Debatt

«Øker kampen mot marin forsøpling»

Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker.

Foto: John Strandmo 

meninger

Det er anslått at 15 prosent av det marine avfallet flyter i havet, 15 prosent ligger i strandsonen og at hele 70 prosent synker og blir liggende på havbunnen.

De største konsentrerte forekomstene av marint avfall i havet finner man i de nordlige og sørlige delene av Stillehavet og Atlanterhavet, og i det Indiske hav.

Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra marint avfall.

Noen steder vil avfallet kunne utgjøre en ekstra belastning og en reell trussel for dyrelivet.

Selv om vi har begrenset kunnskap om nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske havområder, hersker det ingen tvil om at marin forsøpling er et omfattende miljøproblem i Norge. Materialer som har svært lang nedbrytningstid, som plast og isopor, utgjør et spesielt problem.

FrP er opptatt av at vi skal forvalte ressursene våre best mulig uten at konsekvensene av vårt forbrukersamfunn skal gå på bekostning av plante- og dyrelivet på land eller i havet.

Marin forsøpling er et internasjonalt problem og FrP er opptatt av at vi får til internasjonale miljøavtaler og samarbeid for å løse utfordringene.

Samtidig er FrP opptatt av å støtte opp om nasjonale tiltak for å fjerne marint avfall og begrense skadene dette forvolder på dyr, planteliv og for mennesker.

FrP fikk i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 gjennomslag for å opprette en egen tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling.

Derfor er det gledelig at budsjettenigheten mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ikke bare viderefører ordningen, men har også styrket bevilgningen til tiltak mot marin forsøpling for 2017.