Debatt

«Nå kommer toget!»

Nikolai Berglund Skogan 

meninger

2017 vil gå inn i historien som det valgkampåret hvor alle stortingspartier var positiv til å bygge jernbane fra Narvik til Tromsø. Eller mer riktig: Alle var for å bruke penger på en oppdatert utredning av prosjektet. Selv mener jeg at det har vært gjort nok utredninger og at banestrekningen Tromsø-Narvik burde vært i drift nå.

I 2017 er det 25 år siden ett flertall i Stortinget uttalte seg positiv til bygging av jernbane i nord, men at en ville avvente utviklingen i Nordområdene før en ville ta stilling til videre utbygging. Siden den gang har næringslivet i nord gjennomgått store endringer og nye tall viser at Nord-Norge bidrar nå vesentlig til norsk eksport. For KrF er det viktig å understreke betydningen av at også den nordnorske landsdelen rustes for å løse transportbehov på en mer miljøvennlig måte.

Klima og miljø har de siste årene fått økt fokus. I flere land satses det mer enn noen gang på utbygging av elektrisk jernbane. I Sverige åpnet den cirka 180 km lange Botniabanan i 2010 og banen planlegges videre slik at det blir sammenhengende bane rundt Bottenvika. Fra Hamburg til Oslo pågår det en rekke store byggeprosjekt som om 5-10 år vil gi betydelig kapasitetsøkning for gods på jernbane mellom Europa og Oslo. Det er avgjørende viktig for fortsatt positiv næringsutvikling i nord at nord-norsk næringsliv kan kobles til disse jernbanenettene.

Kravet om at Nord-Norge må få sin rettmessige andel av landets jernbaneinvesteringer er økende. Kommunenes Sentralforbund vedtok i sitt fellesmøte for Nordland, Troms og Finnmark (med totalt 101 stemmeberettigede) den 28.-29. april 2015 en uttalelse om «Infrastrukturutfordringer i Nord-Norge» der det blant annet heter: «I et langsiktig perspektiv vil det være ansvarlig å bygge jernbane i hele Nord-Norge. Dette må nå for alvor settes på den politiske dagsorden.»

Hovedrapporten om Nord-Norgebanen fra 1992, den gang utgitt av NSB, viste at bygging av jernbane fra Narvik til Tromsø hadde en positiv kost-nytte verdi. Etter 25 år fremstår Nord-Norge i dag med mer ressurser og større transportbehov.

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan i 2012 tok Knut Arild Hareide opp forslag om en ny utredning av jernbane i Nord-Norge. KrF ble dessverre alene om dette initiativet på Stortinget.

I forbindelse med årets behandling av Nasjonal Transportplan stilte KrF krav til regjeringspartiene om at det skulle igangsettes en utredning av Nord-Norgebanen. Dette ble innfridd og KrF kommer i tråd med vårt stortingsprogram til å presse fram en videre jernbanebygging i Nord-Norge.

Det siste tiåret har Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vært i regjering uten at det har resultert i bygging av Nord-Norgebanen. Det er derfor på høy tid at andre partier Fra Troms blir representert på stortinget og i regjering.