Debatt:

«Tilliten til kommunen er meget tynnslitt»

Barbara Vögele, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne og leder for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Foto: Christer Pedersen 

meninger

«Innbyggerne som har midlertidig avlastningstilbud på Berglund og Iver Walnums veg flyttes ikke til en ny midlertidig løsning på Seminaret. Flytting avventes til endelig løsning ved Sommerlyst er på plass».

Dette vedtok et enstemmig kommunestyre etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne på møtet i mars. Forslaget ble fremmet etter kommunens planer for flytting ble kjent. Kommunestyret la avgjørende vekt på behovet for stabilitet for dem som er avhengig av denne tjenesten, de negative konsekvensene av en ny midlertidig flytting og at det ikke er mulig å tilrettelegge for alle på Seminaret. Dette var i tråd med anbefalingene fra både Brukerrådet for Iver Walnums veg og Berglund og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

LES OGSÅ: Nå har brukerne flyttet inn på seminaret (for abonnenter)

Men under 24 timer etter kommunestyrets vedtak, ble det klart at dagens avlastningstilbud ikke innfrir kravene om brannsikkerhet og at tilbudet likevel avvikles.

Kommunen skriver i pressemeldingen:

«Etter kommunestyrets vedtak, var det nødvendig å foreta en ny vurdering av brannsikkerheten, samt avklaring av eventuelle tiltak og justeringer for videre drift, i tråd med kommunestyrets vedtak. Torsdag 22. mars var brann og redning på brannteknisk tilsyn begge steder. Konklusjonen ble at begge byggene må stenges med umiddelbar virkning».

Verken kommunestyret, Kommunalt råd eller brukerråd har fått informasjon om hvilke tiltak som ble vurdert og hva konklusjonen var. Det politiske vedtaket kom litt som fra klar himmel på oss, sier administrasjonssjefen til media. Det overrasker meg! Brukerrådet har brukt mange uker med arbeid mot flyttingen. Da det ble klart at kommunen ikke er interessert i å gå i en reell dialog med de berørte, er vel Kommunestyret neste? Er det så overraskende?

Før helga havnet saken i kontrollutvalget. Kommunestyrets vedtak bør respekteres! Kommunestyret bør få et godt saksfremlegg neste onsdag, med reelle alternativer til avvikling og flytting, og så må Kommunestyret ta stilling til hvilken løsning som foretrekkes.

Hva ligger egentlig i bunn for flytting til Seminaret? Økonomi? Nå våger jeg å spekulere og lar meg gjerne korrigere. Vi har ledige lokaler på Seminaret. Kan vi spare husleie ved å flytte avlastningstilbudet ditt? Kan vi spare personell ved å gi et felles tilbud til beboere fra begge steder? Er det hovedgrunnen?

Mest sannsynlig sparer vi ingenting. Ombyggingen av de nye lokalene og flyttingen koster. Det koster å rive mennesker opp fra sine kjente omgivelser, fjerne den tryggheten som ble bygd opp etter år med gjentatt flytting av avlastningen og fjerne tilgang til trygge utearealer. Det koster, både i kroner og øre, og i menneskelige kostnader. I tillegg er den skisserte løsningen på Seminaret for flere av de mest utsatte beboere ikke egnet i det hele tatt. Hva slags planer har kommunen for disse? Til tross for mange uavklarte spørsmål ble deler av avviklingen allerede gjennomført, mot sterke protester fra politikere, brukerrådet og pårørende.

De fleste vet hvor mye det påvirker oss som mennesker, når vi har mistet eller er i ferd med å miste trygghet i hverdagen. Det gjør vondt, det fører til angst og det kan være en tung sorgprosess. De fleste har ord de kan sette på angst og sorg. De evner å forstå forklaringene, og de evner å snakke med andre om det de opplever. Men det er ikke mulig for alle; det er ikke mulig for mange av dem som nå skal flyttes mot deres og de pårørendes vilje.

Kommunen betaler 16–18 millioner i døgnmulkt per år på grunn av manglende mottakskapasitet for utskrivningsklare pasienter fra UNN. Kunne man ha brukt kapasitet på Seminaret til det? Kunne en del av den innsparte døgnmulkten ha blitt brukt på oppgradering av Iver Walnums veg? At i hvert fall tilbudet for ungdommene som har størst behov for skjerming og kontinuitet opprettholdes. Men kommunen har bestemt seg for flytting. Dato er satt til dagen før neste kommunestyremøtet. Det virker som om kompromisser og mulige alternativer til Seminaret ikke er til gjenstand for vurdering.

Administrasjonssjefen sa «Vi skal gjøre alt vi kan for å ivareta hver enkelt beboer og pårørendes behov i denne prosessen».

Et av de største behovene er tillit til kommunen! Tillit til at kommunen gjør det beste for beboere og pårørende. Hva jeg hører fra pårørende er derimot at denne er meget tynnslitt. Et viktig steg i riktig retning hadde vært å involvere Brukerrådet og gå i dialog. Men det skjer ikke.

Var enhetslederens uttalelse i Nordlys at «administrasjonen selvsagt vil stanse flyttingen dersom dette blir vedtatt av kommunestyret» bare et spill for galleriet? Igjen, dialog er nøkkelen til løsninger. Kan beboere og pårørende forvente det i fremtiden? Hvor mange brev skal Brukerrådet skrive før det blir tatt med i vurderinger og tatt på alvor?

Jeg håper at kommunen bruker ressurser på å samarbeide istedenfor å overstyre. Det er ikke bare et ønske, det er noe kommunen er pålagt gjennom loven. Brukerrådet har strakt ut en hånd og Kommunalt råd er mer enn villig til å komme med konstruktive innspill. Det vil ta tid å gjenoppbygge tillit som over år har blitt mer og mer tynnslitt hos denne gruppen, men det er verdt det.