspartiet at vi sikrer at barn fra lavinntektsfamilier også får et godt barnehagetilbud.

Fremskrittspartiet i regjering har derfor innført to moderasjonsordninger for familier med lav inntekt: Et nasjonalt minstekrav om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten på en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense, og at alle tre-, fire – og femåringer i familier med lav inntekt har rett til gratis kjernetid i barnehage.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Norske barnehager er gode. Det betyr likevel ikke at det som er bra, ikke kan bli bedre.

Frp har støttet de kvalitetsløftene som er vedtatt. I 2017 er det bevilget 172 millioner kroner til flere barnehagelærere. I 2014 manglet det 3700 barnehagelærere for å oppnå gjeldende pedagognorm og kompetansekrav til styrere. I 2015 manglet det 2200. Vi er glade for den utviklingen, og i første omgang er det mest realisme i å forsøke å nå de målene som allerede er satt i ny pedagognorm og ny bemanningsnorm.

Barnegruppene kan variere veldig, ut fra hvilke behov hvert enkelt barn har. Frp mener derfor at bestemte standarder på antall pedagoger ikke nødvendigvis er en garanti for høy kvalitet i alle barnehager. Mange kan yte god omsorg for barn, også uten fagutdanning.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Fremskrittspartiet mener at statlig kontantstøtte bør erstattes av en kommunal kontantstøtte. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene. Ytelsene skal være rettighetsbasert, og overføres øremerket fra staten til kommunene.

Fremskrittspartiet vil ta stilling til nivå på ytelsen i forbindelse med landsmøtet 2018.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

SFO dekkes i sin helhet av brukerne. Frp har ingen planer om å forandre på dette eller å innføre noen makspris, men vi vil oppfordre kommunene til å samarbeide med lokalt organisasjonsliv, etc., for å få et best mulig tilbud.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Fremskrittspartiet ønsker ikke å tillate surrogati. Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far. Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Fremskrittspartiet vil gi gravide større trygghet ved at flere får tilgang på jordmødre gjennom svangerskapet, og utvide de gravides mulighet til å sjekke fosteret.

For småbarnsfamilier vil vi først og fremst sikre en størst mulig valgfrihet til å velge hvordan familien vil innrette de første leveårene. Det gjelder valgfrihet til å fordele foreldrepermisjon, mulighet til å være litt lenger hjemme med barna gjennom en kontantstøtte, og et kraftig subsidiert barnehagetilbud.

I tillegg har vi i regjering sikret ytterligere prisreduksjoner for barnehageplass for familier med svak betalingsevne.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Nei.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Det er for få jordmødre og for mange med små deltidsstillinger i kommunene.

En god jordmortjeneste skal sørge for grunnleggende tjenester i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Det er både helsefremmende og forebyggende. Tilbudet i dag er ikke godt nok, i alle deler av landet. En kapasitetsøkning i barselomsorgen vil bedre rekrutteringen av jordmødre, helsesøstre og barnepleiere, øke nødvendig kompetanse, styrke fagmiljøet og gi uttelling for brukerne av tjenestene. Det er nødvendig for å sikre at alle får den oppfølgingen de trenger.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg, fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor. Helt ferske familier trenger tid, hjelp og omsorg.

Vi mener fødselsomsorgen trenger en kraftig satsing. Vi har derfor foreslått i Stortinget at landets fødesteder må sikre at bemanningen er god nok til at hver kvinne faktisk har tilgang til en-til-en-omsorg fra jordmor under den aktive delen av fødselen.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer. Tidlig besøk av helsesøster hjemme kan ikke erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Vi mener vi må gjeninnføre fedrekvoten som Høyre-Frp kuttet i, slik at fars/medmors kvote igjen er på 14 uker. Vi vil ha på plass bedre permisjonsordninger for flerlingefamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel pr. fødte barn.

Vi vil sikre at kvinner med premature barn har rett til sykmelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Vi vil erstatte dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G).

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

SV vil øke barnetrygden. Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom. SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

SV ønsker løpende opptak til barnehagene. I første omgang må det innføres to årlige opptak til barnehagene. Alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. For å skape trygge og gode bomiljø og redusere behovet for transport, skal barnehager etableres i barnas nærmiljø.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

SV jobber for billigere barnehage. SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis. Vi vil starte opptrappingen ved å innføre gratis halvdagsplass for alle.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Vi ønsker flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og utvikling, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Vi vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Vi vil innføre gratis og sunn skolemat. Næring er viktig for læring. Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Vi mener SFO bør bli billigere og at det skal være en nasjonal makspris. På sikt ønsker vi at SFO skal være gratis og inngå som en del av skolehverdagen.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Vi er mot surrogati. Vi er for eggdonasjon. Vi ønsker at barn av sæddonorer skal kunne få vite hvem donor er, slik det er i dag.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Sikre sterke fellesskap. Et trygt arbeidsliv, regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.

