Debatt

«Gress og sykkel eller kollektivsatsing?»

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.
meninger

At en i tillegg framstiller det som om Troms Fylkeskommune som kollektivansvarlig støtter dette er direkte usant. Dette er med andre ord overhode ikke noe argument for Tromsø kommunes administrasjons løsning som Byutviklingskomiteen nettopp hadde til behandling, og som kommunestyret får på sitt bord 27. september.

I saken som skal behandles i kommunestyret forsøkes politikerne i Tromsø forledet til å å fatte et nytt vedtak uten toveis kollektivfelt, som ikke gjør det mulig å realisere Metrobuss i Tromsø.

Videre er det og slik at det er fullt mulig å få til toveis kollektivfelt på strekningen, hvis man prioriterer riktig og det er vilje til det. Troms Fylkeskommune har pekt på hvordan det kan gjøres gjentatte ganger, men det er tydeligvis ikke administrativ vilje i Tromsø kommune til det. Man velger gress og sykkel framfor kollektiv.

Troms Fylkeskommune og undertegnede har fra første dag det ble kjent at administrasjonen i Tromsø Kommune ønsket å endre på realitetene i tidligere politisk vedtak, som sikret toveis kollektivfelt på Stakkevollan og full framkommelighet for kollektiv, vært tydelige på at det var uakseptabelt for Troms Fylkeskommune som ansvarlig for dagens og morgendagens kollektivtilbud.

Enda verre er det at det vil undergrave arbeidet med Metrobuss og behovet for at svært mange flere skal velge å reise kollektivt i gjennom en formidabel satsing på kollektiv i en byvekstavtale mellom staten, Fylkeskommune og Tromsø kommune for byområdet Tromsø.

En framtidig optimal Metrobussløsning i Tromsø vil for alle praktiske formål kunne regnes som en bybane på hjul og være en forutsetning for persontransport i Tromsø, der Stakkevollveien er en av de absolutt viktigste strekningene.

Det er ikke realistisk å tro at stat og fylkeskommune skal inngå en byvekstavtale med Tromsø kommune, uten en troverdig satsing på kollektiv som et av hovedelementene.

Administrasjonens anbefalte endrede forslag til løsning på Stakkevollveien, risikerer med andre ord å undergrave grunnlaget for en byvekstavtale og slik sett er denne saken en prøvestein på Tromsø kommunes vilje til å gjøre de prioriteringene som er nødvendige.

Administrasjonens forslag er langt unna dette på en av de desidert viktigste kollektivstrekningene i Tromsø. Politisk kan man i Tromsø enda redde saken i kommunestyrets møte 27. september.

Til de som måtte være i den villfarelse å tro at gange og sykkel skal kunne ta unna de store persontransporten i Tromsø til erstatning for privatbil, er det bare en ting å si: Slutt å drømme.

Det vil være et optimalt høyfrekvent Metrobusstilbudd uten framkommelighetshindringer som kan og skal løse dette, da trengs fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien, å tro noe annet er faglig og politisk useriøst.