Debatt

«Om motorferdsel i utmark og fjellheisen»

Det er trist når en folkevalgt velger å bruke spalteplass for å angripe navngitte kommunalt ansatte som gjør jobben sin, slik vi opplever i Bodil Ridderseth Larsen (H) sitt innlegg i iTromsø 12. august og i Nordlys 13. august.

Øystein Nermo. 

meninger

Tromsø kommune forvalter regelverket om motorferdsel i utmark, som gjelder all form for motorisert ferdsel i utmark både sommer og vinter. Kommunen har både rett og plikt til å følge opp overtredelser av dette regelverket.

Transport i forbindelse med arbeidet på Fjellheisen ble omsøkt etter regelverket i 2015, og det ble gitt dispensasjon for bruk av en del konkrete kjøretøy, herunder ATV, en 8-hjuling og en gravemaskin på hjul.

Det ble knyttet en rekke krav og kriterier til dispensasjonen nettopp med sikte på å forebygge/hindre terrengskader.

I forbindelse med oppryddingsarbeidet valgte Fjellheisen og overse gitte tillatelser. Det ble brukt en 16 tonns beltegraver, og transporten foregikk på et tidspunkt der marka var svært våt etter nedbør.

Skadeomfang og resultat ble deretter. Det ble gjort muntlig avtale med kommunen om at maskinen skulle tas ned når det ble tørrere i terrenget. Likevel valgte man å returnere samme vei under mer eller mindre tilsvarende værforhold. Ytterligere terrengskader ble resultatet.

Overtredelsen vurderes som alvorlig, noe også anmeldelsen gir uttrykk for.

Reparasjon av skadene, i den grad det lar seg gjøre, er stipulert til kr 170.000. Det skulle ellers bare mangle at ikke ansvarlig for skadene tar denne kostnaden.

Så langt har imidlertid Fjellheisen ikke mottatt noen regning på dette beløpet.

Vi er som kommune både svært stolt og glad over det flotte anlegget Fjellheisen representerer for byens befolkning og alle som kommer hit.

All ære til eierne som har satset og brukt så mye kapital på oppgraderingen.

Dette kan imidlertid ikke påvirke kommunens plikt til å følge opp motorferdselloven, slik Ridderseth Larsen synes å mene.

Vi vil sterkt beklage at utbyggere og tiltakshavere tar seg til rette og går ut over gitte tillatelser, om de i det hele tatt har noen.

Dette er dessverre ikke uvanlig.

Kvitebjørn Varme sin aktivitet i Tromsømarka er et annet eksempel på det. Også denne saken følges opp i samsvar med det regelverket som gjelder.

Men om noen skulle være i tvil: det er fra kommunens side ikke denne type oppfølging og reparasjonsarbeid vi ønsker å bruke tiden vår på, til det har vi faktisk ikke tilstrekkelig med ressurser!