Debatt

«Leie før eie på kommunale boliger»

I mange større kommuner, og spesielt i byer, er det mange som sliter med å klare å kjøpe sin egen bolig. Slik er det også i Tromsø, som er en attraktiv by å bo i, med høye boligpriser.

GRUPPELEDER: Helga Marie Bjerke (KrF)  Foto: Ronald Johansen

meninger

Mange klarer å kjøpe sin egen bolig med hjelp fra familie eller statlige ordninger, men for noen er dette i dag en uoppnåelig drøm. Så er det godt at det finnes mange utleieenheter i Tromsø, som mange bor i, men de aller fleste har likevel en drøm om å eie sin egen bolig. Det er i dag ingen insitament eller hjelp å få i dagens kommunale system i Tromsø. Det er derfor KrF ønsker å innføre en leie-før-eie ordning.

Les flere debattinnlegg her.

For den enkelte leietaker vil dette gi en mulighet til å kjøpe sin egen bolig, og dermed oppfylle en drøm for mange. Det er en god måte for kommunen å hjelpe enkeltpersoner og familier til den trygghet og forutsigbarhet som det å eie sin egen bolig gir. Ikke minst for barnefamilier er dette viktig. Familien har da en trygghet for at dagens boligmiljøet vil være det samme i fremtiden. De kommer inn i barnehage, skole og nærmiljø på en annen måte og foreldrene kan bidra inn i dette miljøet, med et mer langsiktig perspektiv. Videre kan den som har kjøpt boligen få gjøre de endringer som den enkelte ønsker, alt ut fra egen økonomiske situasjon. Dette gir nye muligheter og nytt ansvar.

LES OGSÅ: Gir klarsignal til 368 nye boliger

For kommunen er det også flere fordeler. Et av Tromsø kommunen sine utfordringer er godt nok vedlikehold av bygg. Dette omhandler også kommunale utleie boliger. Samtidig som kommunen hjelper til at en leietaker/ familie får mulighet til å kjøpe egen bolig, fjerner man vedlikeholdsbehov fra kommunens budsjetter. Videre er dette en fin måte å få rullert kommunale utleieboliger på, i ulike deler av kommunen. Ved å kjøpe og selge boliger, blir det ikke opphopning av kommunale boliger i noen bestemte områder, slik det allerede ligger planer for. Dette vil bidra til mer varierte bomiljøer for mange innbyggere. Kommunen leier ut bolig til mange flyktninger, vil dette også bidra til å bedre integrering.

I 2014 utga Husbanken prosjektrapporten «Leie før eie – En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper». Rapporten tar for seg ulike modeller for leie før eie og henter eksempler på hva noen kommuner allerede har gjort på dette området. Den viser også til hva som må på plass i en kommune før man innfører dette prinsippet og hvilke grupper som spesielt har nytte av denne ordningen. Det gode er at denne ordningen kan tas i bruk innenfor dagen lovverk, er basert på eksisterende virkemidler, kan tilpasses lokale forhold, krever lite administrasjon for kommunen og sprer kostnadene og risiko mellom individ, kommune og stat.

LES OGSÅ: Eiendomsskatten i Tromsø – en korrigering

Forslag til vedtak: «Kommunestyret mener Leie før eie er en spennende måte å hjelpe lavinntektsgrupper til enklere å få kjøpe egen bolig. Byrådet starter en utredning av ordningen «Leie før eie» med tanke på innføring av ordningen i løpet 2017, og legger saken frem for votering i kommunestyret innen utgangen av 2016».