Debatt

«Høyres trange port»

Med gruppeleder Erlend Svardal Bøe i spissen har vi de siste månedene sett flere utspill fra Høyre i Tromsø der de går til dels kraftig imot at ansatte i Tromsø kommune kommer med ytringer i det offentlige rom.

UENIG: Jens Ingvald Olsen (Rødt) reagerer på at Høyres Erlend Svardal Bøe gikk hardt ut mot at byutviklingssjef Mette Mohåg skrev et debattinnlegg i Hurtigruten-konflikten.  

meninger

Det er både overraskende og urovekkende at Høyre, nå i siste formannskapsmøte før ferien, stiller spørsmål ved byutviklingssjef Mette Mohågs rett til å skrive hva som er fagetatens oppfatning av reguleringsformål i Eidkjosen på Kvaløya, og at de ikke vil anbefale etablering av hurtigrutekai der, men at det er Prostneset i Tromsø sentrum som er regulert til passasjerknutepunkt i Tromsø.

Heldigvis avviser administrasjonssjefen Høyres ønske om å kneble byutviklingssjefen, og slår klart fast at byutviklingssjefen har ytringsfrihet.

Høyre har også fremmet privat forslag der de vil frata skoleledelsen ved Sommerlyst skole den sjølsagte retten og plikten skoleledelsen har til å lage pedagogiske ordninger som er tilpasset både den nye bygningsmassen på Sommerlyst, og til beste for undervisninga av elevene.

Høyre ønsker tydeligvis en politiske detaljstyring av den daglige undervisninga som er helt i strid med en skoleledelses rettigheter og plikter.

Heldigvis har vi nå ikke byråd, men formannskapsmodellen i Tromsø der det er full anledning til å ytre seg for kommunalt ansatte.

Vi har til og med vedtatt etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom.