Debatt

«Veibygger Amundsen»

Hvem skal betale ekstrakostnaden som Frp har påført samfunnet og Tromsøs befolkning?

REAGERER: Jens Ingvald Olsen (til venstre) reagerer på Per Willy Amundsens uttalelser i E8-saken. 

meninger

1. kandidat for Frp, Per Willy Amundsen skriver i iTromsø fredag 25. august: «23. juli 2015 godkjente departementet Tromsøs kommunedelplan for Ramfjord, og med det ble innsigelsene avvist.

Nå ligger endelig den ferdige reguleringsplanen for E8 på bordet, alt som mangler er et vedtak før spaden kan settes i jorda. Trodde vi. Men den gang ei. Nok en gang er det noen som prøver seg med omkamp i siste sving. En «stolt» tradisjon må holdes i hevd.»

I brevet fra kommunalministeren 23.07.2015, da Amundsen var statssekretær og med ansvar for plansaker, kan vi lese;

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener uttalelsene fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet tilsier at kommunedelplanen bør vedtas med det inntatte østre alternativ for ny E8.

Departementet legger vekt på at kommunen mener dette er det beste alternativet for ny vei, blant annet fordi det vil legge til rette for fremtidige veiløsninger for trafikken inn til Tromsø.

Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene i området bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan.»

Nå er Amundsen også justisminister, og vi må vel forvente at han har en viss grad av juridisk og forvaltningsfaglig kompetanse. Men i den grad han har det, ser det ut til at viljen til å bruke den i E8-saka er svært begrenset.

Det er helt feil at «den ferdige reguleringsplanen for E8 ligger på bordet. Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som har vært ute til offentlig ettersyn i sommer, og høringsfristen er i slutten av denne måneden.

Dette er også i tråd med brevet som kommunalminister Sanner og Amundsen sendte i juli 2015, og naturlig oppfølging av en kommunedelplan. SVV har lagt fram forslag til «avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene», og disse forslagene vurderes av høringsinstansene.

Det kan være privatpersoner og organisasjoner som leverer merknader, eller offentlige myndigheter som både kan levere merknader eller fremme innsigelser til forslaget.

At Amundsen nå åpent, i egen tekst, og tidligere i intervju med Nordlys avviser at detaljreguleringsplanen for E8 skal ha legal forvaltningsmessig og politisk behandling, er en sensasjonell og udemokratisk tilsidesetting av grunnleggende regler i Norge, ikke minst når det kommer fra en nåværende justisminister.

Så kan man også lure på om Amundsen har satt seg inn i andre vesentlige forhold i plan- og den fremtidige byggeprosessen. Han skriver: «Den (E8) vil koste 2,2 mrd. kr og staten dekker minst 2/3 av regningen, helst alt».

I Nasjonal Transportplan (NTP) står det riktignok at staten skal bidra med 1,45 mrd. kr (1,3 mrd. fram til 2023 og 150 mill. fra 2023 til 2029), og 750 millioner kroner annen finansiering (bompenger). Men fra SVV har det allerede kommet varsel om at E8 blir dyrere, sannsynligvis langt dyrere.

Det er dette som Per Willy Amundsen nå må svare på; Fra den opprinnelige bompengeandelen på om lag 500 mill. kroner for vestre trasé, sier NTP-en 750 millioner kroner i bompenger for østre trasé.

SVV vil om kort tid legger fram oppdatert kostnadsvurdering, og som sannsynligvis vil være nærmere på 3 milliarder kroner, kanskje over. Hvem skal betale ekstrakostnaden som Frp har påført samfunnet og Tromsøs befolkning?

Frp har delt ut en «fake» faktura pålydende vel tretti tusen kroner, med bilde av Amundsen og 2.kandidat Wilsgård, i postkassen til innbyggerne i Tromsø. Der har de glemt å ta med sin egen ekstra bompengeregning på mellom 1/2 og 3/4 milliarder kroner for E8.