Debatt:

«Tunnelutløp via Tomasjord vil effektivt fordele trafikken sørover til brua og nordover til Tromsøysundtunnelen»

Østre veitrase med anslutning til Tindtunnelen er den rette linje fra Nordbotn, Ramfjord mot Tromsø by.

  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Derfor også den mest miljøvennlig løsning og minst kostnadskrevende i og med at veilengden blir kortet inn med 15,5 kilometer i forhold til dagens trasévalg via Sandvikhøyda

I løpet av mange års planleggingsperiode har alternativene vært mange. Østre trasé, vestre trasé med bru til Leirbakken, østre trasé og sist østre trasé med bru over Norbotten til Leirbakken – alle med veitrase via Lauksletta-Sandvikhøyda-Kaldslett.

Denne trase vil overtid kreve en firefelts vei til Tromsø brua, noe som vil være kostnadskrevende og arealkrevende og vil bli ett anleggsmareritt som vil vare i 15–20 år. Bru med brufeste i Leirbakken: Her er erfaringen mange og dårlige når det gjelder fundamentering på leirholdig grunn.

Besparelse med Tindtunnelen: 15,5 kilometer kjørestrekning, én vei. Cirka 24.200.000 bil-kilometer innspart per år. 1,5 milliarder investeringskroner innspart.

Andre fordeler: Tunnelutløp via Tomasjord vil effektivt fordele trafikken sørover til brua og nordover til Tromsøysundtunnelen. Frigjort steinmasse kan benyttes til utvidelse av flyplass og til andre formål. Ramfjordmoen vil bli et attraktivt område for industri og boliger.

Se til Bergen, Ålesund, innfartsvei til Sortland og andre steder. Her har tunnelene kortet inn kjørelengde, løst trafikkproblemene og vært gunstige for miljøet.