Debatt

«Hvorfor Kystpartiet?»

Som nyvalgt leder av Kystpartiet vil jeg gjøre et forsøk på å forklare hvorfor jeg mener Kystpartiet er en faktor å regne med ved neste års stortingsvalg, og videre inn i fremtiden.
meninger

Mange mener at «småparti» ikke har livets rett, og at det ikke burde være mulighet for disse å stille lister til valg. I et demokratisk land som Norge er nettopp muligheten for å stifte parti, og derav la sin stemme bli hørt slik en rett man faktisk har, noe annet ville vært udemokratisk.

Kystpartiet består av mennesker med en genuin interesse, og engasjement, for å stille opp og være med å legge til rette for at vi i fremtiden fortsatt skal leve i et demokratisk samfunn, der innbyggerne står i fokus når viktige samfunnsendringer skal vedtas.

Når det gjelder navnet til Kystpartiet er det mange som tror at dette medfører at vi står for fiskernes interesser, det er ikke riktig, Kystpartiet står for en politikk der interessene til innbyggerne over HELE landet skal ivaretas, uansett om de bor langs kysten, eller i deler av landet uten kystlinje. Navnet forteller også det samme da kystlinjen omfavner hele landet!

Med tanke på sentraliseringspolitikken som føres av de «etablerte» partiene i dag kan det kanskje være en idé å studere programmet til Kystpartiet slik det foreligger i dag. Det er gjeldende for inneværende stortingsperiode, men er under gjennomgang, da det er enkelte ting/saker som har endret seg, og av den grunn er utdatert.

Jeg kan jo nevne at Kystpartiet er for en utvikling av næringslivet, og velferdstilbudene i hele landet, ikke bare i sentrumsnære områder.

Kystpartiet er for å sette strenge begrensninger for en næring som har fått utvikle seg helt uten kontroll, nemlig det såkalte «turistfisket», en næring som det nå viser seg er et skjult yrkesfiske, jfr.flere beslag av fisk gjort på grensen av tollmyndighetene. Å øke kvoten for hvor mye disse «turistene» kan ta med seg over grensen er ikke noe grep som vil føre til en bedre kontroll av naturressurser som tilhører det norske fellesskapet.

Kystpartiet er også for at innbyggerne i kommuner omkring i landet selv skal få avgjøre om de vil slå seg sammen med andre kommuner, det er heller ikke ført tilstrekkelig dokumentasjon for at sammenslåing av kommuner vil medføre at samfunnet sparer penger, og at innbyggerne vil føle seg bedre ivaretatt med et slikt grep. En rapport utarbeidet etter sammenslåinger gjort i Danmark i -97 beviser nok heller det motsatte!

Kystpartiet er også for at norsk fiskerinæring skal ha forrang i viktige gyte-/fiskeområder når andre aktører vil inn i disse områdene for å hente ut verdier. Som eksempel kan nevnes Lofoten/Vesterålen og Senja, samt Møre-kysten. Det er heller ikke dokumentert at petroleumsvirksomhet i disse områdene vil medføre flere arbeidsplasser og annen næringsvekst i de områdene/regionene som blir berørt.

Kystpartiet er også for å innføre et strengere regime når det gjelder oppdrett av marine arter, for å unngå utilsiktede negative konsekvenser ved slik virksomhet. Kan jo nevne lukkede anlegg, som også vil medføre bedre dyrehelse.

Kystpartiet er også for en politikk som setter natur og fauna i hovedsetet ved for eksempel dumping av gruveavfall i fjorder.

Kystpartiet vil også sette norske arbeidsplasser høyest i forbindelse med offshorevirksomhet og annen trafikk langs norskekysten. Norge må, i likhet med andre land omkring i verden, innføre krav om at det på norsk sokkel, og langs norskekysten, SKAL være norsk mannskap på de fartøy og installasjoner som opererer der!

Om jeg skal ta med noe som man er mot er ikke det noe problem. Kystpartiet er mot EU og EØS-avtalen. Kystpartiet vil si opp dagens EØS-avtale, og erstatte denne med en handelsavtale. En handelsavtale vil IKKE medføre inngripen i norske myndigheters mulighet for å styre eget land, slik EØS-avtalen gjør. Ved fortsatt å holde på en EØS-avtale går man i realiteten bort fra Grunnloven, og det synes Kystpartiet er et svik mot landets innbyggere.

Kystpartiet er også for, og har hatt det i programmet i mange år, at tannhelsetjenesten skal være på lik linje med annen helsetjeneste. Vi registrerer jo nå at andre parti også prater mer om det samme, i likhet med andre ting Kystpartiet har hatt i sitt program siden det ble stiftet på slutten av 90-tallet.

Til slutt vil jeg kun si at jeg oppfordrer folk til å ta en titt på programmet til Kystpartiet, sammenlign det gjerne med programmene til andre parti, samtidig kan dere kanskje også se på bakgrunnen til de kandidatene partiene vil ha på sine valglister, også Kystpartiet, om dere mener at disse vil ivareta deres interesser best, ja da går dere til urnene og gjør et valg med grunnlag i kandidater og program.

Selv har jeg gjort et valg, og mener det er det fornuftigste jeg kan gjøre, basert på min bakgrunn, og mitt engasjement for innbyggerne i alle samfunn i Norge.