Debatt:

Staten bidrar mest til Tromsø-pakkene

Drivstoffavgifta utgjør 31 prosent av de totale midlene i Tromsø-pakkene som er brukt på veg, gang- og sykkelveg og kollektivtiltak.

meninger

Staten har vært største bidragsyter til at Tromsø-pakkene er realisert. Drivstoffavgifta utgjør 31 prosent av de totale midlene. Totalt omfatter alle Tromsø-pakkene 1,4 milliarder kroner. Staten har bidratt med 770 mill kroner, drivstoffavgifta med 460 millioner kroner, Tromsø kommune 130 millioner kroner, Troms fylkeskommune 117 millioner kroner og Trygg Tunnel 4 millioner kroner.

Tromsøpakke 1

Drivstoffavgifta ble innført i 1990 – for 25 år siden. Den var med og finansierte Tromsøpakke 1, som var hovedvegutbygginga i Tromsø. I dette ligger Tromsøysundtunnelen, Breivikatunnelen og Sentrumstangenten. I tillegg ble flere gang- og sykkelvegprosjekt finansiert gjennom Tromsøpakke 1.

Tromsø-pakke 2

I Tromsø-pakke 2 var det trafikksikkerhet og tiltak for gående og syklende som hadde hovedfokus.

Tromsø-pakke 3

Stortinget vedtok i 2012 at drivstoffavgifta skulle forlenges med ytterligere fire år for å fortsette vegutbedringa i Tromsø. Hovedsatsingen i Tromsø-pakke 3 er Stakkevollvegen. Her skal det gjøres tiltak hvor kollektivtrafikken prioriteres, og det skal bygges sykkelfelt og tosidig fortau. Det er også satt av midler til planlegging av fremtidige transportløsninger i Tromsø. I dette ligger planarbeid for kollektivtransport, for gående og syklende og til det kommunale, fylkeskommunale og statlige vegnettet i Tromsø, som blant annet ny tverrforbindelse og Kvaløyforbindelse.

Belønningsordninga gir sykkeltrasé over Tromsøya

Belønningsordninga er et statlig tilskudd og skal bidra til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Belønningsavtalen for Tromsø er et samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og staten. Tromsø by har fått 260 millioner kroner av belønningsordninga fordelt på fire år. Sykkeltraseen over Tromsøya blir finansiert gjennom disse midlene. Sykkeltraseen blir derfor ikke finansiert med penger fra drivstoffavgifta, men med statlige midler.