Debatt

«Arbeiderpartiet og SV setter kystrute-tilbudet i Nord-Norge i fare»

Arbeiderpartiet og SV har på Stortinget fremmet forslag om strengere miljøkrav i kystruteanbudet. Dette kan, om forslaget får flertall, medføre at anbudet må stoppes og lyses ut på nytt. For første gang har regjeringen satt miljøkrav i et kystruteanbud.

  Foto: Ørjan Bertelsen, Hurtigruten

meninger

I anbudet som har frist til 3. januar er det lagt inn krav om 25 prosent reduksjon i utslipp, forbud mot bruk av tungolje og krav om tilrettelegging for landstrøm.

Når Arbeiderpartiet og SV nå fremmer forslag om enda strengere miljøkrav enn det regjeringen allerede har satt, så gambler disse to partiene med et viktig rutetilbud som over 400 000 mennesker og mye gods benytter seg av hvert eneste år.

Høyre kommer ikke til å akseptere en ytterligere utsettelse av kystruteanbudet.

Det er bemerkelsesverdig at Arbeiderpartiet og SV fremmer et slikt forslag om enda strengere miljøkrav i kystruteanbudet uten å ha klart for seg hvilke konsekvenser dette vil få for befolkningen og næringslivet langs kysten.

Konsekvensene om forslaget går gjennom vil være at kystbefolkningen i Nord-Norge vil få et dårligere tilbud med langt høyere priser og potensielt oftere driftsstans.

I denne saken sitter Senterpartiet på nøkkelen og jeg håper Senterpartiets stortingskandidater i Nord-Norge nå står opp og sørger for at kystruteanbudet går som normalt.

Utsettelser i anbudsprosessen vil gjøre det umulig å sluttføre prosessen innenfor tidsfristen for utløpet av dagens kontrakt, en prosess som allerede er på overtid.

Det vil påføre skattebetalerne betydelige merkostnader, svekke konkurransen og gi EFTAs overvåkingsorgan ESA et argument for å på nytt utfordre Norge på premissene i anbudet.

Med oppmerksomheten ESA har hatt på dagens kystruteavtale, vil det trolig være lite rom for overgangsordninger som innebærer fordeler for Hurtigruten.

Høyre er opptatt av at denne anbudsprosessen skal gå som normalt, til det beste for befolkningen og næringslivet langs kysten.