Debatt

«Tindtunnelens planforslag ble levert til kommunen i 2012. Næringslivet i Tromsø har ikke mer tid å miste.»

Tromsø kommune mangler nye næringsarealer, spesielt for rask etablering i noenlunde sentrale områder. Det er noen ledige arealer nordøst på Tromsøya, men det meste er avhengig av tidkrevende trafikk- og veiløsninger for å kunne tas ordentlig i bruk

I TINDTUNNELEN-STYRET: Magne Nymo (til høyre)sitter i styret for Tindtunnelen AS. Her avbildet med Terje Walnum. Foto: Ronald Johansen 

meninger

I Ramfjorden og Breivikeidet har vi en stor reserve som venter på å brukes. Hele den flate Ramfjordmoen er tilgjengelig for de som ønsker etablering i Tromsø.

Tindtunnelen vil avkorte avstanden fra sentrale områder med 15 km, fra 26 km til 11 km. Dette gjør Ramfjordmoen og Breivikeidet attraktive for nye næringsetableringer i Tromsø.

Ettersom Tromsø markerer seg stadig sterkere som landsdelens nav, så er det flere viktige organisasjoner som ønsker en plass her. De ønsker ikke å vente i flere år på trafikk- og veiløsninger, men foretrekker klargjorte områder. Ellers kan de velge etablering i Balsfjord, Lyngen eller Bodø.

Ramfjordmoen kan bli det sentrale knutepunktet for varedistribusjon i Tromsø, i Nord- og Midt-Troms, i vår nye region Troms/Finnmark og for store deler av Nordkalotten. E8 og fylkesvei 91 med ny Ullsfjordforbindelse passerer over moen, og E6 er ikke langt unna.

I forhold til Tromsø sentrum er Ramfjordmoen en klart bedre distribusjonssentral med kortere avstander til alle mottakere unntatt Kvaløya.

Når jernbanen kommer, så kan godsterminalen legges til Ramfjordmoen, og det vil styrke Tromsøs funksjon som distribusjonssenter. Bysentrum får en velkommen avlastning fra tungtrafikk og tilstopping av bygatene. Det blir lettere å oppnå en reduksjon i biltrafikken.

Vi kan påregne ca 2,7 millioner m³ steinmasser fra tunnelen som kan brukes til ulike typer fyllinger, nye arealer og byggeformål.

Fra Ramfjordmoen er det bare 1-2 km til gode sjøtomter. Til Ullsfjorden med dypvannsforhold er det bare 20 km, og enda kortere til dypt vann ved Ramfjordnes og Olavsvern-området.

Ledige arealer innover Breivikeidet utgjør omtrent det dobbelte av hele Tromsøya, dvs 45-50 km². Etter hvert blir dette et stort samfunn med alle servicefunksjoner for transport, bilservice, lageropplegg og tilhørende aktiviteter. Planleggingen av dette bør starte før tilfeldige plasseringer finner sted.

Steinmassene kan tilsvare utfylling av ca 110 idrettsbaner med lengde 150 meter, bredde 80 meter og gjsn 2 meters fyllingsdybde.

Når E8 går gjennom Tindtunnelen vil trafikken på dagens E8 bli mindre enn halvering fra nåværende trafikknivå. Langs E8 sørover på fastlandssida blir boligforholdene klart forbedret med mindre E8-trafikk. Arealer langs nåværende E8 kan delvis frigjøres.

Her blir det aktuelt med både boliger, næringsområder og til dels sjøtilknyttet virksomhet.

Omlegging av E8 til Tindtunnelen fører til bedre byutvikling både for Ramfjord, Breivikeidet og Søndre Tromsdalen. Vi kan forutse et høyere aktivitetsnivå i alle disse områdene.

E8-brukerne sparer 15 km og 10-12 minutters kjøring hver vei med Tindtunnelen. Gevinsten for bilbrukerne blir på over 200 millioner kr på årsbasis med trafikk over 6.000 biler pr døgn. Tapene blir tilsvarende hvis man forsinker saken.

Etter E8s ferdige reguleringsplan er turen nå kommet til Tindtunnelen i byens veiplanlegging. Dette blir nøkkelen til de forbedringene som kan komme. Tindtunnelens planforslag ble levert til kommunen i 2012. Næringslivet i Tromsø har ikke mer tid å miste..…