Debatt:

«Spekulerer i uredelig spill av daglig leder»

Styret i Gáisi giellaguovddaš vil herved kommentere artikkelen publisert i bladet «iTromsø» 24.08.2018, da styret er forundret over måten språksenteret blir fremstilt på.

Styret i Gáisi giellaguovddaš vil herved er forundret over måten språksenteret blir fremstilt på i en iTromsø-artikkel, skriver styreleder Lisa Pedersen (innfelt). Foto: Eskild Johansen / privat 

meninger

Språksenteret er gjeldende for hele Tromsø kommune. Daglig leder har hatt kontor på Rådhuset i Tromsø, men ble flyttet til Skansen på grunn av plassmangel på Rådhuset. Språk/prosjektmedarbeider hadde sitt virke i lokalene tilhørende språksenteret lokalisert i Lakselvbukt, men er for tiden i permisjon fra stillingen. Stillingen har vært utlyst, men er foreløpig ikke besatt.

Lokalene i Lakselvbukt er likevel fortsatt i aktiv bruk, da kurs- og leirvirksomhet i stor grad er konsentrert rundt Lakselvbukt. Dette kan ses ved gjennomgang av virksomhetsplanen for Gáisi giellaguovddaš.

Valg til styre skjer etter vedtektene, hvor styremedlemmer med vara blir valgt for en toårs periode. Det er de respektive foreninger som selv nominerer medlemmer til styre, og dette blir meddelt skriftlig til daglig leder ved Gáisi giellaguovddaš. Det er kommunen sin oppgave å utnevne styre.

I perioden 01.12.15-01.12.17 var styreleder representert av Lakselvbukt SFF, og både Ullsfjord NSR og Lakselvbukt SFF var således valgt inn i styret.

21.09.17 var det sendt ut e-post til styret om nytt valg, med beskjed om å informere sine respektive foreninger om dette. I påfølgende korrespondanse har skriftlige forslag ikke kommet inn fra Lakselvbukt SFF og Ullsfjord NSR, på tross av purring 06.12.17.

07.12.17 ble derfor Lakselvbukt husflidslag invitert inn i styre inn i styre for å opprettholde lokal forankring. Det ga positiv respons, og i dag er Lakselvbukt husflidslag sin representant nestleder i styret.

Utspillet fra Lakselvbukt utviklingslag ser styret i Gáisi giellaguovddaš på som positivt, da engasjement fra området er viktig for å styrke samisk språk og kultur i Tromsø kommune.

Ved en senere anledning anbefaler vi at avisen bestreber seg på en mer balansert fremstilling i stedet for å spekulere i uredelig spill av daglig leder og et håndplukket styre. Det tas ikke hensyn til at tjenesteveien skal følges ved at foreninger selv må nominere kandidater, det oppgis feilaktig at representant er valgt til 2019, og kilder er ikke blitt kontrollert. Journalist har fått tilgang på styreprotokoller, kommunikasjon og virksomhetsplan der aktivitet omkring Lakselvbukt og Tromsø by er sentrert.

Styret har registrert bekymring for språksenteret, og vi inviterer til aktivt samarbeide med kommunen for å få iverksatt våre planer.