Debatt:

Tromsø kommune skal ta vare på våre kystområder

Bendik Hugstmyr Woie, Kommunestyremedlem i Tromsø og leder av Rødt Tromsø, mener utslipp fra oppdrettsanlegg truer kystfisket i Tromsø.

Illustrasjonsbilde  Foto: Vidar Bjørkli/Troms Folkeblad

meninger

Tromsø kommune har et ansvar overfor innbyggere, miljø og andre næringer for å forvalte vår kyst på en bærekraftig måte. Det er vedtatt urealistiske nasjonale mål for vekst, og nå vil et flertall i kommunestyret sette noen krav for å bidra til denne veksten.

Flertallet på Stortinget har ikke klart å komme med strenge nok miljøkrav i takt med den raske veksten i næringa. Riksrevisjonens rapport fra 2012 om havbruksforvaltningen sier tydelig at man ikke har løst luseproblemet. De tydelige signalene har ikke blitt lyttet til av politikerne, og i oppfølgingen av rapporten i 2016 sier riksrevisjonen igjen at problemet enda ikke er løst og at det ikke har bedret seg.

Dette levner et stort ansvar hos kommuner som forvalter verdifulle kystområder.

Det er kommunene som må leve med forurensing, tap av fiskeriarbeidsplasser og fangst og svekking av økosystemene i fjordene. De store miljøproblemene med lakselus og rømt oppdrettslaks truer villaksbestandene Norge har et spesielt ansvar for.

Utslipp fra oppdrettsanlegg truer også kystfisket. ILA-smitten utenfor Karlsøy og utslipp i rekefelt er eksempler på dette i og rundt Tromsø kommune. Det ønsker vi å slippe mer av i fremtiden. Beretningene fra fiskere peker på store utfordringer i hele Tromsø og i nabokommunene. Før forskningen på effekten av utslipp fra oppdrettsanlegg på fiske- og rekebestandene har kommet lenger må Tromsø kommune ta konsekvensene av det kystfiskere forteller

Vedtaket onsdag 21. november var et mål i klima-, miljø- og energiplanen som sier at Tromsø kommune ikke skal ha flere oppdrettstillatelser uten at det skjer i lukkede anlegg, og at om det er snakk om tillatelser som må fornyes skal dette gjelde disse også. Dette er en tydelig ambisjon fra Tromsø kommunes politikere. Gjennomføringen av dette må skje når kystsoneplanen rulleres.

Tillatelsene til å drive med oppdrett gis av fylkeskommunene, på areal avsatt av kommunene. Å sette av areal til oppdrett er noe kommunene selv kan bestemme om de skal gjøre eller ikke. Gjennomføringen av vedtaket i kommunestyret i Tromsø er et politisk nybrottsarbeid for en kommune, og prosessen fram mot ny kystsoneplan vil være både krevende og spennende. Sannsynligvis krever dette et godt samarbeid med fylkeskommunen for å få realisert. Det er nok Tromsø kommunes politikere klare til å ha.

Osterøy kommune i Hordaland forsøkte å kreve null utslipp fra oppdrettsanlegg plassert i deres kommune. Gjennom god dialog med fylkeskommunen ble de hørt av fylkets politikere.

Rødt Tromsøs standpunkt er, som vi sa til velgerne i 2015, at om ikke det lar seg gjøre å stille krav om lukkede, utslippsfrie anlegg i kystsoneplanen vil vi ikke sette av noen områder til oppdrett i Tromsø.