Debatt

«Mer om skyting og støy»

Jeg ønsker ikke å bidra til en opphetet debatt omkring skytebanestøy i byen vår, og jeg har ingen tro på at en dialog i avisa vil påvirke Anders Christensens standpunkt i saken om skytebanen i Kjoselvdalen. Når jeg likevel svarer på hans innlegg, er det fordi temaet behøver å belyses.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

En rekke påstander om støy fremsettes med den største selvfølgelighet og brukes som argumenter mot skytebaner, men hva vet vi, og hva kan en sannsynliggjøre som effekt av støy?

Utredningen av skytebane i Kjoselvdalen viser at ved støydemping vil fire hytter ligge i gul støysone og all boligbebyggelse vil være utenfor støysonen definert som skytebanestøy i Miljødirektoratets veileder om støy ved arealplanlegging, T1442.

LES OGSÅ: «Skytebanestøy fra lette våpen gir samme plagegrad som veitrafikkstøy»

Denne veilederen ble revidert på nettopp dette punktet i 2014, blant annet med Fylkesmannen i Troms som deltaker i referansegruppen for arbeidet.

Miljødirektoratet valgte ikke å følge anbefalingen i rapporten, men fulgte et føre var-prinsipp omkring problemstillingen og valgte derfor en lavere akseptabel verdi for skytestøy.

Grenseverdien for gul støysone for skytestøy ble satt til 35 db over tid og 65 db som maksimalverdi. Veilederen tillater dette støynivået i tidsrommet 07.00 til 23.00, uten begrensninger utover vanlige helligdagsregler.

Til sammenligning er grenseverdier for biltrafikk 55 db over tid, det samme som er grensen for støy fra eksempelvis skipshavner. Mennesker oppfatter en økning av lyd på 10 db som en dobling av lydnivået.

Sett i lys av dette er Fylkesmannen i Troms sin høringsuttalelse i reguleringssaken om skytebane i Kjoselvdalen noe påfallende. To år etter at embetet har vært deltaker i revidering av retningslinjene, anbefaler de i sin høringsuttalelse å legge begrensninger på støy fra dette spesifikke anlegget, der ingen bolighus berøres av støysonebegrepet.

Kommunelegen i Tromsø har tatt opp risiko for helseskade i forbindelse med skytebane, uten å henvise til hvilken begrunnelse som vektlegges for vurderingen. Kommuneoverlegen ønsker derfor ennå strengere regulering av skytingen enn Fylkesmannen.

LES OGSÅ: «Vi skyttere vil at debatten skal bli faktabasert, og ikke bestå av skremselspropaganda»

Jeg har i tidligere innlegg referert til at verdens ledende medisinske tidsskrift i sine oppsummeringer av skadepotensial for støy konkluderer med at det ikke er noen påvisbar helserisiko med 35 db.

Deres konklusjon er at det kan påvises en svak økt risiko for økt blodtrykk og hjerteplager ved langvarig eksponering for gjennomsnittsstøy på 60 db. Disse konklusjonene finner en også igjen i WHO sitt dokument «Burden of disease of environmental noise».

Begge institusjoners artikler konkluderer med at læringsvansker hos barn kan inntreffe fra omkring 50 db i gjennomsnitt over tid, mens søvnforstyrrelser kan oppstå fra 30 -40 db.

WHO tar også for seg irritasjon og forstyrrelse som et helsemessig begrep. Deres konklusjon er at individer har forskjellig toleransegrense og at noen blir irritert ved gjennomsnittlig støy på 40 db. Ved støynivå under 40 db er feilkildene ved forskningen større enn mulige effekter.

Hvordan kommuneoverlegen dermed begrunner sin vurdering omkring helserisiko er dermed svært vanskelig å imøtekomme på rent medisinskfaglig grunnlag.

LES OGSÅ: Nå begynner arbeidet med å fjerne forurensning fra skytebane – men godkjennelse mangler (for abonnenter)

Anders Christensens utsagn om at impulsstøy som skyting i internasjonale studier viser samme effekt som bilstøy ved 18 db lavere støynivå, finner jeg ikke i disse artiklene Det hadde vært spennende å få en konkret referanse på dette! Uansett er dette hensyntatt i T1442.

Til sist vil jeg kommentere påstanden om at kommuneoverlegen står trygt i sin rett til å begrense skytetider på bakgrunn av en konkret sak om Hestehagen skytebane.

Her må det rett og slett kunne konkluderes med at Kjoselvdalen og Hestehagen er så ulike saker at det etter all sannsynlighet ikke danner presedens.

I oppsummering fra saken om Hestehagen skytterbane kan det leses at støynivået målt i tettliggende bebyggelse var gjennomsnittlig 60 db med maksimalt nivå på 90 db. Dette er helt andre verdier enn hva som opptrer i Kjoselvdalen.

Heldigvis bor vi i et land der vi har rett til å bli hørt i en rekke spørsmål som berører vår hverdag, så også skytebaner. Vi har rett til å komme med innsigelser og klager.

Det er imidlertid ingen medisinsk forskning som rimeliggjør at støy fra skytebanen i Kjoselvdalen utgjør en trussel mot helsa til innbyggere i nærheten.