"Ikke en utsmykning som er tilpasset bygget"

Les hele kommunens vurdering til hvorfor Bockelies hane ikke får pryde Gyllenborg skole.
kultur

Kommunen nekter kunstner Marit Bockelie å henge opp moasikkhanen sin på Gyllenborg skole.

Kommunens vurdering av saken er som følger:

"Gyllenborg skole er ikke regulert til vern i kommunens planverk. Det kan likevel ikke være tvil om at bygningen har ens terk verneverdig betydning som kulturminne med stor lokal betydning, og at det med sin plassering er et viktig symbol på Tromsø som utdanningssentrum. Bygget har beholdt sin klassiske arkitektur, og de endringer som har vært gjort på trappehusene har søkt å ivareta dette visuelle utrykket. Kommunen ønsker å videreføre denne respekten for byggets arkitektur og historiske betydning, samtidig som bygget skal ivaretas for fortsatt bruk som byskole.

Utsmykking av byggets fasade må skje med respek tfor byggets historie og arkitekur. Vi mener at det omsøkte tiltaket ikke ivaretar dette hensynet i tilstrekkelig grad. Dette skyldes i hovedsak kunstverkets størrelse, og den fremtredende plasseringen på byggets fasade mot Kirkegårdsvegen. Etter vår oppfattning vil tiltaket ikke framstå som en del av skolens arkitektur, og det vil heller ikke være en utsmykning som er tilpasset bygget. Fasadeendringen vil konkurrere med bygningens opprinnelige arkitektur, på en måte som slik byggesakssjefen vurderer det vil ha en negativ og dominerende virkning på skolen. Kunstverkets størrelse og plassering vil stjele oppmerksomheten fra bygget - Gyllenborg skole vil ikke lenger fremstå som "Steinskolen" men som "skolen med mosaikken".

Dersom denne veggen skal utsmykkes, må dette være gjenstand for en felles prosess mellom Tromsø kommune, både som kulturminneforvalter og eier av bygget, den regionale kulturminneforvaltningen, politisk ledelse og den ansvarlige kunstneren"