Kommentaren

«En enkelt dom bør ikke føre til forhastede slutninger»

Frikjennelsen av tre menn for gjengvoldtekt mot en neddopet tenåring i Hemsedal har skapt opprør på sosiale medier og opphetet debatt i de øvrige.
meninger

Partydopet MDMA fikk hun av den ene tiltalte, i en dose som kunne være livstruende. Og ifølge domsslutningen foregikk de seksuelle handlingene i mange omganger og ble endog filmet av de tiltalte, som erkjente forholdet – og i siste rettsrunde fikk medhold i at det skjedde frivillig fra den forsvarsløse ungjentas side. De tre ble kjent skyldige i tingretten, noe et flertall av dommerne fastholdt i meddomsretten, et flertall som etter regelverket imidlertid ikke var stort nok til en fellende dom.

LES MER: Kvinnefronten maner til protest mot voldtektsdommen i Hemsedal

Det var meddommere som med knapt flertall besørget frikjennelsen. En enkelt dom bør ikke føre til forhastede slutninger om hvorvidt legfolk eller fagdommere har best forutsetninger for å vurdere – og i visse tilfeller avgjøre – en overgrepssak. Rettspraksis vil selvsagt telle med når Stortinget til høsten får seg forelagt en lovendring som gjelder sammensetningen av domstolene. Men hva som uten videre kan fastslås, på generelt grunnlag, er at rettsapparatet trenger bedre innsikt i og kunnskap om denne typen straffesaker.

LES MER: Hjort advarer mot å dømme i saken uten selv å ha vært i retten

Dette er nødvendig fordi lovgiverne har skjerpet straffene og lagt klare føringer for å gi seksualforbrytelser høyere prioritet hos politi og rettsvesen. Hemsedalsdommen i Borgarting lagmannsrett vekker sterke reaksjoner også blant stortingspolitikere, som stiller spørsmål om hvorfor så mange voldtektsanmeldelser fortsatt ikke kommer opp for domstolene og så vidt saker få ender med dom. Svaret på det første ligger trolig i kvinners frykt for ikke å bli trodd og tatt på alvor, en frykt som vil forsterkes med den aktuelle dommen.

LES MER: Advokat Ragni Ramberg vil protestere mot dommen

Så vil også noen se frifinnelsen som et tilfelle hvor rettsstatens prinsipper holdes i hevd, når dommen byr på pedagogiske utfordringer. Rettsstat og rettssikkerhet kan imidlertid ikke frikobles helt fra den alminnelige rettsoppfatning og folks rettsfølelse. Taperen i meddomsretten sitter tilbake med traumer hun må slite med i uoverskuelig fremtid. Og uten å overprøve domsslutningen, må den sies å sende noen ganske urovekkende signaler ut i et samfunn som har måttet sette seksuelle overgrep på sin dagsorden.