Debatt

«Det er behov for fornyelse og reformer i omsorgspolitikken»

Det er behov for fornyelse og reformer i omsorgspolitikken her i landet. Det mener utvilsomt Arbeiderpartiet med lanseringen av sin nye plan for en trygg omsorg for alle de neste fire årene.
meninger

Planen staker ut en ny kurs og vil ifølge partileder Jonas Gahr Støre ikke bare få betydning for de eldre, men også for familier og pårørende, og skal dessuten sikre overgangen til en krevende eldreomsorg i framtida.

Det er en omfattende plan med mange konkrete tiltak Arbeiderpartiet nå ønsker å gjennomføre for å imøtekomme mangler som både forskning, pårørende og de eldre selv i årevis har pekt på. Særlig viktig mener partiet det vil være å sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for dem som trenger det ved å øke inntektene til kommunene gjennom statsbudsjettene. Men denne gangen er ikke satsingen på omsorgsplasser tallfestet, forståelig nok ut fra partiets tidligere løftebrudd av slik tallfestet utbygging.

Men det kanskje viktigste grepet i den nye omsorgspolitikken er å gjennomføre et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo hjemme selv om helsa skranter. Det handler i stor grad om bygging av enkle omsorgsleiligheter med mulighet for bruk av velferdsteknologi som kan hjelpe flere eldre til å leve gode og trygge liv.

For å sikre bedre tilgang på slike boliger, vil partiet samarbeide med, og stille strengere krav til utbyggere av store utbyggingsprosjekter. Det kan være snakk om å stille særskilte krav om at nye boliger må tilrettelegges for eldre for eksempel ved at første etasje settes av til en bestemt type boliger, og at ny bygningsmasse skal kunne tilpasses bruk av velferdsteknologi. I tillegg skal tilskuddene i Husbanken gjøres mer fleksible for flere typer botilbud, også for tilpassing av boliger for eldre. En viktig satsing i den sammenhengen er løftet om å investere en milliard i velferdsteknologi ved å etablere en «Velferdsteknologiordning» (250 millioner kroner over fire år). Den skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.

Det tiltaket i planen som sannsynligvis har fått størst oppmerksomhet i media og på sosiale plattformer, er prøveprosjektet med billig leie av studentboliger i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger, mot at studentene deltar i sosiale aktiviteter for beboerne. Tiltaket er tenkt gjennomført for å motvirke ensomhet. Trolig vil det være fornuftig i første omgang med et småskala prøveprosjekt. Dermed er det mulig å høste erfaring om en slik satsing vil kunne bidra til god og verdig omsorg, og en vinn-vinn situasjon for både studenter og de gamle.

Også innføring av en «kjærlighetsgaranti» i sykehjem har vakt stor interesse. Garantien skal sikre at ektepar eller samboere som ønsker det kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av omsorgstjenester. Det finnes mange eksempler på at det ikke er en selvfølge. En slik «kjærlighet garanti» skal være et standardtilbud i alle kommuner.

Den nye planen «En trygg eldreomsorg for alle» inneholder til sammen 16 tiltak som samlet uten tvil kan bidra til bedre omsorgstjenester og som også forplikter Arbeiderpartiet sterkt hvis det kommer til makta etter valget 11. september.