Debatt

«Regjeringen har satt likestillingen i revers»

På grunn av forventninger til kjønn møter folk i Norge i dag mange hindre i livene sine, hindre som gjør at de ikke kan velge fritt hvordan de vil leve livene sine.

MARSJERTE I SNØVÆR: Over 500 hadde stilt opp for å gå i tog under markeringen av kvinnedagen 8. mars. Foto: Håkon Steinmo 

meninger

Hver dag må fedre må kjempe for å få ta ut så mye pappapermisjon som de ønsker. Jenter får sparken fordi de er gravide. Jenter og gutter med innvandrerbakgrunn opplever sosial kontroll og får ikke delta på fellesskapsarenaer fordi noen mener det ikke sømmer seg.

Vi har forsvinnende få menn i barnehagene og på sykepleierutdanningene og like få kvinner på snekkerlinjene og i ledende posisjoner i næringslivet. Menn går sjeldnere enn kvinner til legen. Kvinner har høyest sykefravær. Åtte av ti ordførere er menn. 40 prosent av alle norske kvinner jobber deltid og blir pensjonstapere. Mange LHBTI-personer må skjule hvem de er.

På grunn av forventninger til kjønn møter folk i Norge i dag mange hindre i livene sine, hindre som gjør at de ikke kan velge fritt hvordan de vil leve livene sine. Disse små og store hindrene er blant likestillingsutfordringene i 2016.

Vi trenger en kraftfull likestillingspolitikk for å rive disse hindrene.

Regjeringens svar er å sette likestillingen i revers. De har kuttet i pappakvote, økt kontantstøtten og gått til angrep på abortretten. De vil avvikle likestillingsloven og har gjort barnehagene dyrere og køene lengre. I arbeidslivet har de kuttet prosjekter mot ufrivillig deltid og ført en skattepolitikk som øker likelønnsgapet. Og de har svekket likestillingsombudet og likestillingssentrene og med det vingeklippet de som hver eneste dag jobber der ute hvor du og jeg bor for et mer likestilt samfunn. Etter to år med blåblå regjering er mange deler av politikken som har ført til et mer likestilt Norge, enten svekket eller fjernet totalt.

I tillegg har regjeringen i to år arbeidet med en Stortingsmelding om likestilling. Som da den endelig ble lagt fram, viste seg å ikke inneholde noen tiltak som vil skape mer likestilling.

Den blåblå regjeringen svikter. Det er på tide med et skifte.

Derfor har Arbeiderpartiet gjort jobben regjeringen burde ha gjort. Vi fremmer nå 50 forslag til konkret likestillingspolitikk.

Dette er noen av de viktigste:

• Vi skal legge grunnlaget for mer likestilling i hjemmet.

Vi vet at likestilling i hjemmet gir likere muligheter i arbeidslivet. Det må det lønne seg å jobbe, og ordninger som bidrar til å sementere kjønnsforskjeller i hjemmet, må endres. Derfor vil vi utvide pappapermen, fjerne kontantstøtten og skatteklasse to, samt bygge flere barnehageplasser og heve kvaliteten i barnehagene.

• Vi skal sørge for at det finnes folk som jobber med likestilling lokalt.

I Norge har vi kommet langt når det gjelder juridiske virkemidler for å fremme likestilling. Utfordringen er å sikre at dette følges opp. Det finnes tre likestillingssentre på forskjellige steder i landet, men disse mangler folk og ressurser. Vi vil styrke de tre og opprette to nye, og dermed få en struktur for å gjennomføre likestillingspolitikken lokalt. Sentrene skal være pådrivere, veiledere og motivatører til aktivt likestillingsarbeid i kommuner, på skoler og arbeidsplasser. Vi vil også styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet og gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda større makt, blant annet ved å gi den myndighet til å tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker. Regjeringen må komme til Stortinget med en årlig redegjørelse for status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer.

• Vi skal jobbe for et likestilt arbeidsliv.

Likelønnsgapet krympet jevnt og trutt under rødgrønn regjering, men utviklingen har ikke fortsatt med blåblå regjering. Regjeringen har åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet, noe som går ut over likestillingen. Vi vil gjeninnføre arbeidsmiljøloven som en trygg og god vernelov. Vi vil også bevare likestillingsloven og konkretisere kravet til arbeidsgivere om at de må jobbe aktivt for likestilling og rapportere om det de gjør, ikke fjerne det slik regjeringen foreslår. Vi vil at flest mulig skal jobbe heltid, og derfor vil vi gjenopprette heltidspotten med penger til lokale tiltak og forsøk for å skape en heltidskultur. Og vi vil ha flere kvinner på topp i næringslivet og vil stille konkrete krav om rekrutteringsstrategier og kjønnsbalanse på ulike nivåer i de statseide bedriftene og deres styrer og valgkomiteer. Vi skal opprette et eget trepartssamarbeid om likestilling i arbeidslivet, etter modell av IA-avtalen.

• Vi skal gjøre det enklere for unge å velge utradisjonelt

Ungdommen velger mer tradisjonelt enn på årtier når de skal bestemme seg for hva de skal bli. Derfor vil vi innføre kjønnspoeng på svært kjønnsdelte utdanninger. Vi vil også finne ut om likestillingsstipend kan være effektivt. Vi vil sørge for at de som velger utradisjonelt, får en mentor som gjør valget enklere for dem, og vi vil starte arbeidet med aktivt likestillingsarbeid som motarbeider kjønnsstereotyper, allerede i barnehagen.

• Vi skal gjøre mer mot vold i nære relasjoner og seksuell trakassering.

Hundrevis av kvinner og deres barn lever i skjul for sine voldelige tidligere partnere. Disse vil vi hjelpe ved å øke bruken av omvendt voldsalarm og ved å kreve at alle kommuner lager handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Vi vil styrke krisesentertilbudet og gjennomgå regelverket som gjør at kvinner som kommer på familiegjenforening til en voldelig partner, blir i forholdet i frykt for å bli sendt ut. Dessuten vil vi seksuell trakassering til livs. Bekjempelse av seksuell trakassering må inn i opplæringsloven, og lærere, rektorer og andre ansatte må få kompetanse til å bedre stanse mobbing og trakassering tidlig.

• Vi må gjøre mer for å løse menns likestillingsutfordringer.

Det er 20 år siden forrige mannsrolleutvalg ble satt ned, for å se på menns likestillingsutfordringer. Likestillingsdebatten handler i altfor liten grad om de likestillingsutfordringer menn møter. Det er på tide med et nytt mannsrolleutvalg. Arbeiderpartiet vil sette ned et offentlig utvalg som skal ta for seg menns likestillingsutfordringer, og finne løsningene på menns likestillingsutfordringer.

Likestilling kommer ikke av seg sjøl, og det er heller ikke noe den enkelte har ansvaret for å skaffe seg, i forhandlinger rundt kjøkkenbordet, med sjefen eller i andre deler av samfunnet. Likestilling er en grunnleggende menneskerett og noe fellesskapet og politikken skal sørge for. Når regjeringen svikter, tar Arbeiderpartiet ansvar.

God kvinnedag!