Debatt

«Nullvekst i trafikk?»

Grønnegata  Foto: Ronald Johansen

meninger

Nullvekst for biltrafikken er det mest skadelige og minst produktive for Tromsø av alle velmente miljøpåfunn hittil. Tromsø har vedtatt en byvekst på 50 prosent i innbyggertall og en enda større næringsvekst, ettersom det offentliges andel av totalen skal minke. Samtidig fornyet ikke kommunestyret et tidligere vedtak om nullvekst i biltrafikk.

Nullvekst i personbiltrafikk er et landsomfattende mål som gjelder for total trafikk på landsbasis. Det gjelder ikke automatisk for hver enkelt kommune, fordi landet har både fraflyttings- og tilflyttingskommuner.

I fraflyttingskommuner får man automatisk redusert trafikk. Det skal komme tilflyttingskommuner til gode når man jobber med en nullsum totalt.

Å kreve nullvekst i Tromsø, samtidig som folketall og næringsvekst skal vokse med 50 prosent, er ikke bare urealistisk. Det er direkte skadelig for effektivitet og utførelse av alle slags tjenester og oppdrag. Tromsøs vekstplaner er vedtatt uten innsigelser fra staten, fylkeskommunen eller Vegvesenet.

Tromsø bør ha mye å gå på i forhandlinger med staten om byvekstavtale og kollektivstøtte. Det blir helt feil å straffe byen og næringslivet for å vokse i tråd med vedtatte mål. Forhandlerne for Tromsø har hittil vært for beskjedne, eller de lar seg overkjøre av Vegvesenet.

Det er positivt at luftforurensning og utslipp fra bilene skal reduseres. Bileierne ligger langt foran prognosene i overgang til elektriske biler. Norge og Tromsø er helt i verdenstoppen. Bileierne har også betalt selv for utvikling av bilmotorer til elbiler, hybrider og vanlige biler med langt lavere utslipp enn tidligere.

Så kampen mot bilbruk er til en viss grad overdrevet og uproduktiv.

Hvis Tromsøs vekst skal stoppes av skadelige bilvedtak, så blir vi forbigått av andre byer i Nord-Norge og Nordkalotten. Slik virker konkurransen mellom byene. De andre byene i nord har ingen pålegg om nullvekst i bilbruk.

I dagliglivet er bilen en enorm effektivitetsfaktor. For barnefamilier og bedrifter er bilen en nødvendighet som ikke kan fjernes. Sneversynte miljøtilhengere kan være i ferd med å overdrive biljakten.

Personbil betyr for brukerne et element av frihet og mulighet for personlig bevegelse og reiser. Bilbruk er ikke så negativt at slike holdninger skal neglisjeres.

Bompengesonene på Tromsøya blir et unødvendig påbud med tvang, innestenging og ghetto-vegger. Husk at drivstoffavgift betales frivillig ved at man selv velger omfanget av bilbruken! Og en høyere drivstoffavgift er nok til å betale for veibyggingen, istedenfor å lage bompengesoner og ghettoer for bilundertrykking.

Jakten på bilbrukerne er blitt en anti-produktiv jakt på «miljøsyndere» som egentlig utfører sin samfunnsfunksjon når de bruker bilen. Er biljakten blitt keiserens nye klær som ikke skjuler nakenheten (avgiftslysten) under klærne?

I prinsippet må Tromsø nå velge mellom produktiv byvekst eller nullvekst i biltrafikken. Vi kan ikke få begge deler. Tromsøs mulige stagnasjon og forfall kan henføres til kortsynt trafikk-håndtering.

Næringslivet vil flytte dit hvor det er mest levelige vekstvilkår. Så vi må fjerne de byråkratene og politikerne som tror at biltrafikk bør straffes og forbys.

Nullvekst i utslipp er ikke det samme som nullvekst i biltrafikk. Noen av fanatikerne bør tenke over denne forskjellen. Vi klarer nullvekst i utslipp uten å kvele biltrafikken.