Oppklaring om kystflåten

Senjahopen fredag 10.2. klokka 15.00. Flytebrygge Senjahopen. Sjarker. Fiskebåter. Landligge. Sjark. Fiske. 

meninger

Jeg ser at iTromsø på lederplass fredag er litt forvirret om regler om kvoter og fiskefartøy. La meg forsøke på en oppklaring:

12. januar i år fastsette jeg en instruks om hvordan søknader om utskifting til større fartøy i kystfiskeflåten skal behandles. Instruksen endrer ikke det faktum at man tidligere også kunne skifte til større fartøy.

Jeg registrerer at instruksen har ført til debatt. Det er bra, vi trenger en debatt om fiskeripolitikken. Debatten har imidlertid vært preget av noen misforståelser. Det er ikke bra. Selv om ting henger sammen, bør de ikke blandes sammen.

Det som har vært tilfellet frem til nå, er at slike søknader om utskifting av kystfiskefartøy har blitt avgjort etter en skjønnsmessig vurdering i fiskeriforvaltningen: Dersom en fisker har et fartøy med et visst kvotegrunnlag, basert på de deltakeradganger og strukturkvoter som er tildelt, har det blitt vurdert om det er hva man har kalt «forholdsmessighet» mellom kvotegrunnlaget og størrelsen på det fartøyet man ønsker å skifte til.

Det betyr at en søknad om utskifting for eksempel fra et fartøy på 13 meter til et fartøy på for eksempel 21 meter kan ha blitt avslått, mens en annen søknad fra en annen fisker hvor det er marginale forskjeller i kvotegrunnlaget kan ha blitt innvilget. Søknader har blitt behandlet på alle Fiskeridirektoratets regionkontor, med de utfordringer det gir for å sikre likebehandling når man skal avgjøre søknader ut fra slike vanskelige skjønnsmessige vurderinger.

Endringen jeg har foretatt gjennom instruksen, er for det første at dersom man har det vi kaller hjemmelslengde for kvotetildeling under 11 meter (13 meter i kystflåtens fiske etter makrell, fordi det er avvikende gruppeinndeling der), så skal man ikke få innvilget en søknad om utskifting til et fartøy som er 15 meter eller større (21 meter i makrellfisket).

Med dette sikres også en differensiert flåte og forhindrer at kvotegrunnlaget for disse minste fartøyene blir flyttet til større fartøyer.

For det andre sier instruksen at dersom man har slik hjemmelslengde for kvotetildeling over 11 meter (over 13 meter i makrellfisket), så skal man selv få bestemme: Er man tildelt en slik deltakeradgang, bør det være opp til fiskeren om man vil satse på et nybygg på 14,99 meter eller om man vil bruke pengene sine på et brukt fartøy på 21 meter eller 25 meter.

Det man UANSETT må forholde seg til, er den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy: et største lasteromsvolum på 500 kbm.

Dette mener jeg er en god balanse mellom ulike målsettinger: Vi ønsker å opprettholde en differensiert flåte, og vi ønsker at den enkelte næringsdrivende selv skal få velge fartøy. For den ene kan det være riktig å gå for et større brukt-fartøy, for den andre et mindre nybygget fartøy.

Det er vanskelig å se gode grunner for at staten skal bestemme mer over den enkeltes valg, enn dette.

Så blir dette blandet sammen med hvor mye kvote man kan samle på ett fartøy. Det blir feil. Dette styres fortsatt av reglene for tildeling av strukturkvoter.

Strukturkvoteordningen er en mekanisme for å kunne bli tildelt større kvote i et fiskeri som man allerede har adgang til å delta i. Denne virker slik at dersom ett fartøy blir tatt ut av for eksempel torskefisket, kan et annet fartøy som allerede deltar i torskefisket tildeles slik strukturkvote. Denne legger til rette for at den fisker som ønsker å utvide sin virksomhet, kan få gjort det. Det finnes imidlertid regelfestede begrensninger, såkalte kvotetak, for hvor mye strukturkvote man kan tildeles.

Det pågår nå en høring om disse kvotetakene skal endres. Denne høringen pågår til 12. februar, derfor foreligger det ingen konklusjon.

Videre er det også slik at man kan bruke strukturkvoteordningen kun i den gruppen man selv tilhører: Har man en grunnkvote med hjemmelslengde for eksempel 13 meter, kan man kun strukturere i gruppen for hjemmelslengde 11–15 meter. Og tilsvarende i gruppen 15–21 meter og gruppen over 21 meter.

Derfor blir regneeksemplene som har versert i avisene om hvor mye torskekvote et fartøy kan samle seg etter den nye instruksen helt feil. Både kvotetakene og gruppeinndelingen har blitt oversett i disse regneeksemplene.

For den minste (men mest tallrike) fartøygruppen, de med hjemmelslengde under 11 meter (13 meter i makrellfisket), har vi i dag ikke en slik strukturkvoteordning. Jeg har imidlertid registrert at Norges Fiskarlag på sitt landsmøte i fjor høst gikk inn for at det bør innføres strukturkvoteordning også i denne gruppen, men det er en annen sak.

Så realiteten i dette er:

Den nye instruksen sikrer at deltakeradganger/kvoter med hjemmelslengde under 11 meter, ikke lenger kan flyttes til fartøy som er større enn 15 meter.

Den nye instruksen sikrer likebehandling for alle fiskere langs kysten.

Den nye instruksen har ingen betydning for hvor stort kvotegrunnlag som man kan samle på ett fartøy.