Debatt

Bærekraftig byutvikling på Bjørnstrand

meninger

Reguleringsplanforslaget for Bjørnstrand skal opp til politisk behandling i byrådet. Byråd Ramberg etterlyser i dennes sammenheng (per Facebook) innspill til debatt slik at byrådet får et bredest mulig beslutningsgrunnlag. Det er bra! Men skal en slik debatt bli mer enn en overfladisk og tilfeldig diskusjon, må planforslaget legges ut til offentlig høring. Bare slik kan saken bli grundig, forpliktende og systematisk belyst av publikum, sektormyndigheter, grunneiere og andre. Kommunen har intet å tape på en slik åpenhet, byen og det fremtidige miljøet langs Stakkevollvegen har alt å vinne.

Vi har levert inn et reguleringsplanforslag for Bjørnstrand. Forslaget gir et viktig og etterspurt bidrag til å løse tre grunnleggende utfordringer Tromsø har med hensyn til store miljøambisjoner, manglende boligbygging og skral kommuneøkonomi. Vi foreslår å bygge boliger, barnehage og butikk, kontorer og parkarealer i gangavstand fra de to store arbeidsplassansamlingene i Breivika og sentrum, rett ved den planlagte kollektivaksen langs Stakkvollvegen (Tromsøpakke 3). Vårt prosjektet tilbyr en bilfri hverdag og en bærekraftig byutvikling.

Forslaget er etter vårt skjønn i tråd med overordnet plan, og med de signaler som er gitt nasjonalt og kommunalt, herunder Boligpolitisk handlingsplan, om fortetting, knutepunktstrategi, variasjon i bebyggelse.

Fredag leverte administrasjonen sin innstilling til Bjørnstrand-prosjektet i form av et «fagnotat». Notatet er skuffende og overraskende lesning. Overraskende fordi kommunen etter nærmere to års behandling foreslår å stanse saken rett før den kommer på offentlig høring. Skuffende fordi notatet inneholder feil og mangler, underkommuniserer prosjektets kvaliteter og tar opp forhold som aldri tidligere er blitt tematisert. Notatet fortjener selv en egen, grundig drøftelse.

Det avgjørende spørsmålet er imidlertid ikke administrasjonen innstilling, men sakens videre gang. Skal planforslaget legges ut til offentlig høring og levere det nødvendige beslutningsgrunnlag for kommunestyret, eller skal utbyggingen på Bjørnstrand nok en gang legges i en skuff på rådhuset?

Det er hevet over tvil at kommunen kan legge forslaget ut til offentlig høring. En offentlig høring innebærer ikke at kommunen ”går inn for” forslaget, slik det noen ganger er blitt hevdet. En offentlig høring binder heller ikke kommunen. I enkelte kommuner er det sågar fast praksis at alle private reguleringsplanforslag legges ut til høring. Forslag til forenkling av plan- og bygningsloven foreslår å gjøre en slik praksis pliktig for alle kommuner.

Hovedbegrunnelsen for dette er at saksgrunnlaget og forhold knyttet til et planområde vil bli bedre opplyst gjennom en offentlig høring. I tillegg vil forslaget «komme under offentlig debatt», hvilket er en styrke i seg selv. Kommunestyret vil jo uansett ha siste ord når det gjelder vedtak knyttet til planforslaget.» Endelig understrekes det et rimelighetshensyn: Når det over år er nedlagt et stort arbeid i utredninger og utvikling av prosjekter, er det rimelig at forslaget får en fair høring og flest får medvirke i vurderingen av prosjektet.

Innstillingen fra administrasjonen er at planen skal behandles etter den til enhver tid gjeldende kommunedelplan. I klartekst legges det opp til at hele prosjektet skal tegnes om når kommunen kommer med en revidert kommunedelplan. Det er ikke realistisk at vi i overskuelig fremtid skal komme med nok en omprosjektering. Vi har jobbet med å utvikle eiendommen i over 20 år. Dagens virksomhet på Bjørnstrand er forretningsmessig og produktet etterspurt. Vi tror ikke at dette er et riktige for byen. Vi tror ikke det er det riktige for kommunen. Det er definitivt ikke hva kommunen har etterspurt tidligere. Men det vil bli resultatet, og vi kan leve godt med det.

I stedet for å sette en stopper for utbyggingen på Bjørnstrand nå vil en offentlig høring opplyse saken og gi et bredt og forpliktende grunnlag for eventuelle justeringer av planen, med påfølgende vedtak eller avvisning av reguleringsplan. Det er kun en slik offentlig, lovregulert, forpliktende høring som kan belyse saken tilfredsstillende.

Vi håper kommunen vil revurdere sin innstilling med tanke på å sende planen på høring. Vi ønsker oss konkrete tilbakemelding fra naboer og byens befolkning. Vi har stor tro på at vi har laget et meget godt forslag for utviklingen av Bjørnstrand fra en industritomt til en ny, grønn boligbydel.