Debatt

«Nok er nok»

Det er de som hevder at Norge skal ta imot alle flyktninger som kommer, uten begrensninger oppad. Dette vil medfører enorme kostnader.
meninger

Det sies fra ansvarlig hold at kostnadene vil komme opp i 50-60 milliarder kroner bare de første årene. Det kan komme 50.000 flyktninger bare i år og selv statsministeren antyder så mange som 100.000 bare i 2016.

Hvordan skal Norge hanskes med et slikt problem og hvordan skal dette finansieres? De som kommer skal gis opphold, de skal skaffes boliger, UDI støvsuger landet for å finne boliger. De skal sjekkes av lege, de skal ha mat, syke skal legges inn på sykehus og flyktninger med psykiske lidelser vil oppta de få behandlingsplasser som måtte finnes, og de får tusenvis av kroner per måned i lommepenger. Staten betaler det meste, men kommunene får likevel stor belastning.

Regjeringen har nå lagt frem et budsjett som tilsier store forandringer i samfunnet. Skattene må økes, momsen økes på visse tjenester, gebyrer økes, el-avgiften økes og mye annet også. Statsministeren uttalte også at viktige prosjekter som ville kommet samfunnet til gode, så som veibygging, broer og tunneler vil måtte utstettes på ubestemt tid.

Hva vil denne tilstrømmingen kunne resultere i for hvermandsen? Jo:

- lengre ventekøer hos lege

- lengre ventekøer på sykehus

- nedskjæringer på syke- og aldershjem

- redusert bemanning på alle offentlige institusjoner

- redusert livskvalitet for våre eldre da aldershjemmene fylles opp av eldre flyktninger/innvandrere.

Fortjener våre eldre det? Neste generasjon som havner på syke/aldershjem, fortjener de det? La oss ta med økt kriminalitet også, for ikke å nevne en økt smittefare av divers sykdommer. Det er registrert tuberkulose blandt mange flyktninger, en sykdom som var utryddet i Norge. Dette er ikke svartmaling, men realiteter. Man trenger ikke mer enn søndagsskolen for å kunne regne ut dette selv.

Venstres partileder sier at det er bare å få flyktningene i arbeid så snart som mulig, så går det seg til. Hvor skal de arbeide? Hvor finnes nye arbeidsplasser? De fleste av disse flyktningene vil aldri bidra til utvikling av samfunnet, jobbe og betale skatt, men vil forbli Nav-ere resten av livet. Jeg er ikke ansvarlig for krigen i Syria eller andre steder, jeg føler heller ikke ansvar for å ta flyktningene inn i Norge, men jeg er enig i at Norge bør hjelpe dem i deres nærområder.

Norge står foran store forandringer og jeg er urolig. Jeg ønsker at mine barnebarn skal oppleve å vokse opp i et Norge om 20-30 år slik mitt Norge er idag. Min bestefar slåss mot tyskerne, han blei sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland, overlevde, men var så mishandlet at han døde ikke lenge etter hjemkomsten til Tromsø. På hans gravstein står det: "ALT FOR NORGE". Kjempet og døde han forgjeves?

Vi lider ikke av fremmedfrykt, som det blir hevdet. Vi er ikke redd flyktningene, men med en slik gallopperende utvikling kan man ikke se bort fra at det kan utvikle seg et fremmedhat i befolkningen.