Debatt

«De mener denne reguleringen er utpressing og maktmisbruk. Det er selvsagt tull»

Bilde:  Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes

meninger

Opplysningsvesenets fond går i en klage til Fylkesmannen i strupen på Tromsø kommune, og beskylder oss for myndighetsmisbruk. Det er sterke ord som nødvendiggjør et svar fra oss.

Når det gjelder å misbruke makt for å presse gjennom den løsning man selv ønsker, mener vi med respekt å melde at Opplysningsvesenets fond skal gå svært stille i dørene. De har en adferd overfor en rekke kommuner som er høyst problematisk og dette har flere ganger vært tema i kommunestyrer rundt om. I Lyngen er de ifølge ordføreren et så stort hinder for utvikling at de vil løfte saken til Stortinget.

I Tromsø har vi i sak etter sak sett at de opptrer som en særdeles profittorientert aktør. Vi vil trekke fram tre nylige eksempler for å underbygge denne påstanden.

1. Bispegården:

I fjor foreslo Opplysningsvesenets fond en omregulering av bispegården for å tjene penger. Det er ingenting galt ved å tjene penger. Problemet var at de ønsket å bygge «inn» bispegården, som har en svært høy historisk verdi, både som et gammelt bygg og for å ha vært regjeringsbygg under krigen. Ikke uventet reagerte mange i Tromsø på dette, både i kirken selv og blant vanlige folk.

OVF trakk etter hvert sitt eget planforslag med begrunnelse om at den folkelige og politiske motstanden var for stor.

2. Strimmelen. Nedleggelse av en barnehage

I mange år betalte Tromsø kommune 16 000,- i året for å feste en tomt som OVF eier, hvor Strimmelen barnehage og en lekepark var plassert. Da avtalen skulle reforhandles krevde OVF en festeavgift på 601 750,-.

Kombinert med renoveringsbehov og eierforhold ble konsekvensen at det forrige byrådet, til tross for store protester og at befolkningsfremskrivningen tilsier at vi trenger mer barnehageplasser i sentrum, la ned denne populære sentrumsnære barnehagen.

3. Telegrafbukta og folkeparken

Folkeparken og Telegrafbukta er et av byens mest populære friområder. Dette regulerte vi nylig til friareal. Det er denne reguleringen Opplysningsvesenets fond mener er utpressing og maktmisbruk. Det er selvsagt tull.

Som leder av byutviklingskomiteen og gruppeleder i Arbeiderpartiet har vi vært sentral i denne reguleringen. Vi kan forsikre og betrygge alle som er i tvil, vår motivasjon er at kart og terreng skal stemme. Dette er et viktig friområde og skal forbli det.

Når OVF langt på vei gir et inntrykk av at kommunen ikke har som hensikt å bevare dette som friområde, er det helt feil. Sannheten er det motsatte; kommunen har søkt om statlig sikring av dette området. Det betyr at det blir sikret for evig tid.

Vi må som planmyndighet ofte legge begrensninger på privates mulighet til å utvikle egen eiendom. Det gjør vi av hensyn til helheten og aldri uten grundige vurderinger. At Ovf mener dette er myndighetsmisbruk når det rammer dem, er direkte søkt.

Det er Folkeparken og Telegrafbukta det dreier seg om. Kommer det virkelig som en overraskelse på noen at vi vil sikre det for fremtiden og bevare folks tilgang til og bruk av området? Vel, her er litt folkeopplysning (!) til Opplysningsvesenets fond:

1. Folkeparken og Telegrafbukta er en høyt elsket kronjuvel i Tromsø. Derfor er det et friområde.

2. Staten mener dette er så viktig at de vil gi oss midler til erverv av området for å sikre utviklingen av dette til friluftsformål.

3. Ifølge sakspapirene er reguleringsplanen gammel og «delvis utdatert.» Det var behov for fornyelse, slik det er for reguleringsplaner med jevne mellomrom

4. På grunn av den høye friluftsverdien er også naboområdet, Robukta, i prosess for å sikres allmennheten med overdragelse av grunn. I motsetning til telegrafbukta var dette opprinnelig regulert til næringsareal og ikke friområde som Telegrafbukta.

5. Vedtaket på reguleringsplan ble gjort enstemmig i kommunestyret.

OVF gir klart uttrykk for at de ikke ønsker å selge denne eiendommen til Tromsø kommune. Vi forstår ikke årsaken til dette. Gitt den informasjonen vi har, er den eneste rasjonelle årsak til dette standpunktet fra OVF at de selv ønsker økonomisk profitt på dette friarealet – gjennom å bygge boliger her. For oss er dette uaktuelt.

Dette skal være et friområde som Tromsø sin befolkning kan nyte godt av, også i fremtiden. Dette er så viktig for Tromsø kommune at vi i dag vedlikeholder, utvikler og drifter OVF sin eiendom vederlagsfritt. Det kommer vi til å fortsette med.

OVF forvalter en verdi som i sin opprinnelse i stor grad ble gitt i gave til kirken under kristningen av Norge. Betydelige formuer er tilført kirken gjennom testamentariske gaver.

Kirke og myndighet var på denne tiden nesten det samme. Disse verdiene var alltid ment å komme samfunnet til gode. Denne historien forplikter og bør være styrende for OVFs forvaltning av eiendom.

Vi håper at Opplysningsvesenets fond blir mer konstruktiv i tiden som kommer. Vi vil selvsagt samarbeide med OVF om utvikling der det er naturlig, men vi forventer at fondet vil samarbeide med oss om å utvikle gode samfunn.