Debatt

«Med bompenger i Tindtunnelen, er det grunnlag for å droppe bompenger på E8»

E8 har nå i juni fått stortingsbevilgning med penger i NTP (Nasjonal Transportplan). E8 kan oppnå anleggsstart allerede i 2018 hvis Tromsø kommune rekker å vedta ferdig reguleringsplan i løpet av denne høsten.
meninger

Vegvesenet anbefalte utsettelse av E8 til neste 4-årsperiode, men regjeringen og stortingsflertallet ville det annerledes. Nå er det innsigelser vedrørende fangstgropene i området som kan forsinke saken nok til å gå glipp av anleggsstart i 2018.

E8s østre trase omfatter nå punktene Sørbotn–Saltdal–Maritindtunnel–Tømmernes–Fv 91–Ramfjordmoen–Nordbotn–Leirbakken–Laukslett. De 4 siste punktene berøres av innsigelser vedrørende fangstgropene. Den sørlige delen Sørbotn–Fv 91 omfattes ikke av innsigelsene. Denne delen kan nå vedtas og klareres for anleggsstart.

Planlagt E8 blir av samme type som i Lavangsdalen. Det vil si tofeltsvei med noen ekstra passeringsfelter, med veibredde 12,5 meter istedenfor 10 meter i Lavangsdalen.

Tindtunnelen på 12,5 km lengde blir en 4-felts og dobbeltløps tunnel med helt annen kjørestandard. I tillegg blir veiinnkortingen på 15,5 km hver vei og 31 km per reise tur-retur.

I NTP-vedtaket i juni 2017 er anleggskostnadene for E8 fra 2015-anslag nevnt til 2,2 milliarder kroner bompengeandel er foreslått til 750 millioner kroner med bomsats for privatbiler antydet til cirka 40 kroner per passering i siste folkemøte om denne saken i juni i år. Det tilsvarer for E8 en bompengeandel på 33 prosent av totale kostnader.

Nytt kostnadsanslag fra Vegvesenet ventes i september i år etter reguleringsplanens fullføring. Det vil gi grunnlag for ny beregning av bompenger og finansiering. Bomsatsene blir endelig fastsatt når virkelige anleggskostnader er kjent.

Reguleringssaken er nå siste anledning for kommunestyret til å påvirke prosjektets utforming, tidsfremdrift og prinsippene for bompengebelastning før gjennomføring av anlegget.

Ved vurdering av videre bygging av E8 fra Ramfjordmoen/Laukslett rundt Sandvikhøyden til Tromsdalen vil staten spare 1,5–2 milliarder kroner ved å bygge 4-felts Tindtunnel. Alternativet er tofelts E8 med midtdelere rundt Sandvikhøyden til Tromsdalen som blir 15,5 km lengre.

Med bompenger i Tindtunnelen og byggebesparelser for staten på 1,5–2 milliarder kroner, så er det grunnlag for å droppe bompenger på E8 i dagen. Det vil si at bilbrukerne kan få velge mellom gratis kjøring rundt Sandvikhøyden eller bompenger i Tindtunnelen, med 15,5 km veiinnkorting.

Over Ramfjordmoen får næringslivet 4 kilometer veifasade langs E8 med beste byggegrunn i hele nærområdet.

Ramfjordmoen med Breivikeidet kan bli det viktigste distribusjons- og transportsenteret for hele Troms og Finnmark. Hele området er bedre geografisk plassert enn Tromsø sentrum som distribusjonssenter. Transportmessig er fordelene helt åpenbare.

Tilgjengelig areal for næringsvekst, boliger og annen virksomhet tilsvarer omtrent det dobbelte av hele Tromsøya. Det er mangel på flere typer arealer på Tromsøya og i Tromsdalen, så Ramfjorden med Tindtunnelen peker seg ut som et satsingsområde.

Det er bare 1–2 km til attraktive sjøtomter i Ramfjorden og 20 km til dypvannsforhold i Ullsfjorden. Steinmassene fra Tindtunnelen kan bidra i nye byggeplaner.

Ramfjordmoen har allerede større veitrafikk enn Vollan, Bardufoss, Setermoen og Bjerkvik. Det er Nord-Norges høyeste trafikknivå utenom bysentra.

Anleggsarbeidet på østre E8 i Ramfjord kan starte opp i 2018 eller 2019, når foreliggende reguleringsplan er vedtatt i kommunestyret.

Planforslag for Tindtunnelen med KU (konsekvensutredning) ble levert til kommunen i 2012 og er ikke hittil blitt behandlet. Når man ønsker veiinnkorting og besparelser for næringslivet og alle bilbrukere, så er tiden inne til å behandle forslaget, etter godkjenning av reguleringsforslaget for E8.