MILJØPARTIET DE GRØNNE

Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot. Jeg mener også selv det er en god balanse vi har valgt i Norge, hvor kvinner med særskilte behov får offentlig tilbud om tidlig ultralyd og at man for øvrig selv må betale hvis man vil ha tidligere ultralyd enn rundt 18. uke.

Jeg synes det er bra at vi i Norge, i motsetning til mange andre land, har valgt å heller bruke mer offentlig støtte på svangerskap som trenger ekstra oppfølging, og på god oppfølging og gode permisjonsordninger for alle foreldre og barn etter barnet er født. Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden (for eksempel kortere/dårligere permisjonsordninger).

I tillegg tror jeg det er vanskeligere for foreldre som oppdager at barnet har avvik å fortsatt velge å beholde det, dersom vi som samfunn signaliserer til foreldre at dette er så problematisk og uønsket at alle skal gjennom en tidlig sjekk for å avdekke avvik, selv når sjansene er små (som hos normalt friske mødre).

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Svangerskapsomsorgen i Norge er generelt veldig god. Men den kan bli bedre, og De Grønne har programfestet at alle gravide skal ha tilgang til jordmor i svangerskapsomsorgen.

Vi vet for eksempel at svangerskapsomsorgen varierer veldig fra kommune til kommune, og dekningen bør bli bedre mange steder. Vi vet også at hele og faste stillinger er mangelvare over hele landet i alle deler av jordmortjenesten og at mange jordmødre som ønsker full stilling likevel jobber i mindre stillingsbrøker. Det betyr at vi har et uutnyttet potensial for bedre jordmordekning, som partiet støtter å se nærmere på. Det vil være en god investering for en trygg start på det nye livet både for barnet, foreldre og eventuelle søsken.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

I Norge har vi noe av den fremste kompetansen på barselomsorg og premature fødsler. Det skal vi først og fremst ivareta med å sikre gode arbeidsvilkår for ansatte og sørge for at barselavdelinger har de nødvendige ressursene for å levere et trygt og godt fødetilbud. Særlig på sykehusene under fødsel er det kjent at det ikke er god nok jordmordekning. Også Jordmorforeningens egen undersøkelse om jordmordekningen på sykehus viser at vi fortsatt har en vei å gå her.

Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Her er det nok også mye variasjon, og dessverre er det slik at mange sykehus er presset for sykesenger og kapasitet. De Grønne ønsker en helt annen styring med sykehusene, som også vil løfte kvaliteten og tryggheten på føden.

Ellers er forebygging og oppfølging viktige satsinger i De Grønnes helsepolitikk, og er en god investering for god helse før en blir såpass syk, engstelig eller utslitt at en trenger behandling.

Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel. De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.

Vi er også opptatt av å avdekke omsorgssvikt og ha gode hjelpetilbud der det forekommer. Vi ønsker derfor at det skal bli tilbudt helhetlige hjelpetiltak både under og etter svangerskapet der det er mistanke om omsorgssvikt.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Vi vil videreføre dagens ordning med rett til permisjon i tilsammen 12 måneder, og mener det er en ordning vi skal være stolt av i Norge. Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldreper­misjonen. De Grønne er også for å opprettholde kontantstøtten for barn mellom ett og to år.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Engangsstønaden ved fødsel er et ekstremt viktig tilbud, dersom en av ulike grunner ikke har rett på foreldrepenger. Vi vil videreføre engangsstønaden slik den er i dag.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Vi ønsker å innføre gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt. I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget, har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra null til tre år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden. I tillegg foreslår vi å doble tillegget for enslige forsørgere med barn fra null til tre år.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Vi vil sørge for nok barnehageplasser til de som ønsker det, og ønsker å trappe opp til to ordinære opptak i året etter at barnet har fylt ett år. I vårt alternative statsbudsjett for 2017 har vi satt av 381 millioner kroner til en slik opptrapping.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Vi ønsker ikke å fjerne eller endre maksprisen på foreldrebetaling i barnehage. Vi foreslår derimot å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier for å sikre at alle familier har mulighet til å velge å sende barna i barnehage.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Barnehager og skoler skal sørge for kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er viktig for å klare seg i dagens og fremtidens samfunn. Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling. Mangel på kvalifiserte pedagoger svekker den målsetningen. Vi vil derfor øke andelen barnehagelærere i barnehagen og gi støtte til kompetanseheving blant ledere.

De Grønne mener også at nærhet til naturen er viktig i barneårene for å utvikle bevegelse, og forståelse for miljøet rundt seg. Derfor ønsker vi at praktiske oppgaver knyttet til natur og miljølære integreres i barnehage hverdagen.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Vi har støttet en videreføring av dagens kontantstøtte. Den uorganiserte leken er en viktig del av det å være barn, og ikke minst kan lengre tid alene med mor eller far være riktig og viktig for mange familier. Derfor trenger barna tid også utenfor institusjonene.

Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Vi jobber for mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat i barnehagen. Vi har imidlertid ikke vedtatt politikk på gratis varmt måltid i barnehage eller skole.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Vi vil gi flere familier muligheten til å sende barna til SFO ved å redusere prisen på SFO for lavinntektsfamilier.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Vi vil oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon. Vi har ikke vedtatt politikk på å åpne for surrogati.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

De Grønne ønsker et bedre helsevesen hvor helsepersonell har mer tid til pasienten eller de som tilbudet er der for (i dette tilfellet den gravide) og mindre tid går til rapportering. Dette gjelder særlig sykehusene.

Men ikke minst: Vi er et parti som prioriterer gode offentlige tilbud, samtidig som vi er opptatt av å tenke på at tilbudet må kunne være der for kommende generasjoner. Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak: de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.

Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller. Et grønt samfunn er et samfunn som dyrker mangfold og ulikhet, kreativitet, frihet og ansvar for seg selv og hverandre, fra en er bitte liten og sårbar, gjennom skole og utdanning, i arbeidslivet og helt til en er i eldreomsorg som gammel. Det er det aller viktigste vi kan gjøre for dem som er barn i dag.

De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget (som vara) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.

Vi vil ska­pe en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen.

Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.

I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier.

Til slutt, ønsker vi å gi foreldre mer tid til barna og gi familier mer fritid sammen gjennom å jobbe for en gradvis innføring av kortere normalarbeidstid.

SENTERPARTIET

Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for henvisning til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten. Det må ansettes flere jordmødre og stillingsprosentene må opp. Å få oppfølging av jordmor under graviditet må bli et mulig valg for alle gravide.

Vi mener også at takstsystemet bør endres for å fremme forebygging og god oppfølging. I dag er takstsystemet slik at det kan svare seg bedre for kommunen å sende gravide til lege i stedet for jordmor.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Nei, Senterpartiet vil ha trygge gode fødetilbud i hele landet.

 • Sp vil sikre alle fødende med lang reisevei følge av jordmor/ kvalifisert helsepersonell.
 • Sp vil rammefinansiere fødetilbudet i sykehusene og bemanne det som et akuttilbud.
 • Sp vil styrke lokalsykehusene og et desentralisert fødetilbud.
 • Sp vil sikre alle kvinner jordmor til stede under aktiv del av fødsel.
 • Sp vil styrke den kommunale jordmortjenesten og sikre alle hjemmebesøk etter fødsel.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Nei, i dag er det altfor mange som ikke får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Vi mener den kommunale jordmortjenesten må bygges ut slik at dette blir mulig. Det er viktig med et godt helsestasjonstilbud som kan følge opp familiene. Sp prioriterer alltid en sterk kommuneøkonomi, som kan gjøre det mulig.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Sp vil jobbe for at foreldrepermisjonen tredeles med 1/3 til hver av foreldrene – og den siste tredjedelen til valgfri fordeling mellom dem. 14 ukers fedrekvote/pappapermisjon gjeninnføres, som et steg på veien til tredelt permisjon.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Ja, Sp vil løfte engangsstønaden ved fødsel til 100.000 kroner.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Senterpartiet vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Sp vil ikke fjerne maksprisen. Sp vil ha gratis kjernetid i barnehage til alle fire- og femåringer i områder med store sosioøkonomiske forskjeller og integreringsutfordringer.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Sp mener det er både gode og mindre gode barnehager. Vi arbeider for et godt barnehagetilbud til alle barn. Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.

Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan. Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet. De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Kartlegging og testing skal ikke innføres for hvert enkelt barn. Senterpartiet er motstander av å innføre normer for barns måloppnåelse i barnehagen, herunder språknorm.

Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Det må derfor satses på de ansattes kompetanse, på flere ansatte pr. barn og på barnehagene som fysisk anlegg.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Senterpartiet vil videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år. Det betyr differensierte satser der mest støtte går til foreldre med barn i aldersgruppen 12–18 måneder.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Sp vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Sp mener at SFO bør være et tilbud alle familier har mulighet til å benytte seg av. Sp vil innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO og at «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge. Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogatitjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati. Sp vil ikke innføre anonym sæddonasjon.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Vi vil styrke fødsels- og barselomsorgen i Norge, og sikre småbarnsforeldre fleksible velferdsordninger gjennom god fordelingspolitikk.

Vi vil motarbeide økende forskjeller og sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge. Et velferdssamfunn bygd på fellesskapsløsninger, der vi yter etter evne og får ved behov, gir et sosialt sikkerhetsnett og er god familiepolitikk.

