Debatt

Tromsø trenger en bymarkalov

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Friområdene på Tromsøya og på de sentrale delene av Kvaløya og Tromsdalen er verdifulle grønne lunger som mange av oss setter stor pris på. Nærhet til natur, friluftsliv og bilfrie ferdselsårer er noe av det som bidrar til å skape det gode bylivet i Tromsø.

Samtidig vet vi at disse områdene er utsatte for press i en by som vokser. Mange ønsker å bygge her. Hvert enkelt prosjekt som foreslås kan synes uskyldig nok, det er kanskje bare snakk om å flytte grensene for LNF-området (landbruk, natur og friluftsliv) noen få meter av gangen. For lokalpolitikere som blir oppsøkt av utbyggere med gode og spennende prosjekter kan det være vanskelig å si nei.

LES OGSÅ: Bygger 455 boliger rett ved friluftsområde

Det så vi sist i behandlinga av Kommuneplanens Arealdel midt i valgkampen 2015. Områder som hadde vært regulert til friluftsliv ble foreslått omregulert til boligformål i kommunestyremøtet. Det var mange forslag, og avstemminga ble etter hvert så kaotisk at flere kommunestyrerepresentanter etterpå sa at de ikke var klar over hva de hadde stemt for.

SV stemte mot forslagene til omregulering, og vi klaget i etterpå hele planen inn til fylkesmannen. Heldigvis fikk vi medhold i at den måtte behandles på nytt. Derfor har vi nå bevart store biter av Tromsømarka som ble vedtatt omregulert i den første behandlinga, blant annet den såkalte Sandnes-eiendomen i nærheten av Hamna.

LES OGSÅ: Vil kjøpe tilbake Robukta og stoppe hotellutbygging

Samarbeidspartiene som styrer i Tromsø nå har sagt at vi ønsker å definere grensene for Tromsømarka og sikre at disse bevares for ettertiden, blant annet gjennom å jobbe for at mer av disse områdene skal eies av kommunen. Likevel er det ikke noe sikkerhet for at ikke vedtatte markagrenser kan endres av et nytt kommunestyreflertall i fremtida.

Kommunale eiendommer kan også omreguleres eller selges. Derfor trengs det i tillegg til lokale grenser også en lov som gir sterkere vern til kommunale friområder – en nasjonal markalov.

I 2009 fikk SV gjennomslag nasjonalt for å gi Oslomarka beskyttelse gjennom Markaloven, som er vedtatt av Stortinget. Markaloven beskytter de store natur- og friluftsområdene som omkranser Oslo mot nedbygging. Den sikrer allmennhetens interesser mot ivrige utbyggere som mange ganger har ønsket å slippe til med større utbygginger.

SV vil sikre hverdagsnaturen. Vi vil utarbeide en lov som sikrer naturområdene rundt Tromsø og andre byer som trenger det, ikke bare Oslo. Vår førstekandidat i Troms Torgeir Knag Fylkesnes går til valg på en egen bymarklov, for hele Norge. Grensene skal trekkes opp lokalt, men når de er fastlagt skal de vernes for ettertiden.

Fordi naturen skal kunne brukes av oss alle og sikre gode naturopplevelser, både i dag og i fremtida.