«Høyre må slutte å tukle med trygda til folk!»

Det er forskjell på å være syk og å være arbeidsledig.
meninger

Stefan Heggelund (H) vil slå sammen arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger til én ytelse, kalle det for «lønnserstatning» og tror at flere får hjelp til å komme i arbeid av den grunn.

Å få flere i arbeid oppnås ikke ved slike triks eller ved å skape usikkerhet og dårligere helse for mennesker som er syke. Det er forskjell på å være syk og å være arbeidsledig. Høyre bruker de arbeidsledige som brekkstang for å gjøre ordningene mer krevende for folk som er syke.

I dag står 70.000 nordmenn under 30 år utenfor arbeidslivet. Det er uholdbart. Mistenkeliggjøring av syke og økonomisk straff for sykdom vil ikke bidra til at flere kommer i arbeid. Syke mennesker må få helsehjelp og oppfølging tilpassa sin helsesituasjon. De som står lengst unna arbeidslivet av andre grunner, må sikres tett individuell oppfølging for å komme i arbeid og aktivitet.

Derfor jobber SV for en styrket ungdomsgaranti som skal gi alle under 25 år rett til arbeid, utdanning eller aktivitet innen 3 måneder. For å møte den enkelte på en god måte trengs et NAV med nok folk på lokalkontorene, der de ansattes hverdag er preget av faglig frihet og tillit fremfor målstyring.

Det er avgjørende med riktig ressursbruk i NAV og at unge mennesker får tett oppfølging i en fase av livet der man er sårbar for langvarig utenforskap. Hvis Høyre er bekymret for at frisk og arbeidsfør ungdom havner på trygd, bør de heller støtte SVs forslag enn å bidra til utrygghet for mennesker som er syke.