Debatt

«Fontenehus gir bedre psykisk helse!»

Den nye regjeringen la nylig frem Jeløya-plattformen, der fontenehusene trekkes frem som et tiltak de ønsker å satse på.

FONTENEHUSET: Fontenehusene ble nevnt da den nye regjeringen la fram Jeløya-plattformen. Fra venstre ser vi partilederne Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V). Foto: Statsministerens kontor 

meninger

Under overskriften psykisk helse kan man blant annet lese at regjeringen vil: «Legge til rette for tilbud om aktivitet og arbeid, for eksempel Fontenehus».

Det er vi glad for. I over 70 år har fontenehus rundt om i verden jobbet for å inkludere mennesker med psykiske helseutfordringer i arbeidslivet.

Det eksisterer i dag 12 fontenehus i Norge (nr. 13 åpner på Gjøvik i februar 2018) med til sammen 2.116 medlemmer. I Tromsø har vi hatt fontenehus siden 2007.

Fontenehus er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Man trenger ingen henvisning for å delta i arbeidsdagen på fontenehusene; medlemskap er frivillig, gratis og uten tidsbegrensning. Fontenehusene skal være et sosialt samlingspunkt der personer som har eller har hatt psykiske helseutfordringer opplever mestring og et inkluderende fellesskap gjennom arbeidsoppgaver knyttet til driften av fontenehusene.

De som er medlemmer ved et fontenehus forvalter eierskap til huset, deltar i alle deler av driften og får støtte til å komme seg videre i jobb og studier. Ved å være med på å drifte et fontenehus er man også med på å støtte andre medlemmer ut i jobb eller studier.

For andre år på rad gjennomført en trivselsundersøkelse ved husene i Norge.

Trivselsundersøkelsen for 2017 baserer seg på besvarelser fra 448 aktive medlemmer fra alle 12 fontenehusene i Norge. Den viser at:

• 92 prosent rapporterer om bedre helse.

• 84 prosent har redusert behov for helsetjenester.

• 57 prosent har redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp.

• 83 prosent opplever økt selvtillit.

• 65 prosent har fått styrket tro på å komme ut i jobb

Årets undersøkelse tydeliggjør fontenehusenes betydning for enkeltmedlemmene, og deres opplevde helsetilstand. Den viser også at fontenehusene spiller en viktig samfunnsøkonomisk rolle, ettersom medlemmene rapporterer om redusert bruk av helsetjenester og innleggelser. Dette sparer samfunnet for store utgifter, og virker positivt inn i livene til hvert enkelt medlem.

Fontenehusene er selvstendige ideelle stiftelser. Vi registrerer ikke medlemmenes diagnoser eller helseopplysninger, men mange har en historie med alvorlig psykisk sykdom eller rus og en opplevelse av å være på sidelinjen av samfunnet. En intern undersøkelse blant 842 medlemmer i 2016 viste at 49 prosent mottok uføretrygd. Til tross for store helseutfordringer viste samme undersøkelse at hele 43 prosent av medlemmene var i arbeid eller studier.

Medlemmene på Fontenehuset drifter og utvikler – sammen med noen få faste medarbeidere på hvert hus - sitt eget rehabiliteringstilbud. Vi har ikke fokus på sykdom i arbeidsdagen og driver ikke med behandling. Alle har noe de kan bidra inn med i arbeidsfellesskapet, alle har viktige ressurser som fontenehuset har bruk for. Gjennom å drive fontenehuset og å støtte andre medlemmer ut i jobb eller studier, vil mange oppleve at de selv får tro på egen arbeidsevne og et ønske om å komme tilbake til i arbeidsliv eller studier.

Typiske arbeidsoppgaver på et fontenehus er å betjene sentralbord, ta imot nye medlemmer, jobbe med informasjon, renhold og kantine, administrativt arbeid, eller å kontakte arbeidsgivere med sikte på å skaffe medlemmer mulighet til å delta i det regulære arbeidslivet. Noen velger også å bruke Fontenehuset som studiested utenom undervisning. Vårt mål er at medlemmer skal få tro på egen arbeidsevne, finne glede i en arbeidshverdag, og få støtte fra andre medlemmer og medarbeidere til å nå egne ambisjoner om jobb eller studier.

Fontenehusene finansieres hovedsakelig av kommunale og statlige midler. I Tromsø har vi et godt samarbeid med Nav. Takket være en økning av støtte over statsbudsjettet siden 2014, har stadig flere fontenehus kunnet se dagens lys. Det nasjonale målet om 20 fontenehus i 2020 og et tilbud til mennesker over hele landet er innen rekkevidde.