9. april 1940 ble Norge invadert av mørke krefter som ville knuse vårt demokrati, ta fra oss vår frihet og krenke vår suverenitet. Det aksepterte vi ikke. Vi sto opp og vi vant.

Da krigen var over innså vi at Norge ikke kunne stå alene. Vi måtte alliere oss for å sikre frihet og fred. Derfor var Norge i 1949 med som en av grunnleggerne av forsvarsalliansen NATO. En allianse som i flere tiår har tjent Norge godt, med sin viktigste oppgave å sikre vår trygghet, frihet og sikkerhet. NATO er grunnpilaren i vårt forsvar.

NATO har en sterk forpliktelse til å trygge norsk suverenitet med prinsippet om at et angrep mot en eller flere av dets medlemmer, betraktes som et angrep mot oss alle. Den forpliktelsen må gå begge veier.

Vi har med årene sett en verden som har blitt mer urolig. Stormaktsrivalisering, nedbygging av internasjonale strukturer og organisasjoner og økt militær aktivitet i nordområdene. Russland øver og trener mer i nord. De er offensive og aggressive. Svaret på det kan ikke være å trekke seg tilbake, det må være mer alliert tilstedeværelse, øving og trening gjennom NATO. Det er med på å sikre stabilitet i vår del av verden. Det avskrekker og det beroliger.

De siste årene har det blitt jobbet med å legge til rette for mottak av allierte reaktordrevne fartøy ved Grøtsund industri- og offshorehavn. Blant annet har Tromsø havn vært i kontakt med den amerikanske marinen og allerede gjort investeringer som legger til rette for at de kan anløpe Tromsø for å gjennomføre mannskapsbytte, forsyningspåfyll og andre viktige tjenester som må til for å holde den allierte tilstedeværelsen i nord gående.

Men i mars i fjor sa flertallet i kommunestyret nei til den amerikanske marinen og anløp av reaktordrevne fartøy i Tromsø. Det mener jeg var feil beslutning. Det bryter med våre forpliktelser som medlem av NATO og det bidrar til vanskeligere forhold for alliert tilstedeværelse i nordområdene slik at vi kan ha kontroll og overvåking av havområdene våre. Det bryter også med mottaksplikten i havne- og farvannsloven som sier at eiere av havner og havneterminaler i utgangspunktet har plikt til å motta de fartøy som ønsker å anløpe havnen og tilby disse havnens tjenester.

La det være klart. Det vil ikke anløpe reaktordrevne fartøy i Tromsø før det er et godkjent beredskapsplanverk på plass. Det stilles veldig strenge krav til slike anløp. Men det er ikke ny norsk forsvarspolitikk å ta imot allierte reaktordrevne fartøy, slik noen prøver å fremstille det. Det gjøres allerede jevnlig i norsk farvann og ved norske havner, blant annet ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern rett utenfor Bergen.

Det er Tromsø kommune som må få på plass beredskapsplanverket. Den prosessen har gått tregt, og senest for tre uker siden sendte administrasjonen i kommunen brev til Forsvarsdepartementet der de nektet å bidra til fremdriften i å få på plass det nødvendige beredskapsplanverket. Begrunnelsen er vedtaket til Arbeiderpartiet, SV og Rødt i kommunestyret i fjor. Derfor kommer Høyre i kommunestyret i slutten av denne måneden til å fremme et nytt forslag. Her kommer vil til å be om at det blir fortgang i prosessen med beredskapsplanverket og at Tromsø skal legge til rette for alliert tilstedeværelse i nord.

Tromsø skal være landsdelshovedstaden. Vi er det viktigste knutepunktet i nord. Vi har den infrastrukturen som skal til for å ha alliert tilstedeværelse, med stor flyplass, stor havn, mye kompetanse og mangfold av tjenester som trengs for slike anløp. Når vi tilrettelegger for mer allierte tilstedeværelse, får også norsk NATO-medlemskap mer betydning, og vi kan påvirke stormaktsrivaliseringen i en mer positiv retning. Tromsø må ta den rollen det forventes at vi tar, og vi må gjøre det med stolthet.

Det er kanskje voldsomt å trekke de store linjene og bruke de store ordene i en debatt om mottak av allierte fartøyer ved en kommunal havn. Men vi trenger av og til å bli minnet på hvorfor vi er medlem av NATO og hvorfor vi har et forsvar i Norge. Og er det noen som kan komme med den påminnelsen, så er det vi som ikke har opplevd krigens mørke. Vi som har fått vår frihet og fred beskyttet av dem som ofret alt, og de som hver dag går på jobb for vår trygghet og sikkerhet. Takk for innsatsen.