Sp vil sikre en god offentlig helse- og omsorgstjeneste og et aktivt forebyggende folkehelsearbeid på alle samfunnsarenaer.

RØDT

Svarene er gitt av Odd Christian Hagen, kommunestyrerepresentant på Gjøvik.

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Rødt vil gi tilbud om tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk for de som ønsker det i uke 11-13.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Sentraliseringen innen fødselsomsorgen betyr svært lang reiseveg for enkelte fordi helseforetakene har lagt ned fødeavdelinger og fødestuer. Såkalt «effektivisering» har gitt færre hender i helsevesenet. Vi vil snu dette og sier nei til å legge ned lokale tilbud.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Færre fødestuer, ambulansestasjoner og nedleggelser av fødeavdelinger gjør at tilbudet blitt er blitt dårligere. Rødt vil ha økte helsesøsterressurser i kommunene, slik at bistand til kvinner og familier etter fødsel bedres og at tilgang til prevensjon og informasjon om seksuell helse er lett tilgjengelig over hele landet.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Vi vil at fødende skal gis rett til å bli på barselavdeling til ammingen er i gang, og ha en nasjonal, forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten i kommuner og sykehus for å kunne gi fødende reell oppfølging i svangerskap, fødsel og barsel, uansett hvor i landet de bor. Bak hver fødselstatistikk står den en mor og et barn.

Vi vil gi folk i helsevesenet mer tid til den enkelte og færre krav om kontorarbeid. Å opprettholde og styrke helsestasjonene er en essensiell del av oppfølginga. Vi vil også at andre instanser som kan gi råd og veiledning skal samarbeide bedre enn idag.

Rødt jobber for et godt utbygd og desentralisert tilbud til fødende kvinner, som er åpent hele året, er avgjørende for god helse og et godt familieliv, kvinners rettigheter, reduserte klasseforskjeller og grunnlag for bosetting over hele landet.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Rødt er for å styrke foreldrepermisjonen for begge foreldre. For at barnet skal bli godt kjent med begge foreldre er det viktig å sikre at begge får tatt ut foreldrepermisjon. Rødt vil derfor utvide fødselspermisjonen til 52 uker.

Mor skal sikres tre uker før termin og 14 uker etter fødsel. Seks av disse skal være sammenhengende og tas umiddelbart etter fødsel. Far/medmor har krav på 14 uker. Resten av permisjonen kan deles mellom mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Rødt vil arbeide for økning av engangsstønad ved fødsel til 200.000 kroner.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Vi vil doble og mener man årlig bør indeksregulere barnetrygden.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

I Oslo har Rødt sikret to opptak i året.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Målet er at barnehage skal være gratis, dette må innføres ved å gradvis gjøre det gratis for flere og flere aldersgrupper. Staten må sikre overføringer til kommunene som står i samsvar med dekningsbehovet.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Norge har gode barnehager med dyktige fagfolk. Det må innføres en nasjonal bemanningsnorm med maksimalt to barn under ett år, tre små barn, eller fem store barn per ansatt. Barn har rett på barnehageplass der de bor.

Rødt mener det i altfor stor grad legges opp til at private eiere av store kommersielle barnehagekjeder tar ut stor profitt, presser ned lønningene og i større grad enn andre bruker ufaglærte. Vi ønsker demokratiske styrte offentlige barnehager. Vi ønsker at de ideelle barnehagene (Steinerskolen, menighetsbarnehager, osv.) skal kunne jobbe som før.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Vi vil fjerne kontantstøtten og bruke pengene på gratis barnehage, blant anna for å få bedre integrering, sosialisering og mer tid for innvandrerkvinner til å delta i skole arbeidslivet.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Barn skal ha et sunt måltid hver dag i barnehagen. Rødt er ikke for skolemiddager eller heldagsskole, men at skolearbeidet skal gjøres på skolen og at ungene skal ha fri når de har fri.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

SFO skal være et gratis i kjernetiden og være et frivillig tilbud til elever i 1.-4. klasse.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon. Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Rødt ønsker rett til assistert befruktning, men vil forby surrogati.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Kort oppsummert av alt vi har svart på her; helsetjenester er ikke en vare – det er en rett alle har og som skal gis der folk bor. Vi vil ha gratis barnehage og kjernetid i SFO, og kutte kontantstøtten. Vi vil fjerne profitt på omsorg, helse og barnehager, og bruke pengene på et sterkt og godt offentlig helsevesen med tid til å yte kompetansebasert omsorg.

Les også disse sakene fra Babyverden:

Fødselspermisjon og foreldrepenger – hva har dere krav på? | Gravid | Babyverden.no

11 ting som skjer i kroppen din etter fødselen | Baby | Babyverden.no

Hva kan du spise når du ammer? | Baby | Babyverden.no

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

familieogoppvekst