Debatt

«Langnes – også en levende bydel»

Langnes handelspark er ikke bare et bydelsentrum, men også handelssentrum for hele Tromsø by og distriktene rundt.

STENGER: Sunkostbutikken på Jekta legger ned til neste år. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

meninger

Kommunedelplan for ny hovedvei mellom Breivika, Langnes og Kvaløya er til offentlig høring med merknadsfrist 4. januar.

Langnes er en bydel for 9.000 innbyggere og består av nabolagene Norrøna, Workinnmarka, Åslia, Bo-i-nord, Håpet og Mortensnes. For alle disse innbyggerne skal Langnes handelspark fungere som bydelssentrum. Tilgjengeligheten i dag er ikke bra, spesielt ligger Tverrforbindelsen som en stor barriere mellom boligområdene i sør og Langnes sentrum.

I moderne byplanlegging skal alle innbyggere få en lett og attraktiv gangforbindelse til sitt bydelssentrum. For Langnes er dette enkelt oppnåelig når Tverrforbindelsen nå kan bli lagt i tunnel, og hvis rette alternativ velges.

Siden bydelen ble planlagt har trafikksituasjonen endret seg radikalt. Langnes handelspark er ikke bare et bydelsentrum, men også handelssentrum for hele Tromsø by og distriktene rundt. Reguleringsplaner for utvidelser av handelsparken de siste 20 årene har ikke ivaretatt behovene til innbyggerne i bydelen. Heller ikke områdereguleringsplanen, som ble vedtatt for to år siden, har gjort dette, men er lagt til grunn for det nye veisystemet mellom Breivika, Langnes og Kvaløya.

Statens vegvesen har utredet mange løsninger. For Langnes bydel viser kommunedelplanen tre alternative plasseringer for en tunnelportal: I dagens Tverrforbindelse (A3), i en utvidelse av Langestunnelen (A4) og i området mellom Postterminalen og Kjell Arnesen AS (A5).

De to siste løsningene vil gi en stor forbedring av bomiljøet langs hele Tverrforbindelsen og i tillegg binde sammen bydelen med sitt bydelssentrum. A4 og spesielt A5, vil skille gjennomgangstrafikk fra lokaltrafikk og løsningene vil ikke være arealkrevende. Det er verd å merke seg at alternativene A3 og A5 sidestilles i utredningen.

Statens vegvesen anbefalt en løsning (A3) som vil gi store utfordringer for Åslia og vestre deler av Bo-i-Nord og for nye boligområder nord for Tverrforbindelsen:

1. Løsningen innebærer et tunnelutslag og et nytt hovedveisystem nært opp til en stor boligmasse, med kryss på tunelltaket, veien vil dele bydelen i to, og det vil bli stor trafikkbelastning i boligområdet. Kort sagt vil det komme en firefelts vei fra Tverrforbindelsen, forbi Dragøy og Mydland gjennom Workinnrundkjøringa og videre til rundkjøringa ved Langnesbakken. I denne trafikkmaskinen vil både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk blandes sammen i et system med fire rundkjøringer mellom boligområdene og Giæverbukta.

2. Anbefalt løsning vil innebære at Tverrforbindelsen blir stengt i anleggsperioden uten å vurdere konsekvensene av dette, først etter at valg av tunnelens plassering er vedtatt. Det betyr at beslutningstakerne ikke vet hvilke ulemper og farer de vil utsette innbyggerne i bydelen for. Det er uomtvistelig at dette vil redusere trafikksikkerheten i området og øke støy og støvproblemene for mange av de som bor der. Anleggstiden vil være halvannet til to år.

3. Mikroklima ved en tunnelmunning for en firefeltsvei vil bli svært dårlig på grunn av støy og støv. Trafikkmengden vil kunne dobles i forhold til dagens tofeltsvei. Det vil merkes på helsa for de som bor i nærområdet. Det samme gjelder for den foreslåtte åpne firefeltsveien som deler bydelen i to.

Velges A5 vil gjennomgangstrafikken ikke komme innom bydelen i det hele tatt, den vil kjøre rett fram til flyplassen og videre til Kvaløya, og vil være den klart beste løsningen.

A5 vil gjøre det mindre aktuelt å bygge et omfattende firefelts veisystem internt i Langnes bydel. Eiendomserverv for å få plass til et slikt arealkrevende veisystem mellom Tverrforbindelsen og Langnesbakken er en uavklart kostnadsrisiko for A3.

Veibrutalismens tid er egentlig over i byplanlegging, det bør også gjelde for Tromsø. I all moderne byutvikling settes innbyggernes helse først: Bydelers og bysentras attraktivitet for å oppholde seg utendørs, for å gå eller sykle, er alltid viktigste premiss. Dette er særdeles viktig i piggdekkbyen Tromsø.

Det er opp til politikerne i Tromsø å korrigere for Statens vegvesen ingeniørfokus. Langnes bydelsråd anbefaler A5.

Statens vegvesen anbefaler også å legge en ny bruforbindelse til Kvaløysletta over Langneset. Dette er det eneste friområdet vår bydel har langs sundet. I utredningen til Statens vegvesen kommer det fram at området har høy verdi for innbyggerne. Det støtter vi. Hvis en parallell bru til Kvaløya eller en forbindelse til Håkøya blir valgt, så vil vi være glade for at det høyt verdsatte friområdet bevares.