Stortingsvedtak truer akuttberedskapen i lokalsykehusene

Luftambulansesaken kan bli småtterier i forhold til stortingsvedtaket om å legge kraftige begrensninger på midlertidig innleie, blant annet til lokalsykehusene.

Illustrasjonsfoto. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix 

meninger

Regjeringen la altså fram sak om å begrense ulovligheter i byggenæringa i Oslo, men foreslo også å formalisere vikarbyråenes viktige rekrutteringsfunksjon i samfunnet.

Det er gått under radaren for de fleste, at de rødgrønne og KrF vedtok at begrensninger i byggenæringa i Oslo utvides til å gjelde for alle næringene i hele landet. I tillegg strøk man vikarbyråenes tiltenkte samfunnsfunksjon i arbeidslivet.

De som har innsikt i norsk helse. og sykehustjeneste vet at vikarbyråer i mange år har hatt en viktig funksjon i å formidle helsespesialister til drift av akuttfunksjoner ved lokalsykehusene og i distriktene, særlig i Nord-Norge.

Dette er kompetent helsepersonell med faste stillinger i utlandet, som gjennom vikarbyråer tar oppdrag i ferier og fritid ved våre lokale helseinstitusjoner. Det gjør det mulig å opprettholde beredskap, vaktlag og turnuser i lokalt helsevesen, spesielt i høytider og ferier. Dette gjelder både legespesialister og sykepleiere. Bare i Nordland fylke mangler vi for eksempel nå cirka 600 sykepleiere.

I en ideell verden ønsker gjerne helsepersonell fast ansatte, men dessverre finnes det ikke nok helsepersonell i Norge til å dekke etterspørselen i distriktene. Utfordringen har vedvart over svært mange år. Mens vi utdanner flere norske helsespesialister, har vi vært avhengige av at vikarbyråene har hjulpet til med innleie.

Stortingsvedtaket gjør at vikarbyråene nå må ansette vikarene i faste stillinger, med forutsigbar arbeidstid og lønn før de kan leie dem ut. For leger, sykepleier og andre som har fast ansettelse i utlandet, vil det av praktiske årsaker være meget vanskelig å imøtekomme et slikt krav. Likeså vil det være vanskelig for vikarbyråer å ansette helsepersonell i faste stillinger med lønn og forutsigbar arbeidstid uten å vite tilgjengeligheten for arbeid i Norge.

Altså får ulovligheter i byggenæringen i Oslo ødelegge for næringsliv og helsetjenestens behov for rekruttering til oss i Nord-Norge og i distriktene.

I stortingsdebatten mente opposisjonen at vi krisemaksimerte konsekvensene for lokalsykehusene. Som tidligere lokalpolitikere med innsikt i lokal helse og sykehustjeneste, er vi oppriktig bekymret for at viktige beredskapsfunksjoner må reduseres, eller i ytterste konsekvens stenge ned som følge av personellmangel.

Dette politiske vedtaket får store konsekvenser for mange bransjer, spesielt i små og mellomstore bedrifter i distriktene med store sesongvariasjoner, som skriker etter arbeidskraft og kompetansen vikarbyråene kan levere. Det bekrefter at saken handler mest om politisk ideologi og tvangsorganisering. Selv om politisk ideologi er viktig, har politiske vedtak praktiske konsekvenser for næringsliv og enkeltmennesker.

I dette tilfellet gleder det spesielt pasientene i Nord-Norge.

Ikke misforstå. Vi og Høyre er imot ulovligheter og sosial dumping og tilhengere av at folk organiserer seg. Men, med den viktige forskjellen at det må være frivillig. Dersom arbeidstakere har gode lokale avtaler med arbeidsgiver, bør man ikke tvinges til å akseptere dårligere betingelser gjennom en sentral tariffavtale, slik det nå er vedtatt, for at den lokale bedriften skal få lov til å leie inn vikarer.

I sum fremstår vedtaket som distriktsfiendtlig og med uant risiko for akuttberedskapen i distriktene. Noe vi ikke er så sikker på at de rødgrønne og KrF er innforstått med. Likevel fremstår vedtaket som en kalkulert risiko i et politisk korstog mot bemanningsbransjen. Hittil har ikke mediene interessert seg for saken, men vi får se når konsekvensene melder seg.

Forslagene i Stortinget er altså vedtatt uten høring, uten konsekvens- eller sårbarhetsanalyse, og uten at partene i arbeidslivet har fått uttalt seg. Vedtaket utfordrer således den norske trepartsmodellen i arbeidslivet, som vi ellers hegner om og verdsetter så høyt i Norge.