Debatt

Er du seriøs, Gunhild Johansen?

TIDLIGERE BYRÅDSKOLLEGER: Anna Amdal Fyhn og Kristoffer Kanestrøm fra da de satt i byråd sammen mellom 2011-2015. Foto: 

meninger

Lederen i helse- og velferdskomiteen, Gunhild Johansen (SV), hadde 25. april et innlegg i byens aviser med tittelen «Storsatsing på helse og omsorg». Her fremsetter hun så mange feilaktige påstander at innlegget ikke kan få stå uimotsagt.

Gunhild Johansen gir de borgerlige partiene ansvaret for at Tromsø kommune mangler helsebygg. Hun skriver at «det skjedde uhyre lite på de borgerliges vakt i forrige periode» og at «kommunen under det borgerlige regimet ikke forberedte seg på samhandlingsreformen». Dette er rett og slett ikke sant!

Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012 – bare noen uker etter at Høyre, FrP og Venstre dannet byråd i midten av oktober 2011. Da hadde Ap og SV styrt kommunen sammenhengende i 12 år. Det blir direkte useriøst når Gunhild Johansen hevder at de borgerlige ikke forberedte seg på samhandlingsreformen, når det altså var Ap og SV som styrte Tromsø sammenhengende i 12 år før reformen ble innført.

Analyser gjort av administrasjonen viser at antall sykehjemsplasser ble redusert gjennom ti år før samhandlingsreformen. Ap og SV bygde altså ned kapasiteten gjennom mange år. Gunhild Johansens påstander grenser derfor til det komiske.

Videre påstår hun at det skjedde «uhyre lite» på de borgerliges vakt forrige periode. Det er heller ikke sant.

I 2013 ble det vedtatt en strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg. Strategien peker på langsiktige behov og beskriver hva som må bygges for å møte behovene. Strategien handler ikke bare om bygg, men om velferdsteknologi, frivillighet, kompetanseutvikling og en godt differensiert omsorgstrapp for alle brukergrupper – samtidig som den legger vekt på folkehelse og god byutvikling.

Otium bo- og velferdssenter blir det største løftet i Tromsøs eldreomsorg. Vi igangsatte dimensjonering og utvikling av prosjektet i 2012. I hele vår tid jobbet byrådet med å utvikle dette prosjektet. Endelig investeringsbeslutning ble tatt i august 2015, og vi ser fram til at Otium med 137 plasser åpner senere i år.

Vi lanserte også ideen om et helsehus i Breivika. Ingen hadde lovet dette i noen valgkamp, men likevel fikk vi prosjektet inn i økonomiplanen. Totalentreprise ble lagt ut på Doffin 04.06.2015 med tilbudsfrist 24.08.2015. I desember 2015, to måneder etter at de røde overtok, ble det behandlet sak om antakelse av entreprenør. De røde skal ha ros for at de skrev kontrakt med den ene entreprenøren som innga tilbud, og for at de ordnet uavklarte tomteforhold som vi ikke rakk å avslutte.

Det borgerlige byrådet kjøpte Mellomvegen 100 i mai 2013. I april 2016 ble det åpnet 24 korttidsplasser her.

Vi finansierte ny avlastning og nytt bofellesskap for mennesker med utviklingshemming, og vi la fram et eget boligprogram for denne brukergruppen. Vi tok initiativ til et tilsvarende boligprogram innen rus- og psykisk helsefelt, og vi bevilget midler til bygging av nye omsorgsboliger innen psykisk helse og rusfeltet.

Det borgerlige byrådet signerte også kontrakt med Blå Kors om bygging og drift av 12 nye omsorgsboliger for personer med rusavhengighet i Tromsdalen. Dette tilbudet er i dag i drift. Det var også det borgerlige byrådet som foreslo og finansierte bygging av ny barnebolig på Gimle i tilknytning til ny barnehage for barn med funksjonshemning.

Høyre, FrP og Venstre satte altså i gang et historisk investeringsløft innen helse og omsorg i forrige periode, etter at Ap og SV hadde forsømt investeringer i sektoren gjennom 12 år.

Likevel skryter Gunhild Johansen i innlegget av alt hun har fått til: «Mye har skjedd etter at vi overtok høsten 2015», skriver hun. Så nevner hun – og dette er helt utrolig – Otium, helsehuset, nye omsorgsboliger og ny barnebolig på Gimle. Men felles for disse prosjektene er at de ble igangsatt av det borgerlige byrådet i perioden 2011–2015. Forventer Gunhild Johansen i det hele tatt å bli tatt seriøst?

Vi er rystet over fremstillingen Johansen kommer med – hun gir virkelig ikke mye ære til det investeringsløftet de borgerlige igangsatte. Det får være måte på arroganse og selvtilfredsstillelse som utøves av Gunhild Johansen og det sittende røde regimet som nå styrer Tromsø kommune – ikke minst sett i lys av den behandlingen nedlegging av avlastningstilbudet til utviklingshemmende på Berglund og i Iver Walnums vei har blitt gjenstand for de siste ukene.