Debatt

Kollektivtrafikken i Tromsø

meninger

Kollektivtrafikken i Tromsø har sine problemer. Det blir blant annet rapportert om mange og til dels store forsinkelser. På tross av dette økte antall reisende med bybussene med 5,8 prosent fra 2015 til 2016. Til sammen ble det gjennomført over 8,7 millioner enkeltreiser med bybussene i 2016. For de reisende er punktlighet og reisetid de viktigste faktorer for at de velger å reise kollektivt. Punktligheten eller påliteligheten til rutetabellen avhenger av tre forhold i tillegg til vær- og føreforhold:

Rutetabellen (rutetid): Rutetabellen er passeringstidspunktene på de enkelte stoppestedene på den enkelte linje. Det er Troms fylkeskommune v/ Troms fylkestrafikk (TFT) som har ansvaret for å planlegge rutetabellen, altså fra starttidspunktet til tidspunktet for ankomst ved endeholdeplass og passeringstidspunkt underveis på linja. Dette benevnes også rutetid.

Posisjonskjøring: TFT har som kjent kontrakt med Nobina (operatør) for å utføre kollektivtrafikken i Tromsø. Operatør har ansvar for å planlegge posisjonskjøringen, det vil si den kjøringen som foregår mellom den enkelte rutetur. For eksempel må operatør planlegge når buss skal kjøre fra bussparkering for å være klar til start, og de planlegger hvordan bussen skal brukes etter ankomstholdeplass og fram til start for neste rutetur. Posisjonskjøring benevnes også tomkjøring siden den foregår uten passasjerer.

Fremkommelighet (infrastruktur): Fremkommelighet avhenger blant annet av om det er egne felt for kollektivtrafikk, og av hvor stor den øvrige biltrafikken er i forhold til kapasiteten i veinettet. Det er TFT som oppdragsgiver som skal ivareta kollektivtrafikkens interesser i forhold til offentlige myndigheter. Operatør skal ta opp eventuelle forhold med oppdragsgiver.

TFT og operatør gjennomfører månedlige driftsmøter hvor det blant annet ses på tiltak som kan bedre gjennomføringen av kollektivtrafikken. Dersom TFT registrerer at det planlegges med for knapp tid til posisjonskjøring, blir det påtalt og operatør forsøker å finne løsninger. Dersom rutetabellen er for knapp, gjennomfører TFT utvidelse av denne. Det er egentlig et nederlag for kollektivtrafikken at rutetiden må utvides ettersom det er et tegn på at det tar lengre tid å reise kollektivt enn før, og lengre reisetid er ikke et konkurransefortrinn. Blant annet har TFT nylig utvidet rutetid på linje 28 (Hamna–Solligården). En slik utvidelse medfører også lavere effektivitet og høyere kostnader, altså mindre kollektivtrafikk for pengene.

9. januar var det oppstart av ny rutetermin. TFT har bestilt økt produksjon fra denne dato, og det har lagt ytterligere press på operatørs kapasitet og planlegging. TFT har påpekt posisjonskjøring som er for knapp, og operatør har sagt at de skal rette opp med virkning fra 6. mars. Det er operatørs ansvar å sørge for at det er nok busser til å gjennomføre produksjonen. Det er også operatørs ansvar å planlegge at sjåfører har tid til å komme seg på toalett og ha matpauser. Matpauser og toalettbesøk kan ikke gjennomføres mens buss er i rutekjøring.

TFT er oppmerksom på at rutetabellen kan være knapp på noen linjer, spesielt på delstrekninger. TFT vil vurdere tiltak på disse linjene. Innføring av sanntid vil gi oss bedre datagrunnlag for å vurdere tiltak, og hvor tiltakene skal settes inn. Innføring av sanntid vil også bedre informasjonen ut til publikum vesentlig, og vil medføre at ventetid på holdeplass kan reduseres til et minimum. Dette er viktig for de reisende. Men sanntid vil naturligvis ikke føre til kortere reisetid om bord i buss.

Vi kan ikke si oss fornøyd med status for kollektivtrafikken i Tromsø, selv om antall reisende økte såpass mye som det gjorde i 2016. Til det er det for mange forsinkelser. Fylkeskommunen v/ TFT ser derfor på hvordan neste busskontrakt i Tromsø kan utformes for å redusere omfanget på forsinkelser. Her vil vi bygge på egne erfaringer samt erfaringer man har gjort seg i andre større norske byer. blant annet vurderer vi bestemmelser i kontrakt som sørger for at operatør stiller med tilstrekkelig antall busser og at det planlegges med nok tid til posisjonskjøring. Så håper vi at de som har mulighet til å påvirke fremkommeligheten for kollektivtrafikken gjennomfører tiltak som reduserer reisetiden slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt. Målsettingen både for Troms fylkeskommune og Tromsø kommune er at transportveksten skal tas innenfor kollektiv, sykkel og gange, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke. For å få dette til må man blant annet gjennomføre tiltak som prioriterer kollektivtrafikk foran personbil.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger