Debatt

«Hvem skal bestemme – veivesenet eller folket?»

Med bakgrunn i at man rett og slett ikke tar hensyn til hva de folkevalgte eller folket ønsker så stiller jeg spørsmålet om det er saksbehandlere i Statens vegvesen, som via til dels tvilsom dokumentasjon og i hvert fall tvilsom skjønnsutøvelse skal legge føringer og bestemme hva som er den beste løsningen.

Ole M. Johansen (Frp) 

meninger

Den 4. januar er det høringsfrist for Plan 0251 Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya.

Denne planen var jo fremlagt i august måned men Statens vegvesen valgte å trekke denne da det ble klart at det var et stort flertall i kommunestyret for en løsning hvor Kvaløyforbindelsen skulle gå mot Håkøya. Alle gikk da ut fra at man trakk dokumentasjonen for å tilpasse denne til en slik løsning. Men hva opplever vi i den fremlagte dokumentasjonen?

Her har man elegant unngått å vurdere de tiltak som politikerne la fram. Politikerne i Tromsø Kommune gjorde vedtak om at man skulle vurdere ”alternativ teknologi” – her var ment at man skulle vurdere senketunell eller en løsning med fylling og bru mot Håkøya.

Det fremlagte dokument inneholder ikke spor av dette!

Med bakgrunn i at man rett og slett ikke tar hensyn til hva de folkevalgte eller folket ønsker så stiller jeg spørsmålet om det er saksbehandlere i Statens vegvesen, som via til dels tvilsom dokumentasjon og i hvert fall tvilsom skjønnsutøvelse skal legge føringer og bestemme hva som er den beste løsningen.

Jeg har opplevd gjennom de siste år at uansett i hvilke sammenheng, det være seg folkemøter eller i andre sammenhenger, ja, så kom de klart fram at man hadde bestemt seg for hvilke løsning man skulle går for. Derfor er jeg fristet til å kunne påstå at det fremlagte dokument i stor grad er fremskaffet etter at man har bestemt seg for løsning.

Dette er vel også grunnen til at de løsninger som er utarbeidet av Rambøll for regionrådene i Troms, samt stort sett all kommunene, overhodet ikke er hensyntatt.

Her var laget alternativ for bru til Håkøya og senketunnell til Håkøya. Nettopp det som politikerne har bedt om.

Nå vil man presse igjennom en løsning som ingen er tjent med for å kunne oppnå å komme med i Fylkestingets behandling av innspill til Nasjonal Transportplan i mars måned. Dette er slett ikke formålstjenlig, og det er ikke noe ”must” at man skal ha dette klart til mars måned.

Hva vil være mest fornuftig?

En bruløsning fra Langnes via fylling til Håkøya vil være en god løsning – basert på følgende: • Man må bygge for fremtiden. For å dekke utbyggingsbehovet i Tromsø i et langsiktig perspektiv, så vil en slik løsning være eneste alternativ. Ytterligere utbygging på Kvaløysletta og Eidkjosen er begrenset til kanskje 500-1000 enheter, mens man i område Håkøya og fra Eidkjosen og sørover har ubegrensede arealer. • En bruløsning med fylling vil ha de samme miljømessige fortrinn som en broløsning mot Selnes. Og når man legger mulig befolkningsgrunnlag inn i dette har man et kjempestort fortrinn i forhold til alle andre løsninger. • Man vil kanskje slippe å utbygge Rv 862 til 4-feltsvei på strekningen Eidkjosen til Kvaløysletta, hvilket vil bli en nødvendighet med andre løsninger.

• Prismessig vil ikke en slik løsning være så vesentlig dårligere enn hva en broløsning til Selnes være. Brua er ca. samme lengde, og Statens Vegvesen har estimert selv at et fyllings-løsning vil koste cirka 200-250 millioner kroner. Når man så kanskje bygger ut dette samtidig med at man lager ny tunell i Tverrforbindelsen har man meget kort vei for å kjøre tunellmassen og kanskje på denne måten kan gjøre dette billigere.

• Man vil kunne bygge opp en ”miljøby” med kanskje 2.000-3.000 boliger på Håkøya, som vil kunne bli unik i norsk sammenheng ved at man kan gå eller sykle til sin arbeidsplass på Langnes.

• Dette er løsningen som ligger til rette for en fremtidig ny Kystriksvei som fremsynte politikere har begynt å jobbe med. Dette arbeidet er i gang og Troms Fylkeskommune har bidratt med prosjektmidler i denne sammenheng.

Etter at undertegnede har fremlagt dette prosjektet for Samferdselsministeren og både nåværende og tidligere statssekretær med ansvar for veg, så er jeg ganske sikker på at vi vil få den hjelp som er nødvendig for å komme med i fremtidige planer.