Debatt

Hvorfor skal vi forringe verdien av Tromsøs beste område ved å plassere E8 og Tindtunnelen helt i utkanten av området?

Statens vegvesen og Nye Veier AS har fremlagt en rapport 2. oktober om E8 i Ramfjord og virkninger for lokalsamfunnet. Rapporten har et eget vedlegg om lokale ringvirkninger. De har konkludert med at E8s bygging og gjennomføring ikke vil ha merkbare lokale ringvirkninger.
meninger

I Tindtunnelens KU (konsekvensutredning) har vi en del rapporter og beskrivelser om lokale forhold rundt Ramfjordmoen. Det er rapporter om blant annet næringsutvikling, reindrift, lokalt utbyggingsmønster, utmarksnæringer, naturmiljø, landskapsvurdering, geologi, turisme, kulturminner og så videre.

Vi kommer til helt andre konklusjoner enn det importerte konsulentfirmaet.

Området Ramfjordmoen og Breivikeidet er et ledig byggeområde for boliger og næringsliv som er geografisk midt i smørøyet i fremtidens Tromsø. Med Tindtunnelen på østsida kommer alt cirka 15 kilometer nærmere bysentrum enn i dag. Avstanden blir 11 kilometer til Tromsdalen og 13 kilometer til Tromsøya.

Det er 45 kilometer til Nordkjosbotn og videre langs E6 og E8 til Finland, resten av Troms og Nord-Norge. Fv 91 går gjennom hele området og danner fremtidens fergefrie Ullsfjordforbindelse til Nord-Troms, Finnmark og Nordvest-Russland.

Området har ledige arealer på størrelse med det dobbelte av hele Tromsøya. Altså kanskje plass til 60-70.000 innbyggere, med mye flat mark.

Det er sjøtilgang og havnemuligheter i begge ender av området som har en lengde på cirka 24 kilometer. Ramfjorden og Ullsfjorden ligger i hver sin ende av området.

Tindtunnelen kan levere rundt 2,7 millioner kubikkmeter steinmasser og cirka halvparten til Ramfjordmoen. Massene kan brukes til all lokal utbygging som kaier, sjøfyllinger, veier, planeringer og idrettsbaner.

E8 til Tindtunnelen går tvers gjennom området fra Fagerfjell til tunnelinnslaget under Tromsdalstinden, i to kilometers lengde på tilnærmet flat mark over Ramfjordmoen. Området langs E8 blir reservert for næringslivets utbygging. Bedriftene får her fire kilometer veifasade langs europavei, det vil si Tromsøs flotteste beliggenhet for videre utvikling.

Ramfjordmoen har god plass til en godsterminal når jernbanen kommer. Hvis man ønsker en ekstra linje gjennom fjellet til Tromsdalen for passasjerer eller gods, så er Ramfjordmoen ideelt plassert. Hele området tilsvarer 45–50 kvadratkilometer.

Dette kan bli kjernen i Tromsøs utvikling i noen årtier fremover. Hvis Tromsø styrer riktig, så blir dette det beste prosjektet for bydelsutvikling som kan tenkes.

Sentral plassering gjør området til et knutepunkt for logistikk og transport. Tromsøs størrelse og plassering kan gjøre dette til det største knutepunktet i landsdelen.

Det blir naturlig å etablere varelagre for distribusjon, verksteder, service-områder, bensinstasjoner, serveringssteder, butikksenter, hoteller og så videre.

Hvis E8-valget skulle bli snudd fra østre trase til vestre, så senkes nytteverdien av alt som kan skje og utvikles i Ramfjorden og Breivikeidet.

Hele området kommer rundt seks kilometer lengre fra bysentrum og Tromsdalen. Veien til E6, Nordkjosbotn og resten av verden blir nesten like fjern.

Hvis man bygger vestre E8-trase, så vil de som skal til/fra E6 Vollan velge å kjøre på østsida av Ramfjorden, på dagens vei, fremfor å ta bryderiet med å dra langt mot vest til den skjeve brua med fjordfyllingen, som blir en lang omkjøring.

Hva slags trafikkfred blir det da for beboerne langs dagens vei på østsida? Når veien ikke lenger er E8, så vil kommunen eller fylket få ansvar for å forbedre veistandarden på dagens vei på østsida, inklusive vedlikehold og ombygging til bedre veistandard.

Tilsvarende skjer for strekningen Fagernes–Nordbotn–Leirbakken. Denne strekningen får et stort trafikktrykk fra Fv 91 hvis vestre E8-trase blir valgt. Ved østre E8-valg vil begge strekningene få bare lokaltrafikk.

Poenget er at valg av vestre E8-trase fører til at mye trafikk vil bruke dagens vei på østsida til/fra Ramfjordmoen og nordfylket. Mens valg av østre E8 fjerner all fjerntrafikk fra dagens vei.

Hvorfor skal vi forringe verdien av Tromsøs beste område ved å plassere E8 og Tindtunnelen helt i utkanten av området? Det kan sammenlignes med å fjerne Tromsøbrua og bygge ny bru til Sydspissen eller nordspissen på øya. Er det fornuftig eller halsbrekkende dumt?

I alle fall får alle et transporttillegg på cirka seks kilometer hver vei, en helt unødvendig hindring for byens beste prosjekt for byutvikling. Det betyr forverrede forhold for all transport og logistikk, det vil si det som kan bli det viktigste for hele området.

I korthet betyr dette å flytte Tindtunnelen fire-fem kilometer i feil retning.

Tromsøs politikere har bedt om en tilleggsutredning fra Vegvesenet om vestre trase og tidsplaner der. Da mangler man en sammenligning østre/vestre og en kvalitetssikring av Nye Veiers utredning fra 2. oktober. Til en slik kvalitetssikring bør man invitere Ullsfjordforbindelsen AS og Tindtunnelen Tromsø AS.

I formannskapet ble det uttalt at noen politikere ikke lenger stoler på Statens vegvesen. Det kan basere seg på alle feilberegninger og grunnløse påstander som ble fremsatt fra Vegvesenet i forrige protestrunde over tre-fire år, samt det som ble servert av villedning og desinformasjon i rapporten 2. oktober.