Debatt

«Bekjempe barne-fattigdom viktigst for mindre ulikhet»

  Foto: Lars Johnsen

meninger

Økende ulikhet i samfunnet gjør mest vondt for dem som har minst. Kanskje aller verst rammer det barn. Én av ti norske barn vokser opp i fattigdom. Det bekymrer meg. Storsamfunnet skal sikre alle en god oppvekst og skole som gir like muligheter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Fattigdom i Norge henger ofte sammen med mangel på jobb. Dessverre er det slik at fattigdom går i arv. Barn som vokser opp i familier med lav inntekt har mye større sjanse for selv å bli fattige. Heldigvis har vi kunnskap om hvordan vi hjelper barna ut av den onde sirkelen.

Grunnlaget for å klare seg bra i skolen og få inngangsbillett til arbeidslivet legges allerede i barnehagen og de første skoleårene. Forskning viser at systematisk arbeid med språk i barnehagen gjør barnas språklige utvikling bedre. Det er svært viktig for å oppleve mestring i skolen, og reduserer sjansene for å falle utenfor arbeidslivet.

Derfor har regjeringen lansert Norges første handlingsplan mot barnefattigdom. Mye er gjort allerede:

Rimeligere barnehageplasser for familier med lav inntekt, og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for barn som har foreldre med lav inntekt

Styrket tilskuddsordningene for ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd. Dette er en historisk satsing som at mange barn og unge får delta i fritidsaktiviteter og på ferier

Sammen med KrF og Venstre har regjeringen fått på plass 1.000 nye lærere for de yngste elevene.

Høyre i regjering har styrket det sosiale sikkerhetsnettet, og nå fortsetter vi med en stor satsing på tidlig innsats i skolen. Elever som sliter skal få hjelp tidligere. Og i de kommende årene skal vi forsterke satsingen på tidlig innsats i skolen.

Gjennom den nye lærerutdanningen vil mange nye lærere få enda større faglig tyngde. Noen lærere vil fordype seg ekstra i begynneropplæring, og bli spesialister i å få elevene til å knekke kodene i blant annet lesing og matematikk – såkalte «kodeknekkere».

Høyre vil også gjøre det en lovpålagt plikt for skolene å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever i 1. til 4. klasse, dersom de strever.

Forskjellene mellom de beste og svakeste skolene er for stor. Mange av de svakeste elevene får ikke hjelp hjemme. Det bidrar til at barnefattigdom går i arv. Skal vi bekjempe barnefattigdom må storsamfunnet prioritere mer ressurser til de som trenger det mest. Det skal Høyre gjøre.