Debatt

«Kanskje er det ikke bare Trump som ikke vil lytte til folket man skal tjene»

meninger

Tromsø kommune har vedtatt å innføre bommer for å skaffe finansiering til diverse prosjekter. Dette til tross for at innbyggerne sannsynligvis var mye mer positiv til videreføring og økning av lokal drivstoffavgift. Det virker som om bomsystemet og sonene har kun til hensikt å skaffe penger, unntatt de som bor og kjører kun innenfor sone 1 som virker å bli en slags «frisone».

Systemet virker heller ikke å være tiltenkt miljø og klima da mye av trafikken fortsatt vil eksistere uavhengig av type drivstoff man bruker. Hadde man heller økt den lokale drivstoffavgiften så hadde systemet både blitt rettferdig og utslippsvennlig. Hvis hensikten er å skaffe penger til nye veiprosjekter slik at det blir enda mere trafikk så vil jo det bli enda verre for både miljø og klima.

Når det da blir mer trafikk så vil man sikkert innføre nye avgifter som f.eks. piggdekkavgift. Det hele blir en dårlig spiral. En drivstoffavgift ville nok også føre til at flere ville velge å kjøre med hybridbiler eller el-biler noe som også ville være bra for miljøet og klimaet.

Hvis man virkelig hadde ønsket å få ned trafikken og forbedre miljøet og klimaet så finnes det et mye bedre tiltak som utmerket godt kan innføres istedenfor bommer og dyre veiprosjekter. Tiltaket har vært foreslått av Herman Kristoffersen og flere andre og vil uten tvil fungere. Tiltaket kan finansieres av de samme pengene som man ellers ville brukt på veiprosjekter, veivedlikehold og i tillegg lokal andel av drivstoffavgift.

Man kan legge bort behovet for ny forbindelse til Kvaløya, ny Tverrforbindelse, utvidelse av Stakkevollvegen og sikkert mange andre dyre veiprosjekter fordi biltrafikken sannsynligvis blir så mye redusert at man ikke trenger disse prosjektene. Behovet blir borte og pengene kan derfor heller brukes til gratis bybuss. Det er et poeng at det er gratis fordi det vil effektivisere påstigningen og gjøre det mere attraktivt å benytte, i tillegg vil kostnadene til billettsystemet og billettkontroll kunne legges inn i driften av bussene.

Man kan også tenke helt nytt når det gjelder tilbud og ruter med f.eks. å ha noen steder i ytterpunkter hvor man kan kjøre med bil for å parkere bilen og bytte til buss. På disse stedene må det være gode parkeringsmuligheter og hyppige bussavganger både fra og til. Det er ikke nok at det blir billig å ta buss fordi for mange er det å stå i kø for å komme inn på bussen og det å holde på med billettanskaffelse hinder nok til å ikke benytte buss.

Jeg har problem med å forstå hvorfor ikke dagens politikere vurderer dette alternativet istedenfor bomsystem og dyre veiprosjekter. En skikkelig utredning med beregning og mulige finansieringsmodeller hvor dreining fra veiprosjekter og veivedlikehold blir tatt med i regnestykket. Det bør være et mål å få ned biltrafikken generelt og samtidig ikke knekke de som må benytte bil i sitt daglige virke.

Med færre biler blir det bedre for dem som er igjen på veiene, mindre slitasje, mindre svevestøv og mindre utslipp. Det blir en bedre situasjon for alle og gjør sikkert at Tromsø blir en bedre by å bo i og dermed en mer attraktiv by.

Kanskje det ikke er bare Trump som ikke er opptatt av klima og miljø. Kanskje er det ikke bare Trump som ikke vil lytte til folket man skal tjene.