Debatt:

Grunnforholdene for ny E8 gjennom Ramfjorden

Stedsnavnet i seg selv kan få flere til å lure på om Statens vegvesen er på trygg grunn i denne saken. Jeg vil derfor redegjøre nærmere for dette, skriver regionveisjef Torbjørn Naimak.

Torbjørn Naimak, regionveisjef i Statens vegvesen. 

meninger

Gunnar Pedersen fra Tromsø Høyre har hatt flere avisinnlegg om nye E8 langs Ramfjorden, blant annet i Nordnorsk debatt tidligere denne måneden. I innlegget «E8 i Ramfjorden – for siste gang» har jeg spesielt merket meg to ting: Det ene er at Gunnar Pedersen nå virker mer åpen for vestre alternativ. Det andre er spørsmålene han stiller om grunnforholdene i fjorden på Leirbakken. Stedsnavnet i seg selv kan få flere til å lure på om Statens vegvesen er på trygg grunn i denne saken. Jeg vil derfor redegjøre nærmere for dette.

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for vestre trasé i 2011, ble det gjort svært grundige vurderinger av grunnforholdene og risiko for ras i området ved Leirbakken. Det er påvist mindre lommer av sensitiv og til dels kvikk leire, men disse er små og ligger dypt, og leira har så høy fasthet at det ikke byr på vanskeligheter å oppnå ønsket sikkerhetsnivå ved bruk av motfyllinger.

Veifyllinga blir for øvrig anlagt i foten av den bratte skråningen som utgjør selve Leirbakken, og vil fungere som en motfylling som dermed virker stabiliserende på området.

Sjøfyllingen her vurderes som middels komplisert. Utfordringene ved Ramfjorden er ikke større enn på mange andre veiprosjekter i nord. Det har til alle tider vært bygd hus og veier på leirområder. Det fins standarder og prosedyrer for å utføre utbygginger i slike områder, for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Det er altså ikke noe uvanlig med Leirbakken. Grunnforholdene byr på utfordringer, og de har vi tatt høyde for i kostnadsoverslagene. Ved at vi har skaffet oss ekstra mye kunnskap om området, er det mindre risiko for ubehagelige overraskelser her enn mange andre steder.

Statens vegvesen har også gjort grundige undersøkelser på østsida av Ramfjorden. Her er det også utfordringer med grunnforhold som ville krevd ekstra tiltak, spesielt ved Nordbotn bru, hvor vi også må ta hensyn til et vannreservoar.

Gunnar Pedersen viser til at Norges Geotekniske Institutt (NGI) i en rapport i 2012 skriver at det er påvist kvikkleire med en mektighet på 13 meter innenfor Leirbakken, og stiller spørsmål om hvorvidt Nye Veier AS var orientert om denne før de anbefalte at E8 bygges langs vestre trasé.

NGI-rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra NVE som en oversiktskartlegging av skredforholdene i Tromsø kommune, og er mindre detaljert enn prosjekteringen som er utført i planleggingen av ny E8. For øvrig er mye av datagrunnlaget hentet fra Statens vegvesens grunnboringer og rapporter.

Statens vegvesen har gjort grundige undersøkelser og engasjerte også Sintef til å gjennomføre ekstern kvalitetssikring. I denne uavhengige tredjepartskontrollen konkluderer Sintef slik: «Ut fra det foreliggende grunnlaget er det ikke påvist kvikkleire under platået.»

Sintef er uenig i NGIs vurderinger av kvikkleirens omfang og mulige skredkonsekvens for området, og anbefalte NGI å vurdere kvikkleiresonen på nytt. Sintef støtter også Statens vegvesens konklusjoner om at tiltaket i seg selv har god nok sikkerhet mot brudd og skredhendelser.

Jeg ser også at enkelte trekker fram kollapsen av brua på Breivikeidet i debatten om E8 gjennom Ramfjorden. Situasjonen der skyldes imidlertid et helt ekstraordinært tilfelle av underjordiske elveløp, og kan ikke sammenlignes med å bygge bru i strandsonen ved Ramfjorden.

Jeg har ansvar for planlegging og bygging av veier i Nord-Norge. Grunnforholdene er krevende i mange av disse prosjektene, blant annet på grunn av leire som i noen tilfeller er sensitiv eller kvikk. Dette er forhold som vi må takle. Det avgjørende da er at vi gjør gode og grundige undersøkelser av grunnforholdene og har dyktige geoteknikere og geologer som kan vurdere situasjonen.

Jeg vet at jeg har svært dyktige medarbeidere i egne rekker. I tillegg gjøres det alltid en såkalt sidemannskontroll, og der forholdene er spesielt krevende med mulig kvikkleire, gjøres det også en uavhengig tredjepartskontroll i tillegg.

På dette grunnlaget kan Statens vegvesen og jeg anbefale å gå videre med denne traseen. Jeg har respekt for at det gjøres ulike vurderinger av hvor man ønsker den nye E8 gjennom Ramfjorden. Men usikkerheten om hvorvidt det er mulig å etablere et brufeste og en trygg vei på vestsida, håper jeg er avklart med dette.