Debatt

Alle barn får rett til å dra på leirskole

Irene Dahl, leder i Troms Venstre  Foto: Tor Farstad

meninger

20 prosent av elevene i grunnskolen får i dag ikke tilbud om leirskole. Hvert femte barn går med andre ord glipp av de erfaringene og opplevelsene andre barn får på leirskole. Tromsøbarna var blant dem som sto i fare for å miste tilbudet i administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2019. Derfor var det viktig for Venstre å sikre alle barn rett til minst ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Det fikk vi gjennomslag for i regjeringsplattformen, og nå er forslaget om lovfesting lagt frem av regjeringen.

Leirskolene gir elevene viktig friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen. Man lærer å ferdes i og verdsette naturen gjennom bruk av nærmiljøet, og ved å få prøve seg på forskjellige friluftslivsaktiviteter til ulike årstider. Noen lærer å gå på ski og tenne opp bål ute i naturen, andre å bruke fiskestang eller å være i båt. Man lærer hvordan man skal ta seg frem i naturen, hvilket utstyr man trenger og kanskje noen får oppleve å overnatte ute i naturen.

Et leirskoleopphold gir også andre mestringsopplevelser. Det å reise bort over flere dager sammen med medelever gir nye erfaringer og utfordringer. Man blir mer selvstendig og lærer å kjenne sine medelever på en annen måte.

Hittil har det vært opp til hver enkelt skoleeier å avgjøre om de ønsker å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting. Nå blir dette en lovfestet del av utdanningen som alle kommuner er forpliktet til å tilby. Leirskoleoppholdet finansieres gjennom kommunerammen. I tillegg er det et øremerket tilskudd på budsjettet til kunnskapsdepartementet.

Hvordan leirskoleoppholdet organiseres nærmere vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre, og det er naturlig med lokale variasjoner. Kravene som stilles, er at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Videre er det viktig at turen planlegges sammen med elever og foreldre, og det skal tas hensyn til ulike behov blant elevene. Viktigst er imidlertid at alle barn får tilbud, og med Venstre i regjering blir dette en realitet.