Debatt

«Styrket rettssikkerhet med meddomsrett»

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

meninger

Etter forslag fra KrF er det nå flertall for oppheving av juryordningen. Den erstattes med en meddomsrett med fem lekdommere og to fagdommere.

For KrF har dette vært et viktig rettssikkerhetsspørsmål som vi har jobbet med lenge. Vedtaket Stortinget nå vil fatte er historisk, og etterlengtet.

Innføring av meddomsrett i alle saker vil styrke rettssikkerheten. Lekdommerne vil fremdeles ha flertall som tidligere i juryen, men kjennelsen må nå begrunnes. I dag begrunner ikke juryen skyldspørsmålet og voteringen foregår anonymt.

Begge forhold svekker den tiltaltes mulighet til kontradiksjon. Også for offer er det viktig å se begrunnelsen for beslutningen.

Vi vet også at flere av juryens avgjørelser settes til side av fagdommerne, noe som medfører at saken må behandles på ny – nettopp av en meddomsrett. Det viser at også i dag er meddomsrett garantien for forsvarlig saksbehandling i retten. Dagens dobbeltbehandling kan være en belastning for både fornærmede og tiltalte.

Det foreligger forskning som påpeker at jurymedlemmer opplever å bli overkjørt av andre jurymedlemmer. Det finnes derimot ikke grunnlag for å si at lekdommere føler seg overkjørt av fagdommere i en meddomsrett.

I motsetning til ved juryordningen, gir meddomsrett lekdommerne mulighet til å påvirke fagdommernes tankegang og vurderinger. Lekdommernes stilling blir styrket ved meddomsrett. KrF er glad for at man får et system som ivaretar både lekmannselementet og rettsikkerheten på en bedre måte enn i dag.