Debatt:

Kirken – vår felles kulturarv

For svært mange av oss er det i kirkebyggene at mange av livets store og små begivenheter finner sted, skriver Høyres Kristin Ørmen Johnsen.

NYE TRAPPER: Tromsø domkirke får nye trapper på alle sider. Her er det sørtrappa som får varmekabler før skiferen legges oppå.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Hver eneste dag brukes de 3.000 kirkene våre i Norge til alt fra gudstjenester, høytidsfeiringer, brylluper og begravelser, til korøvelser, konserter og foredrag.

Med et slikt aktivitetsnivå er det derfor viktig at vi tar vare på kirkebyggene. Dessverre er det fremdeles et vedlikeholdsetterslep på en del av kirkene våre. Jeg vil jobbe for at etterslepet nå skal snu.

De fleste kirkene i Norge eies av menighetene, og det er som regel kommunene, som med kirkeloven har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av disse. Til tross for at kommuneøkonomien har blitt bedre hvert år med Høyre i regjering, så er etterslepet likevel på flere milliarder kroner.

Regjeringen jobber nå langs flere spor for å løse dette. For eksempel er det etablert en rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg, der investeringsrammen i fjor var på 1 milliard kroner.

Regjeringen gir også tilskudd til kompetanseoppbygging og tilstandsundersøkelser av kirkebyggene våre, samt drift av en nasjonal kirkebyggdatabase.

I Kulturdepartementet jobbes det nå med en ny felles lov for tros- og livssynssamfunn, inklusiv Den norske kirke.

I høringsnotatet for denne, som var ute i fjor høst, omtales ulike finansieringsløsninger, også ansvarsfordelingen mellom myndighetene når det gjelder kirkebyggene. Departementet arbeider nå med en lovproposisjon om dette, og jeg ser fram til resultatet av arbeidet.

Men det er de eldste og mest verneverdige av kirkene våre som trenger mest pleie, og for meg er det spesielt viktig at disse nå får et løft. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen vil «sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg»

Riksantikvaren har nylig gjennomført et prosjekt på om lag 150 milliarder kroner til istandsetting og brannsikring av alle de 28 stavkirkene våre. I fjor ga regjeringen også et ekstraordinært tilskudd på 25 millioner kroner til ni kirker på Sør- og Vestlandet, som del av sysselsettingspakken. Blant annet gikk nesten seks millioner kroner til vakre Avaldsnes kirke på Karmøy, og 12 millioner kroner til Mandal kirke.

Nidarosdomen er i en særstilling som landets nasjonalhelligdom og den eneste kirken der staten over statsbudsjettet finansierer et kontinuerlig antikvarisk vedlikehold, ved tildeling til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Men vedlikehold av kirkene er ikke noe bare det offentlige gjør. Nå i april og mai har det vært vårdugnad ved en rekke av kirkene våre, der det rakes, feies og vårpusses i kirkebygg i hele landet vårt.

Det er jeg veldig glad for, og til alle som er med på dugnaden for å holde kirkene våre i stand: Tusen takk for innsatsen!