Valg 2017

«Fremtidsløsninger for Nord-Norge»

Det er en spennende tid i Nord-Norge. Det er mye som går bra, optimismen er stor og verdiskapningen øker. Vi står overfor muligheter og utfordringer. Mange av svarene finner vi i nord. Jeg stiller til valg for Venstre fra Troms fordi jeg vil bidra i dette arbeidet, med politikk som peker mot fremtiden.

VENSTRE-DUO: Morten Skandfer sammen med partileder Trine Skei Grande.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Landsdelen har sårbare områder som må beskyttes og ressurser som må utvikles med fokus på bærekraft og fornybarhet. Fiskeressursene har høy prioritet.

Derfor har Venstre blokkert for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja for olje- og gassutvinning. Venstre mener at heller ikke områdene ved iskanten og Jan Mayen skal åpnes for olje- og gassutvinning.

Leverings- og aktivitetsplikter i fiskeriene må etterleves bedre så ressursene skaper ringvirkninger lokalt. Oppdrettsnæringa må ikke gå på bekostning av fiskerinæringa.

Neste år kan det eksporteres for 100 milliarder fra fiskeri og oppdrett. Det er landets nest største eksportnæring. Den forventede veksten i oppdrettsnæringen må være bærekraftig.

Venstre mener kunnskapsbasert forvaltning og ny teknologi må til for at veksten skal være forsvarlig.

Verdiskapning i nord er i stor grad avhengig av transport til markedene langt unna. Ikke minst skal sjømat fraktes raskt og i store volum.

I dag går det meste på trailere. Mangel på effektive og lavutslipps transportløsninger i nord er en stor svakhet som truer vekst, verdiskapning og utvikling.

Vi står altså overfor tre store utfordringer for transport mellom nord og sør og internt i landsdelen: begrenset kapasitet, utslipp, sikkerhet og utilstrekkelig hastighet. Bare tog kan gi utslippsfri, rask, sikker og høykapasitets transport av gods over store avstander.

Venstre prioriterte å få inn utredning av mer jernbane i Nord-Norge inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Nå skal vi følge opp så det blir et godt grunnlag for avgjørelser fram mot oppstart.

Jernbane vil også ha betydning for persontransport. Slik kan strekningen Harstad–Narvik–Tromsø (Tromsbanen) knytte sammen 220.000 innbyggere.

Det dreier seg om å bygge et sammenhengende transportsystem fra kaikant, via gode veier til kjøl, bane og fly. Utslippsfritt, naturligvis. Venstre mener alvor; vi har styrket budsjettene med tidenes satsing på jernbane, tiltak for kaistrøm i havner og økt kollektivsatsing de siste fire årene, det vil vi fortsette med.

Jernbanesatsing i nord er også en del av visjonen for en ny og større region, med utflytting av flere og større oppgaver fra hovedstaden enn i dag.

For Venstre er regionreform en demokratireform for maktspredning i landet. Nå er tiden her for å kreve innhold, oppgaver og makt nordover. Her vil Tromsøs betydning forbli stor, som landsdelens største og viktigste by og som arktisk hovedstad.

Kunnskap, innovasjon, forvaltning og formidling fra de ulike miljøene i Tromsø vil bli enda viktigere i fremtiden. Tromsø er klar for nye oppgaver og Venstre vil fortsette satsingen på kunnskapsbyen gjennom bedre skole, etterutdanning for lærere, høyere utdanning og forskning.

Venstre er særlig stolt av å ha bidratt til styrking av studentbyen Tromsø gjennom bevilgninger til bygging av 250 nye studentboliger.

Venstre vil altså arbeide for det grønne skiftet på nordnorsk. Daglig opplever Tromsøs befolkning Venstres politikk i praksis; hyppigere busser, sanntidssystem og billigere busskort for ungdom er gjort mulig i samarbeid mellom stat, kommune og fylke. På sikt har vi som mål å få bybane i Tromsø.

Det grønne skiftet i nord skal også skje utenfor byene; Venstre vil ha økt satsing på arktisk landbruk, mer kortreist mat og et skogbruk som leverer mer biomasse og energi.

Industrien er viktig for Norge, og for Venstre er det viktig å legge til rette for ny aktivitet. Ved å tilby ren kraft, stabile vilkår og gode forskningsmiljøer kan Nord-Norge bli stedet hvor grønne industribyggere velger å starte opp.

Klimatiltak i industrien handler i stor grad om å investere i arbeidsplasser og i innovasjon. Venstre mener Norge må lede an i utviklingen av lav- og nullutslippsteknologi.

I framtida trenger vi mange nye arbeidsplasser. Det er spennende at Tromsø er blitt en teknologi-hub og sentrum for marine næringer.

Venstre heier på dem som tør å satse på noe nytt og vil derfor legge til rette for at overgangen til å starte en egen bedrift blir enklest mulig, gjennom fritak for arbeidsgiveravgiften i inntil tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.

Venstre vil også fjerne ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere.

Det er altså med optimisme Venstre ser på Tromsø og Nord-Norge, med moderne løsninger for en attraktiv fremtid. Jeg vil bidra til dette. Det er jo i fremtiden vi skal leve.