«Nedskjæringer i rus- og psykiatritilbudet»

Brukerorganisasjonene på rus og psykiatrisk helsefelt er svært kritiske til planene om kutt i vedtaksbaserte timer for kommunens brukere.

Vidar Hårvik  Foto: Ronald Johansen

meninger

Organisasjonene er særlig kritisk til den planlagte fremgangsmåten som antyder at kommunen planlegger å kutte til under forsvarlig nivå av individuelle tjenester. For så å «dersom det klages og klager gis medhold» skal timeantall/vedtaksantall løftes til forsvarlig nivå.

Det vises blant annet til at Fredrikstad kommune har gjennomført denne fremgangsmåten og «har vunnet flere saker enn de har tapt» hos Fylkesmannen.

Brukerorganisasjonene mener at en slik fremgangsmåte skaper utrygghet hos brukergruppene og, ikke minst, forutsetter at brukergruppen klager for at de skal få de tjenestene de har rett på. Når man så vet at disse brukergruppene er blant de dårligste til å klage på tjenestetilbudet er det lett å se for seg at mange brukere vil få mindre tjenester enn de har behov for og krav på. Dette igjen vil føre til økte utgifter for kommunen på sikt og vil være med på å forringe tjenestetilbudet og skape misnøye blant både brukergrupper og ansatte i kommunen.

Når det skisseres et tiltak om å gjennomgå alle timevedtak for å spare inntil 20 prosent av kostnadene i oppfølgingstjenesten er dette dramatisk. Brukerorganisasjonene er av den oppfatning at ikke hele underskuddet kan forklares som et «overforbruk» fremfor å se at deler av dette handler om underfinansiering. Helse og omsorgstjenester er vanskelige å budsjettere siden man forsøker å spå vedtaksbehovet hos individuelle brukere i fremtiden. Ifølge rapporten «Gjennomgang av ASSS-rapport Helse og omsorg» ligger Tromsø under landsgjennomsnittet i driftsutgifter per innbygger kroner 15.407 kontra kroner 16.525 (side 11 i den vedlagte rapporten). Organisasjonene er derfor skeptiske til kommunens stadige henvisninger til «overforbruk».

Organisasjonene ber derfor om at kommunen utreder konsekvensene innsparingstiltak vil ha for brukerne. Eventuelle kutt bør bli gjort i samarbeid med brukerrepresentanter og ansatte, og tiltak må gjøres så skånsomt som mulig, og i dialog med de individuelle brukerne som blir berørt. Kommunen bes om å gjøre klageadgangen enklest mulig for eksempel gjennom et standard klageskjema som burde følge alle eventuelle forhåndsvarsel om nedgang i timebaserte tjenester for den enkelte.

Brukerorganisasjonene på rus og psykiatrisk helsefelt bistår gjerne kommunen i prosessen med å utarbeide et slik skjema.